ข้อคิดคติเตือนใจ

การมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ ขอแค่มีความเข้าใจกันก็พอแล้ว

ไม่จำเป็นต้องหาคนที่ดีที่สุด สำหรับการมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบหรือมีคู่ครองที่ดี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคู่ เป็นความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย เมื่อเรามีความรักแต่ไม่มีความจริงใจ การใช้ชีวิตคู่ให้ราบรื่นก็คงไมา่ง่ายเลย

“หากมี…วาสนา” ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถาน หลังโตมั่นคง เพียงแค่แข็งแร งอบอุ่นด้วยความรัก กลมเกลียว และจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่ง แวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ เพียงแค่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านอันเป็นมิตร มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุด ศีลเสมอกันก็พอ

ไม่หวังว่าสวย หล่อ แค่เดินไปด้วยกันแล้ว ส่งเสริมกัน เดินเคียงกันไปในทุกวัน ดี ร้ า ย ด้วยรอยยิ้ม ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดผู้ใด แค่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข เพื่อนดี ลูกน้องดี นายดี ไม่หวังร ายได้มหาศาล แค่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นพอ

สำคัญคือไม่มีหนี้สิน ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จ เป็นตำนานให้ใครๆ เพียงแค่มีสุขภาพที่ดีตามวัยก็พอ

ไม่มีโ ร คภัยไ ข้เจ็ บทร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบ รอรับ มรดกสมบัติเอาหน้า แค่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดกแห่ง “วาสนา” ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่า เป็นคนดีของสังคมก็พอแล้ว

ไม่หวัง ยัดเยี ยดให้ลูกเป็นที่ดี ในทุกๆ ด้าน แค่มีปัญญาเอาตัวรอด เลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่เป็นภาระใคร ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย แค่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะมีมารย าท

และสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ ว ดี อย่ าให้ใครด่ ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน แล้วสุดท้าย เมื่อยังเหลือ ‘วาสนา’ไม่หวังงานเศร้ าแห่งเกียรติยศ แค่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ

ที่พร้อมหน้าลูกๆหลานๆ ร่ำลาตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้ดั่งหวัง ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย าน ในมุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะทางไปสู่ “วาสนา” ไม่หวังปาฏิหาริย์แห่ง คุณวิเศษ คุณพระ บทสรุป มี หรือ ไม่มี “วาสนา” นั้น เราทุกคนล้วน เลือกได้เองโดยแท้จริง

ขอขอบคุณ postsod