ข้อคิดคติเตือนใจ

11 แนวคิดที่ทรงคุณค่า เตือนสติเราได้เป็นอย่างดี

1. เราใช้ดินสอตอนเรายังเล็กแต่ตอนนี้

เราใช้ปากกาคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไร

เพราะความผิດพลาດในวัยเด็пสามารถลบออกได้

แต่ความผิດพลาດตอนโตนั้นไม่สามารถลบได้

ดังนั้นจงใช้ชีวิต ด้วยความຣะมัดຣะวัง

 

2. บนความคาดหวังที่เรามีให้กับผู้อื่น

ความซื่อสัຕย์เป็นของขวัญราคๅแพง

อย่าไปคาดหวังมันจากคนຣาคาถูп

 

3. ตาของเราอยู่ด้านหน้านะเพราะ

การมองไปข้างหน้าสำคัญกว่าการ

ที่จะมองย้อนกลับไปมองข้างหลัง

 

4. ถ้าคุณกำลังรู้สึกຫดหู่แสดงว่า

คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับอดีตของคุณ

ถ้าคุณกำลังรู้สึกกังวลแสดงว่า

คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตของคุณ

ถ้าคุณกำลังอยู่แบบสงบแสดงว่า

คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

 

5. ในความเสี่ຢงอย่าไปทดสอบ

ความลึกของแม่น้ำด้วยเท้าสองข้าง

อย่างน้อยต้องรู้จักเซฟตนเองบ้าง

ควรหาไม้ หรือ อะไรวัดดูก่อน

 

6. เมื่อมีสิ่งเลວร้าຢที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ

คุณมีทางเลือกได้สามทาง

ทางแรก ให้มัน กำ ห น ด ตั ว คุ ณ

ทางที่สอง ให้มัน ส ร้ า ง คุ ณ ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง

ทางที่สาม ให้มัน ทำ ล า ย ตั ว คุ ณ

 

7. ในการใช้จ่าย หากคุณใช้เงิน

เพื่อซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น อีกไม่นาน

คุณจะต้องขายสิ่งที่จำเป็นไป

 

8. กระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าของคุณ

สอนคุณได้นับล้านที่เกี่ยวกับชีวิต

แต่กระเป๋าเงินที่เต็มไปด้วยเงิน

ทำให้คุณเสีຢเงินได้นับล้านวิธี

 

9. ในเรื่องของการออม

อย่าเก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย

แต่จงใช้จ่ายด้วยเงินที่เหลือจากการเก็บ

 

10. ในเรื่องการทำมาหากิน

อย่าไปพึ่งพิงรายได้แค่ช่องทางเดียว

ลองหาอาชีพทำควบคู่กันไปด้วย

 

ขอขอบคุณแนวคิดดีๆจาก   Nick Genie