ข้อคิดคติเตือนใจเกร็ดความรู้

เรื่องที่ควรรู้ เกี่ยวกับที่ดิน ส. ป. ก. ก่อนซื้อ – ข า ย

และในวันนี้นั้น เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ กับเรื่องราวที่เราจะทำการซ์้อ ข า ย

ที่ดิน ส. ป. ก. ไปดูกันว่าที่ดินชนิดที่ว่านี้นั้น ทำการซื้ อข า ยได้ไหม ที่ดิน ส. ป. ก.

หรือที่ดิน ส. ป. ก. 4-01 มันคือเอกสาร ที่แสดงการครอบครองที่ดิน

ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรก ร ร ม ( ส. ป. ก. ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เขาออกให้กับประช าชน เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติ

การปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรก ร ร ม พ ศ 2518 และมีหลักว่าที่ดินในเขตปฏิรูปนั้น

ใช้เพื่อทำเกษตรก ร ร มได้อย่ างเดียวเท่านั้น หากจะทำประโยชน์อย่ างอื่นมิได้

และผู้ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดิน ส. ป. ก. 4-01 ต้องมีฐานะย ากจน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ ได้รับการจัดที่ดิน ส. ป. ก. จะมีดังนี้

1 ไม่มีที่ดินหรือ มีที่ดินเพียงเล็กน้อย

2 มีสัญช าติไทย

3 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

4 บรรลุนิติภาวะ หรือไม่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัว

5 ประพฤติดีซื่อสัตย์สุจริต

6 ร่างกายสมบูรณ์

7 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ ส. ป. ก.

และผู้มีสิทธิได้รับการ จัดที่ดิน ส. ป. ก. ต ามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรก ร ร ม พ ศ 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ ศ 2532

ได้ระบุเอาไว้ว่า ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส. ป. ก. มี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

1 ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพ เกษตรกร รมเป็นหลัก

ผู้ย ากจนมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี และจบการศึกษาทางเกษตรก ร ร ม

ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพหรือเทียบเท่า

เป็นบุตรโดยชอบ ด้วยกฎหม ายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ร มนั้นๆ

2 เกษตรกร

เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักอยู่แล้ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่

ในรอบปีเพื่อประกอบเกษตรก ร รม ในท้องถิ่นนั้นๆ

3 สถาบันเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ชุมชนสหกรณ์การเกษตร

ตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ที่ดิน ส. ป. ก. โอนให้ใครได้บ้าง

1 บุตร

2 สามีภรรย า

3 พี่น้องร่วมบิดาหรือ ร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร

4 หลานของเกษตรกร

5 บิดามารดา ของเกษตรกร

6 พี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกัน ของเกษตรกร

ที่ดิน ส. ป. ก. นั้นก็สามารถโอนสิทธิ และตกทอดทางมรดกสิทธิ

ให้ทาย าทต้องเป็นเกษตรกร หรือผู้ประสงค์ จะประกอบอาชีพเกษตรก ร ร ม

เป็นหลักเท่านั้น การโอนสิทธิเกษตรกร ที่ได้รับที่ดิน ส. ป. ก.

ยังมีชีวิตออยู่ ก็สามารถโอนสิทธิให้ทาย าทได้ต่อเมื่อมีเหตุผล และความจำเป็น

เช่น แก่ชราเจ็ บป วยเป็นต้น ตกทอ ดทางมรดกสิทธิเกษตรกรที่ได้รับที่ดิน

ส. ป. ก. เสี ยชีวิตทาย าท สามารถยื่นคำร้อง ขอรับมรดกสิทธิได้ ข้อมูลในเว็ปไซต์

ของเรามีการสืบค้น จากอินเตอร์เน็ต แต่ในบางบทความนั้น ก็ได้อ้างอิงจากหนังสือ

หรือมีการเล่าต่อๆ กันมาเป็นทอ ดๆ ถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดอย่างไร

ทางทีมงานของเรา ก็ต้องกราบขออภั ยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอบคุณ parinyajai,ddproperty