ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิถีของการเป็นหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องอยากจะร่วมงานด้วย

1. คาดหวังและมีเป้าหมายการทำงานที่ชัด

เพราะใครๆ ก็ชอบความชัดเจน ฉะนั้น ให้กำหนดบทบาท กำหนดเป้าหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนด้วย อาจจะบอกตัวต่อตัว

หรือและบอกพร้อมกันทั้งทีมก็ได้ ย้ำชัดถึงเป้าหมายของทีม

อย่างสม่ำเสมอ ไม่งั้นการทำงานอาจเกิดปัญหาขึ้นแน่ เพราะพนักงาน

จะทำงานไปเรื่อย ๆ ข าดความเข้าใจในเป้าหมายไงล่ะ

2. เรียนรู้ในที่ทำงานใหม่ๆ

เพราะการพัฒนาทักษะ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานของทุกอาชีพ

องค์กรที่ดีนั้นควรให้ความสำคัญ กับวิธีการพัฒนาทักษะ

การทำงานด้วย เพราะการจัดหาทรัพย ากร การเรียนรู้ อย่างการสื่อการเรียนรู้

ห้องสมุด หรือคลังความรู้แบบออนไลน์ รวมไปถึงการฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ การทำงานให้พนักงานอยู่เรื่อยๆ

3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

เพราะคนทำงาน ก็ล้วนอย ากเก่งในงาน ที่พวกเขาทำเสมอ

พึ่งพาตัวเองได้ แต่หากเขายังไม่เก่งพอ เป็นหน้าที่ของผู้นำอย่างเราที่ต้องชี้แนะ

ให้เขาสามารถแก้ปัญหา ทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ได้ และคุณต้องสอน

งานพวกเขา อย่ างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอด้วย

หมายรวมไปถึงการถามไถ่ ว่าแก้ปัญหาไปยังไงบ้าง ติดปัญหาอะไรไหม

สอนให้พวกเขาเรียนรู้ ที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีของพวกเขา

4. ความเคารพ จากหัวหน้างาน

พนักงานหลายๆ คนไม่ค่อยได้ความเคารพจากหัวหน้า จริงๆ แล้วผู้นำที่ดีนั้น

ไม่ควรมีความลั บกับคนในทีม พวกเขาจะรู้สึกด้ อยค่า รู้สึกเหมือนเป็นคนนอก

ควรปฏิบัติอย่ างมืออาชีพ ไม่มองว่าพวกเขาด้ อยกว่า ไม่ว่าจะในเชิงคุณวุฒิ

หรือวัยวุฒิก็ตามแต่ เปิดเผ ยและซื่อตรงเท่าที่คุณจะทำได้

เราต้องสร้างทีมที่แต่ละคนเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ผู้นำมีอำน าจเพียงผู้เดียว

5. สื่อสารกันให้มีประสิทธิภาพ

เพราะการสื่อสาร ประสานงานที่ดีระหว่างกัน มันทำให้พนักงานทุกคน

เข้าใจในงานตัวเอง ยิ่งมีข้อมูลมากและชัดเจนแค่ไหน โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด

มันก็น้อยลงด้วย การสื่อสารที่ดี ต้องเกิดขึ้นในทุกช่องทาง

ไม่ว่าจะเป็น การประชุม สนทนาตัวต่อตัว อีเมล อื่นๆ

ยังไงซะให้ระวั งการสื่อสารที่ผิดวิธีด้วย อย่างการส่งอีเมล หรือ

ข้อความไม่เหมาะสม เพราะงั้นผู้นำทั้งหลายควรมองว่า

เรื่องการสื่อสาร เป็นเรื่องสำคัญ ที่ละเลยไม่ได้

6. มีความเชื่อมั่น มีความไว้ใจกัน

เพราะมันจะทำให้ได้ตามที่คุณสัญญาไว้ รั กษ าคำพูดของคุณ ประพฤติปฏิบัติ

ให้เป็นแบบอย่ างที่ดี แก่คนในทีม หากคุณทำพล าดไป ก็ต้องยอมรับผิด

และอย่าโท ษลูกน้อง ที่ทำพลาดเพราะการตัดสินใจ มันมาจากตัวคุณ

เมื่อพวกเขาเห็นตัวอย่ างที่ดี พวกเขาจะเกิดความเชื่อมั่นเกิดความไว้ใจเองนั่นแหละ

7. การประสบผลสำเร็จในสิ่งต่างๆ

จงให้ตำแหน่งงาน ที่เหมาะสมกับเขาเพื่อที่ว่า พวกเขาจะได้ประสบความสำเร็จ

ตามสายงานที่ถนัดได้ ในอนาคตกำจั ดอุปสรรคในการทำงาน

และส่งเสริมพวกเขาอย่างเต็ม ที่อย่ าเปลี่ยนแนวทางหรือแผนการ

ไปสู่เป้าหมายบ่อย ๆ โดยไม่พิจารณา ให้รอบคอบละเล ยกับผลการปฏิบัติงาน

ที่ไม่ผ่ านเก ณฑ์การประเมินหรือตั้งเป้าหมาย โดยไม่ดูพื้นฐานความจริง

เพราะคนได้รับผลกระทบ คือพนักงานของคุณ ที่ต้องเจอกับภาวะความกดดั น

ในแนวทางในการทำงานของผู้นำแบบคุณ

8. การยอมรับ การชื่นชม

เมื่อพนักงานได้รับการชื่นชม กับสิ่งที่พวกเขาทำมากเท่าไหร่

พวกเขายิ่งมีแร งบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น เอ่ยคำชมเมื่อ

พวกเขาทำงานได้ดีและสิ่งสำคัญ คุณต้องให้ความสำคัญกับทีมไปพร้อม ๆ

กับการการชมเชย พนักงานที่ทำงานดี ต้องยอมรับและเห็นคุณค่า

ของพนักงานอย่ างให้เท่าเที ย มด้วย

19. ความภูมิใจ ในหน้าที่การงานที่ทำ

เพราะทุกคนต่างก็อย าก มีงานที่พูดได้อย่างเต็มปากว่านี่เป็น

“งานที่ฉันภูมิใจ” การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ของการทำงานนั้น

มันจะทำให้พนักงานมีแร งกร ะตุ้ น ในการทำงาน ฉะนั้นหัวหน้าจึงควร

สร้างรูปแบบการทำงาน ในเชิงบวก เช่น การมีวัฒนธรรมองค์กร

ที่เป็นกันเอง สร้างบรรย ากาศการทำงานที่สนุกเพื่อการทำงานที่สนุกไปด้วย

10. ความก้าวหน้า ในการงานอาชีพ

พนักงานจะตั้งใจทำงานกว่าเดิม เมื่อเห็นว่าองค์กร มีสภาพแวดล้อม

หรือทรัพย ากรที่เอื้ออำนวย ให้พวกเขาพัฒนาตนเองได้ได้อย่ างเต็มที่

มอบหมายงานให้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ พูดง่าย ๆ เลย

มันก็คือ ใช้คนให้ถูกงาน นั่นแหละนะ