ข้อคิดคติเตือนใจ

8 แนวคิดดีๆ การเป็นคนธรรมดา ให้มีความสุขที่สุด

แนวคิดที่จะทำให้คุณมีความสุขมากมาย ที่สุดของคนเราคือการเป็นคนธรรมดาที่มี “ความสุข” บางทีชีวิตมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมาก

1. ท่ามกลางการกลุ้ มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ ผู้ที่ปลดหนี้ได้ก่อนใคร คือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมานั่นเอง

2. ท่ามกลางข้อคิด ที่สรรหามาแช ร์กัน บนโลกโซเชี่ยล คนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้เป็นคนที่เก็บข้อคิด บางอันที่เคยผ่านมา แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้กับตัวเอง ไม่ใช่คนที่แสวงหาข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

3. ท่ามกลางกระแ สพัฒนาโครงข่ายสื่อสาร ให้รวดเร็วระดับ 2G, 3G, 4G ผู้ที่ได้ประโยชน์ มากสุดคือ คนที่ค่อยๆ เลือกรับข่าวสารที่เป็น ประโยชน์และไม่ข าดการติดต่อกับครอบครัว ในเวลาที่มีเหตุจำเป็น

4. ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นนั้น คือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้ งซ่ าน เพราะหากรู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุดสภ าวะทุ กข์ โ ล ภ โ ก ร ธ หลงได้ทันที

5. เสื้อสวยที่ ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด ย่อมมีภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต คนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุข หลายคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆ ที่ไม่มีตำแหน่งใด หรือหัวโข น กับบางคนที่มีความสุขมากกว่าใคร ถ อดเสื้ออยู่ก็มีมากมาย

6. ท่ามกลางการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ต่างๆ นาๆ ถึงข้อดีข้อเสี ยในตัวเรา คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าได้ ในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือ คนที่ไม่ใส่ใจ กับเสี ยงวิจ ารณ์ที่ไม่จริง ไม่ใช่คนที่พย าย ามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย

7. ท่ามกลางกระแ ส โ ต้ เ ถี ย ง ร้ อ น แ ร งแห่งโลกโซเชี่ยล คนที่สบายใจสุด เป็นคนที่อ่านแล้วไม่แสดงความเห็นแย้งใดๆ

8. ท่ามกลางกระแ สการแข่งขันเล่าเรียน สะสมปริญญาแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ดีกินดี คนที่เอาตัวรอดกับเศรษฐกิจขาลงได้ดี ส่วนหนึ่งคือ คนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกการ เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันโลกนั่นเอง

ที่มา นุสนธิ์บุคส์