Uncategorised

ยุค 5.0 นี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า 7 อาชีพเหล่านี้แล้วล่ะ

อาชีพสุดฮอตที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ มันอาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ

ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 นี้

แล้วจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง จะใช่งานที่ทำอยู่ไหม ไปดูกัน

1 สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

โลกทุกวันนี้เข้าสู่ยุคดิจิตัล เราจึงอยู่กับอินเทอร์เน็ตแทบจะตลอดเวลา

เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพ จะต้อ งใช้โลกออนไลน์ ในการสื่อสาร

เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เลยเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

และหากมีทักษะด้านธุรกิจ ก็จะทำให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเอง

ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในทางธุรกิจ ตีราค าได้ตั้งแต่หลักหมื่น จนถึงหลักล้านเลย

2 สายวางแผนด้านการเงิน การลงทุน สำหรับคนวัยเกษียณ

ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีมีปัญหา

และไม่มีความรู้ รวมทั้งวินัยทางการเงินของตัวเอง ไม่ออมเงิยจนทำให้มีจำนวน

หนี้สินรวดเร็ว ในยุค 5.0 ก็ได้เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินมากขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคน ใช้ชีวิตได้อย่ างไม่ลำบากในวัยเกษียณ ทั้งมีความต้องการเกษียณ

อายุงานก็เร็วขึ้น เพราะหลายคนคงเบื่ อหน่ายจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มที

หรือในส่วนเจ้าของกิจการ อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้ น

ใช้เ งิ นทำ งานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงิน

มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดี

3 สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

เทรนเนอร์ออกกำลังกายในช่วงหลังๆนี้ จะมาแร งมาก เพราะการรักสุขภาพของคนไทย

ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ สังคมเริ่มตระหนักถึงโร คภัยใหม่ ๆที่เป็นอันตร า ยถึงชีวิต

จึงทำให้เกิดการสร้าง ค่านิยมด้านนี้กันมาก ทำให้ผู้ที่รั ก สุ ข ภ าพอาจจะต้องมองหา

ผู้ช่วยในการดูแล ทั้งโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

ที่ปัจจุบันนั้น กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น ฉะนั้น

การรักษาความงามและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

มันจึงส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแร งอย่ างยิ่งไงล่ะ

4 สายแพทย์ทางเลือก

เพราะทุกวันนี้กา รพัฒนาของเทคโนโลยี อุตสาหกร ร มในปัจจุบัน ก่อให้เกิดมลภาวะ

มันเป็นสาเหตุห นึ่ ง ข องการเจ็ บป่  วยเรื้อรัง ของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อย

มันก็ย ากที่จะรักษาด้วยย า แผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเครี ย ด

จากการทำงาน และการใช้ชีวิตทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่แพทย์ปัจจุบัน

ไม่สามารถรั กษาได้ และทีนี้อาชีพการแพทย์ทางเลือก ผู้ที่มีความสามารถแนะแนว

ทางการรักษาจากการใช้ธรรมชาติบำบัด รักษ าสุขภาพด้วยธรรมชาติ

มันจึงเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงาม รักสุขภาพไงล่ะ

5 สายโค้ชไม่โห ด แต่ได้ครบทุกรส

เราอย่าลืมว่า โ ค้ชนั้นมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนา โค้ชผู้บริหาร

หรืออื่นๆ อีก และแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำ

ในเรื่องต่างๆ และยังช่วยเรื่องการพัฒนา ช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการสอนให้ออกมาใช้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีมากๆ โค้ชจะทำหน้าที่ เป็นบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด

เพื่อให้เห็นมุมมองใหม่ๆ อีกด้วย เป็นกระจกสะท้อน ให้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้น

6 สายแนะแนว การประกอบอาชีพเสริม

สมัยนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรองกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการข ายข องออนไลน์

ข ายอาหารเพื่อสุขภาพ จัดเก็บร ายได้จากอพาร์ทเมนต์ให้เช่า เนื่องจากเหตุนี้

ทำให้มนุษย์เงินเดือนที่อ ย ากมีร ายได้เสริม เขาจึงหันมาหาเรียนหลักสู ตรต่าง ๆ

จากโลกออนไลน์ และส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ

สามารถนำมาใช้ในการหาร ายได้เสริมได้ หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรม

7 สายพย าบาล ดูแลผู้สูงอายุ

ประเทศไท ยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่ าง เป็นทางการ

เพราะคาดว่า จะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้าน

ทำให้ในอนาคตข้างหน้านั้นหลายครอบครัว มีความต้องการ

ให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบาล ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความต้องการ

ผู้ที่เรียนสายพย าบาลมากขึ้น ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันนั้น เป็นค่าแร งขั้นต่ำเทียบเท่า

กับระดับปริญญาตรี บางทีมันอาจะมากกว่าด้วยซ้ำเลยทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบาล

ต้องเฮไม่ต้องตกงาน หรือไปทำงานตามโรงบ าลไปจนแก่