ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อคิดดีๆ จะทำให้คุณนั้นมีรักที่ยืนຍาว

1. เดินออกจากเงา แห่งความผิ ดพลๅดเถิด คุณอาจเคยรักผิ ดคน ไม่ว่ามันจะพลาดเพียงใดนั้น แต่เมื่อใดที่คุณกล้าเดินออกจากเงา แห่งความผิ ดพล าดนั้น คุณจะได้พบกับเรื่องราว และคนที่เหมาะสมกับคุณเอง

2. “เวลา” ทำให้คนเราเข้าใจคนรักพิสูจน์คนรัก และผลั กใสคนรักให้ห่างไกลได้เช่นกัน

3. เคล็ ด ลั บ ความสุข คือ จำในสิ่งที่ดีลืมในสิ่งที่ร้ า ย แล้วคนส่วนมากเอา แต่จำในสิ่งที่ร้า ย ลืมในสิ่งที่ดี ความสุขก็เลยหายไป

เพราะคุณไม่ชอ บหินก้อนนั้น ว่ากันว่าถ้าอย ากทำ แม้ย ากเพียงใด คนเราจะหาวิธีทำให้จนสำเร็จ ถ้าไม่อย ากทำ ต่อให้ง่ายคนเราจะหา ข้ออ้างเพื่อปฏิเสธ เพราะงั้น คนที่คุณมองเขาว่าไ ร้ ความสามารถ อาจไม่เป็นอย่างที่คิด แต่อาจเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นงานที่เขาไม่อย ากทำก็ได้

4. ความล้ ม เ ห ล ว ไม่ได้เป็นที่มาของความสำเร็จ การวิเคราะห์ว่า เพราะอะไรจึงล้ มเหลว แล้วแก้ไข นี่แหละ คือ ที่มาของความสำเร็จ

5. เราทุกคนชินกับการทำร้ าย คนที่ใกล้ชิดเรา เพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้น ไม่มีทางเป็นอื่นหรอก แท้จริงแล้วเป็น เพราะเราทำกับคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้ไงล่ะ

6. ชีวิตคนเรา เมื่อวาน ยิ่งมายิ่งมากขึ้นพรุ่งนี้ยิ่งมายิ่งน้อยลง อย่าเอาความทุ กข์ของ เมื่อวานเบี ย ด บั ง ความสุขของวันนี้ ให้มันเหลือน้อยจะดีกว่า

7. ถ้าคุณเชื่อมั่นในใครคนหนึ่ง แบบไม่เหลือช่องว่าง ให้สงสัย ผลลัพธ์มีเพียง 2 ข้อ หนึ่งคุณจะได้พบกับคนรู้ใจ สองคุณจะได้รับการสั่งสอนว่าใจคนย ากแท้หยั่งถึง

8. น้ำฝนตกลงสู่พื้นดิน เพราะฟ้าอุ้มน้ำหนั กของมันไว้ไม่ไหว น้ำตาของคนเราก็เหมือนกัน ตกลงเพราะใจมันแบกความหนักต่อไปไม่ไหวแล้วเหมือนกั

9. คุณอุ้มลูกสาวหนัก 10 กิโล กลับไม่รู้สึกหนัก แม้หนักก็ยังอุ้ม ก็เพราะคุณรักลูกของคุณให้คุณอุ้มหินหนัก 10 กิโลสัก 10 นาที คุณอย ากวางหินลงตั้งแต่นาทีแรกแล้วใช่ไหม

10. คุยกันถูกคอก็ไม่เสมอไป ว่าจะได้อยู่ด้วยกัน คุยกันไม่ถูกคอก็ไม่เสมอไป ว่าจะหลี ก ห นี ได้พ้น อยู่ด้วยกันได้ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันยืด คนที่อยู่ด้วยกันยืด อาจจะไม่ได้รักกันเสมอไปหรอก