ข้อคิดคติเตือนใจ

ทำไมคนคนจีน ย้ายมาอยู่ไทย เป็นเจ้าของกิจการได้เร็วทำอะไรก็ขึ้น

อะไรๆ มันก็เปลี่ยนไป เพราะในปัจจุบันนี้นั้นโลกมันไปเร็ว มันน่าเป็นห่วงเพราะว่า

เมื่อคนอินเดี ย เวี ย ดนาม จี น พวกเขาอพยพมาไท ยอีกอย่างนั้น

ก็คือ พวกเขากลับได้ดีซะงั้น แต่คนไท ยยังเป็นลูกจ้างดังเดิม อยู่เหมือนเดิมไม่ก้าวหน้า

50 ปีก่อนนั้น คนอินเดี ย คนบังคลาเทศ พวกเขาหนีความย ากจนมาที่ไท ย

เป็นคนข าย น มแพะเป็นย าม คนไท ย ดูถู กเรียก “ไ อ้ บัง” แต่ว่าเขาขยันเจียมเนื้ อเจียมตัว

ประหยัด ไม่ยอมเสี ยเปรียบ มาจนวันนี้ พวกเขาเป็นเจ้าของกิจการในไท ยมากมาย

ทั้งร้าน เจ้าของโรงงาน (และคนไทยหลายๆ คนเป็นลูกจ้างเขา)

100 ปีก่อนนั้น คนจี นหนีความย ากจน มาเมืองไท ยแบบที่มีแค่เสื่อผืนหมอนใบ

แบกข้าวสาร ลากรถ ฯลฯ แล้วคนไท ยดู ถู กเรียก “ไ อ้ เ จ็ กๆ”

แล้วคนจี น ขยันไง พวกเขาไม่เกี่ยงงาน เพราะอย ากเป็นเจ้าของกิจการ

อย ากเป็นพ่อค้ าส่วนคนไท ยน่ะหรอ ชอบสบายไง อย ากเป็นเจ้าคนนายคน

รับร าชการ มียศไง มีเกียรติจนมาถึงวันนี้ ส่วนคนจี น ร่ำรวยเป็นเจ้าของกิ จการมากมายเลยนะ

30 ปีก่อนนั้น คนเวียตนาม พวกเขาอพยพมาไท ย ก็เพราะหนีส งคร า ม

มาเมืองไท ย มาเป็นลูกจ้างทำประมง ทำน า ซ่อมรถ ส่วนคนไทย ดู ถู กเขา

เรียกเขา “ไ อ้ แกว” มาจนวันนี้เมืองไท ยโดยเฉพาะทางอีสานนั้น

คนเวียตนาม เป็นเจ้าของกิจการมากมาย และคนไทยน่ะหรอเป็นลูกจ้างตามเคยนะสิ

และทุกวันนี้วันนี้ คน เข ม ร ลาว พม่ าเข้ามาไทย ทั้งถูกและไม่ถูกต้อง

เพราะ A E C เปิด รับค่ าแร ง 300 บาทเข้ามาเป็นคน รับใช้ เป็นพนักงานโรงแรม

เด็ กปั้ม คนงานก่อสร้าง และคนไท ยนั้น ดู ถู กเรียก “ไ อ้เข ม ร” จะบอกว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วง

คืออีก 20 ปีข้างหน้าชนชาติต่างๆ ที่เข้ามาเขาคงเป็นเจ้าของ กิจการกันหมด

ทีนี้คนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้างพวกเขาเหล่านั้น นี่แหละคือคนไท ยแท้ๆ

ทำไมนะ ทำไมกัน พวกเรามีความรู้ มีฝิมือแร งงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส

ไม่สร้างงาน ไม่สร้างคุณค่าให้ตัวเองเลย งานหนักหน่อยท้อแล้ว งานเหนื่อยหน่อยก็บ่น

บอกค่าจ้ างถู กบ้างไม่คุ้มบ้าง มันน่าเป็นห่วงคนไท ย ที่รักสนุกไม่อดทน

รักสบาย ชอบหรูหรา เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต ยึดติดวัตถุนิยม ข ายที่ดินของ ปู่ ย่า กิน

อย่ าให้เป็นเช่นนี้เลย เพราะเราเองก็มีฝิมือ มีทักษะ ฉลาด เราจงนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สร้างคุณค่าให้ตัวเองกันเถอะ อย่ าให้อีก 20 ปีข้างหน้าต้องเป็นลูกจ้าง ต่างช าติเลย