ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ความรักผิดๆ จากพ่อแม่ที่รักลูกเกินไป จนเผลอทำร้ า ยลูกแบบไม่รู้ตัว

“พ่อแม่รักลูกเสมอ” และแม้ว่าพ่อแม่จะมีความรักให้กับลูกมากแค่ไหน แต่ถ้าความรักนั้นถูกถ่ายทอดไป

ด้วยความไม่เข้าใจ หรืออาจจะเข้าใจผิด ๆ ก็อาจกลับมาเป็นการทำล า ยลูกได้โดยไม่รู้ตัว

และประเด็นสำคัญก็คือ รูปแบบการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อตัวพ่อแม่

แต่พฤติกร ร มหลาย ๆ อย่าง มันยังส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการเจริญเติบโต

ของเด็ กในอนาคตอีกนะ และวันนี้เราจะขอพูดถึงความผิดพลาดที่มักจะเกินขึ้นโดยไม่รู้ตัว

1. เปรียบเทียบลูก กับลูกคนอื่น

พ่อแม่หลายคนมักจะทำ คือ การเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่นแม้แต่เปรียบเทียบ

ระหว่างลูกแต่ละคนเพราะหวังว่าจะให้ลูกที่ด้ อ ยกว่านั้น ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ซึ่งความเชื่อนี้

ไม่เพียงแต่จะไม่ได้ผล แต่ยังทำให้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก มันไม่เหมือนเดิมก็ได้

2. ทำแทนลูกไปซะหมด

เพราะความรักของพ่อแม่นี่แหละ หลายๆครั้งก็มักแสดงออกไปด้วยการปกป้อง ดูแล

ซึ่งก็ไม่ผิด แต่การดูแลของเราไม่ได้มากเกินไปก็ไม่เป็นไร แต่จนถึงขั้นทำให้ลูกไม่สามารถ

ที่จะดูแลตัวเองได้ ไม่เพียงแต่การ “ลงมือทำ” สิ่งต่าง ๆ แทนลูกเท่านั้น

เพราะเมื่อเราทำจนเคยชินหลาย ๆ ครั้ง ก็ก้าวไปถึงขั้น“คิดแทนตัดสินใจแทน”

อีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ แม้เด็ กอาจจะรู้สึกถึงความสะดวกสบายในช่วงแรก ๆ ของชีวิต

แต่พอเติบโตขึ้นพฤติกร ร มเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เด็ กรู้สึกถึงความด้ อ ยค่าในตัวเอง เพราะทำอะไรไม่เป็น

3. ไม่ฟังลูกเลย

ความเป็นพ่อแม่มันก็ทำให้เรารู้สึกมีอำน าจในบางครั้ง จนลืมไปว่าลูกหรือเด็ ก ๆ เองก็มีความคิด

บางอย่างเป็นของตนเอง การรับฟังลูกจะเป็นวิธีการหนึ่ง ที่ทำให้เราได้เข้าใจ

และช่วยเหลือลูกได้ โดยเมื่อลูกเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตแต่การที่พ่อแม่คิดว่า

ตัวเองรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูก โดยไม่จำเป็นต้องฟังลูก ก็อาจทำให้พลาดสิ่งที่สำคัญ

หรือไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกได้อย่างทันเวลา ทั้งยังอาจเป็นสาเหตุ

ที่ทำให้ลูกหันไปพึ่งพาคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ตัวเอง

4. ไม่มีความ คงเส้นคงวา

เพราะพ่อแม่หลาย ๆ คนก็มีการตั้งกฎ กติกาหรือข้อจำกั ดบางอย่างให้กับลูก

แต่กฎระเบียบที่ตั้งขึ้นกลับมีความไม่คงเส้นคงวาใช้ในบางกรณี แต่กลับไม่ใช้ในบางกรณี

ไม่มีเหตุผลที่ดีให้กับลูก หรือบางทีก็เป็นก ฎที่ตั้งขึ้นโดยที่พ่อแม่

ไม่สามารถทำให้เห็นหรือทำเป็นตัวอย่างได้ และไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลย

5. ไม่สื่อส า รกับลูกอย่างตรงไปตรงมา

เพราะรูปแบบการสื่อส า รอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการทำล า ยความสัมพันธ์ได้

คือการสื่อส า รที่ไม่ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะในทางบวก หรือทางลบเช่น พ่อแม่จะไม่ชมลูกตรง ๆเพราะ

กลัวลูกจะเหลิงแต่กลับใช้คำ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบแทน “ทำให้ได้แบบนี้ ไปตลอดก็แล้วกันนะ”

ซึ่งภาษ าที่ใช้ในการสื่อส า ร ในลักษณะนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะ

และการสื่อส า รในทางบวก ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เด็ กเหลิงซะทีเดียว ถ้าว่าคำชมหรือคำพูด

ในทางบวกนั้นมีความสอดคล้อง กับพฤติกร ร มหรือผลงานที่เด็ กได้ทำจริง

มันจะเป็นการเสริมแร งให้เด็ กทำพฤติกร ร มที่ดีต่อไปอีก และความรักของพ่อแม่

จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกได้แค่ไหนอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณความรัก

แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือวิธีการถ่ายทอดความรักไปยังลูกอย่างถูกต้องมากกว่า

ขอบคุณ t r u e p l o o k p a n y a