ธรรมะ

ทาน 5 อย่าง ที่ไม่ได้ใช้เงิน กลับได้บุญมากจนล้น

ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบาก งานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ และอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน เงินทอง แต่สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้เสมอ ด้วยทาน 5 ประการ

1. จิตใจเป็นทาน สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ ผู้อื่นเสมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยความนอบน้อม จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมทาน ย่อมมีพลัง โ น้ ม น้ า ว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นทางสว่างโดยพลัน

2. ด ว ง ตาเป็นทาน หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีกับคนอื่น ด ว ง ตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ

3. ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสดใส ความเบิกบาน ทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจ สุขกาย เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธรรม และเข้าใจโลก

4. วาจาเป็นทาน นั่นคือ คำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่น คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มีกำลังใจ นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตต่อไปได้

5. กายเป็นทาน ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ ร อ ด พ้ น ภั ยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศๅสนาให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย แบ่งเบาภาระในกิจของวัด

ที่มา ธ. ธรรมรักษ์