ข้อคิดคติเตือนใจ

2 วิธี ที่ช่วยให้การออมงอกเงยได้ไว ไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้น

เป็นคำพูดง่ายๆ เก็บเงินให้ได้ล้านแรก แต่ดูท่าว่าจะย ากไม่ง่ายเหมือนคำพูดซะแล้ว

เพราะกว่าจะเก็บได้ ในแต่ละเดือน แค่คิดก็เหนื่อยแล้วล่ะ แต่หากเรารู้จักวางแผน

จัดสรรเงินให้เป็นระบบดีๆ ไม่ก็มีตัวช่วยย่นระยะเวลา สำหรับการเก็บเงินให้เร็วขึ้นนั้น

มันก็ยิ่งมีโอกาส ที่จะเก็บเงินได้ไวขึ้น และได้สัมผั สล้านแรกได้แน่นอนครับ

อย ากรู้ไหมล่ะ ว่ามันทำอย่ างไร ในวันนี้เรามีข้อมู ลดีๆ จะแนะวิธีสร้างเงิน ให้งอกเงย

สู่ล้านแรกได้ไว เป็นวิธีเพิ่มพลั ง เงินออมให้งอกเงย สู่เป้าหมายเงินล้าน

และวิธีที่กล่าวมานั้น มี 2 วิธี มาดูกันเลย

1 วางแผนจัดสรรเงินออม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ดูเหมือนง่ายๆ นะ แต่ถึงเวลาทำจริงดูย ากขึ้นมาทันที เพราะการเก็บเงินออมให้มากขึ้นได้

มันก็เท่ากับว่าต้องไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่ างให้น้อยลงไงล่ะ อย่างเช่น

เดิมทีเราเก็บเงินได้เดือนละ 2,000 หากจะเก็บไปให้ถึงล้าน เท่ากับว่าต้องใช้เวลา

ทั้งหมดโดยประมาณ 42 ปี จึงจะมีเงินล้าน แต่หากเราออมเงินมากขึ้น

อย่างเช่น เพิ่มเงินออมเป็น 5,000 หรือไม่มีการเก็บออม ที่เยอะขึ้นถึง

10,000 บาท เช่นนี้ก็ย่อมได้สัมผัสได้ถึง เงินล้านเร็วขึ้นด้วย และซึ่งจำนวนเงินออมนั้น

จะมากหรือน้อย มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหาร รายรับรายจ่ายด้วย ว่าใครเงินเดือนเยอะ

เก็บเงินได้มากกว่า ก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่นไงล่ะ

2 เพิ่มผลตอบแทน ด้วยการลงทุ น

อย่างเช่นนะ สมมติจะเก็บเงินวันละ 120 หรือเดือนละ 3,600 บาทนั่นแหละ

ทีนี้ก็นำเงินก้อนนี้ ไปลงทุ นแบบ D C A ใน 3 ทางเลือก

กองทุ นรวมหุ้ น ผลตอบแทนประมาณ 8.00 % ต่อปี

กองทุนรวม ตราส ารห นี้ ผลตอบแทนประมาณ 4.00 % ต่อปี

เงินฝากธน าคาร ผลตอบแทนประมาณ 0.75 % ต่อปี

ตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน จนถึง 15 ปี แล้วมาดูกันว่า ผลตอบแทนของทางเลือกใด มันจะทำให้เรา

ไปถึงเงินล้านได้เร็ว เทียบผลตอบแทน จากการลงทุ นด้วยการ D C A ในทางเลือกต่างๆ

เดือน ละ 3,600 บาท ระยะเวลา 15 ปี เราจะเห็นได้ว่าการลงทุ นในกองทุนรวมหุ้ น

ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่ากองทุนรวม ตราส ารห นี้ และเงินฝาก ซึ่งหากเราลงทุ นในกองทุ นรวมหุ้ น

ที่ให้ผลตอบแทน 8 % ต่อปี มันอาจทำให้เรามีเงินล้านบาท ได้ไม่ย าก ทั้งนี้การลงทุ นมีความเ สี่ ยงเสมอนะ

และซึ่งในระหว่างที่ลงทุ น คงมีทั้งช่วงที่กำไร และข าดทุ นคืน เพราะงั้นแล้ว ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ

ในเรื่องความเสี่ ย ง ที่จะเกิดขึ้น การที่เราเดินหน้าลงทุ นในระยะย าวอย่ างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญเลยคือ พอมีรายได้มากขึ้นก็ควรแบ่ งมาออม มาลงทุ นเพิ่ม

เพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมาย เงินล้ านที่เราได้ตั้งไว้ด้วยนะ