ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัยมงคล 9 ข้อ ที่ควรมีให้กับตัวเอง

เมื่อเราได้ยินคนอื่นๆ ชมว่าคนนั้น คนนี้ เป็นคนที่นิสัยดี เรามักอย ากเห็นและอย ากรู้ว่าเขามีลักษณะยังไงกัน เลยนึกถึงคนนิสัยดีหลายๆ คนที่รู้จัก เหล่านี้คือบุคคลที่มีลักษณะที่ดี วางตัวดี และน่าคบหา

9 นิสัยดีๆ ของบุคคลที่วางตัวดี และน่าคบ

1. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนเบา

2. ไม่อ วดดี

3. ไม่พูดมากเกินไป

4. สุขุมรอบคอบและไม่ข่ มผู้อื่น

5. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

6. ก ตั ญญูรู้คุณคน

7. ไม่ริ ษย า ไม่เสี ย ดสี

8. พูดจาอ่อนหวานอยู่เสมอ

9. เ สี ยส ละไม่เอาเปรียบ

เมื่ออย าก เป็นคนมั่งมี อย่ าเป็นคนดีแต่จ่าย

เมื่ออย าก เป็นคนนำสมัย อย่ าทำล ายวัฒนธร รม

เมื่ออย าก เป็นคนมีเกียรติ อย่ าเห ยี ย ดหย า มใครเขา

เมื่ออย าก เป็นคนงาม อย่ าวู่วามโ ก ร ธง่าย

เมื่ออย าก เป็นคนสบาย อย่ าเ บื่ อหน่ายความเพียร

เมื่ออย าก เป็นคนมีความรู้ อย่ าล บห ลู่อาจารย์

เมื่ออย าก หาความสำร าญ อย่ าล้ า งผ ล าญสมบัติใคร

เมื่ออย าก เป็นคนมีอำนาจ อย่ าข า ดความยุติธ ร ร ม

เมื่ออย าก เป็นคนดัง อย่ าหวังความสงบ

เมื่ออย าก เป็นที่เคารพ ต้องพบความจบก่อน ต ๅ ย

อย่าทำตัวให้เด่น โดยการสร้างห นี้ให้ตน อย่าพ ย า ย า ม ทำใจคนอื่นให้เหมือนใจเรา เราเองก็ใช่ว่าจะทำใจให้เหมือนคนอื่นได้

ทำให้เป็นนิสัยแล้วก็จะกลายเป็นคนนิสัยดี มีบุคลิกน่าคบหา เป็นคนน่าเชื่อถือ พร้อมจะเป็นมิตรกับผู้อื่นๆ และใครๆ ก็สนิทใจที่จะเป็นมิตรด้วยเช่นกันนะ

ที่มา songworldnull