ข้อคิดคติเตือนใจ

(ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ) ข้อคิดเหล่านี้ จงจำไว้เตือนใจตัวเองเสมอ

1 เมื่อต้องเจอคนที่ใช่ แต่ว่าเขามีคู่รักอยู่แล้ว

บอกกับตัวเองว่า มันคือประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่ าง ดังใจปรารถนา

2 เมื่อต้องเจอ คนกลิ้ง กะล่อน

บอกกับตัวเองว่า มันอุทา ห รณ์ของชีวิต ที่ไม่เอาเป็นแบบอย่าง

3 เมื่อต้องเจอ งานหนัก

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นโอกาสในการเตรียมพร้อม เพื่อเป็นมืออาชีพในอนาคต

4 เมื่อต้องเจอความทุกข์หนัก

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นแบ บฝึกหั ดที่จะช่วยให้เรา มีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น

5 เมื่อต้องเจอ นายจอมละเมียด

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นการฝึกตัวเองให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

6 เมื่อต้องเจอปัญหาซับซ้อน ที่คิดไม่ออก

ให้บอกตัวเอง มันคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ สร้างปัญญาได้ดี ได้ฝึกตัวเองมากขึ้น

7 เมื่อต้องเจอคำตำหนิ นินทา

บอกกับตัวเองว่า มันคือการชี้ ขุมทรั พย์ ที่เราจะได้พบมัน

8 เมื่อต้องเจอคนเ ล ว

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นตัวอย่ างชีวิต ที่ไม่ควรทำแบบนั้น

9 เมื่อต้องเจอ ความผิดหวังซ้ำๆ

บอกกับตัวเองว่า มันคือวิธีที่ธรรมชาติ ที่สร้างภู มิคุ้ มกันให้เรา

10 เมื่อต้องเจอแฟนทิ้ง

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นอนิจจังที่ทุกๆ ชีวิตมีโอกาสพานเสมอนะ

11 เมื่อต้องเจอ อุ บั ติ เ ห ตุ

ให้บอกตัวเอง ว่ามันคือคำเตื อนว่าจงอย่าประม าทอีกครั้งนะ

12 เมื่อต้องเจอศั ต รู กลั่นแกล้ง

ให้บอกตัวเองว่า มันคือ บททดสอบ เพราะ ม ารไม่มี บารมีไม่เกิด

13 เมื่อต้องเจอคำนินทา จากใครต่อใคร

บอกกับตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความหมาย

14 เมื่อต้องเจอความป่ ว ยไ ข้

บอกกับตัวเองว่า มันคือการเตื อนให้เห็น ว่าคุณค่าของสุ ข ภ า พที่ดี มันสำคัญแค่ไหน

15 เมื่อต้องเจอความพลั ดพร าก จากกัน

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นบทเรียน ที่เราต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้ด้วยตนเอง

16 เมื่อต้องเจอความจน

บอกกับตัวเองเสมอว่า มันเป็นวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาส ให้เราได้สู้ชีวิตต่อ

17 เมื่อต้องเจอลูกหัวดื้ อ

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นโอกาสทองในการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ในตัวเรา

18 เมื่อต้องเจอภาวะห ลุ ดจาก อำ น าจ

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นความอนัตตาของชีวิต

19 เมื่อไหร่ที่ เจอวิ ก ฤ ต

บอกกับตัวเองเสมอว่า มันคือบทพิสูจน์สัจธรรม ในวิ ก ฤ ตนั้นย่อมมีโอกาสเสมอ

20 เมื่อต้องเจอการจากลา ตลอดกาล

ให้บอกกับตัวเองว่า มันคือฉากสุดท้ายของชีวิต ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นไงล่ะ