ความเชื่อ-ดวงธรรมะ

วิธีอธิษฐานเมื่อทำบุญ แล้วจะดีกับตัวเรา

บางคนเกิดมาพิ ก า รมาตั้งแต่กำเนิด หรือบางคนเกิดมาสวยงามตั้งแต่ยังเป็นเด็ ก ๆ จะมีใครคิดบ้างหรือไม่ว่าที่เป็นตัวการกำหนดรูปร่างแ ละบุคลิกภาพของบุคคล ให้มีความแตกต่ างกันออกไปนั้น คำตอบก็คือก ร ร มนั่นแหละ

ชาวพุ ท ธ ทั้งหลาย คนที่ชื่นชอบการไปวัด นอกจากจะทำบุญ ทำทานแล้วล่ะก็ สิ่งหนึ่งที่ข าดไม่ได้นั่นก็คือการอธิษฐาน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ให้ปกป้องคุ้มครอง แม้แต่กระทั่งเรื่องหน้าที่การงาน เรื่องความรัก แต่ทราบกันหรือไม่ว่า การทำบุญนั้นเราจะต้องอธิษฐานอย่างไร จึงจะส่งผลดีกับตัวเรา วันนี้ เราจะมาบ อ ก วิธีว่าต้องทำอย่างไร

คำอธิษฐาน เมื่อเวลาทำบุญ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก (ธรรมทาน ,วิหารทาน, สังฆทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้ากร ร ม นายเ ว ร และผู้ปกปักรักษา ดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า เข้าถึงพระนิพพานในช1ติปัจจุบัน

ถ้าไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ตัวข้าพเจ้า จงให้เกิดในภพภูมิเขตประเ ท ศ ที่มีพระพุทธศ าสนา ประดิษฐานอย่างมั่นคง และให้ได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระ ย ม ร า ช จงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย

เพื่อลดวิบ า ก ก ร ร มให้ อโหสิก ร ร ม ก่อน แล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่เพื่อให้เรามีชีวิตดีขึ้นยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านทำ ต า มนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบ าก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข