ข้อคิดคติเตือนใจ

5 หน้าที่คู่รักที่ดี ที่ทำให้ทั้งคู่ เข้าใจกันมากขึ้น

หน้าที่ของสามี ที่ควรต่อภรรย า

1. ให้เกียรติ ยกย่อง ไม่ปิดๆ บังๆ ถ้าทำดีก็ชมด้วยใจจริง ทำผิดก็เตื อนเขา

และไม่ควรตำหนิต่อหน้าสาธารณชน เพราะจะเสี ยอำน าจการปกค ร อ ง

และสิ่งไหนเป็นเรื่องส่วนตัว ก็ควรให้อิสระตามเห็นแก่ สมควร

2. สามีที่ดีต้องไม่ดูหมิ่ น ไม่เหยี ย ดว่าต่ำกว่าตน

ไม่ ดูถู กเรื่องตระกูล ความรู้ ไม่กระทำเรื่อง ที่เกี่ยวกับครอบครัว

แบบที่ไม่ปรึกษากัน ที่สำคัญ้เลยคือ ห้ ามทำร้ า ย ด่ าทอเสี ยๆ ห ายๆ

3. จงมอบความเป็นใหญ่ให้ นั่นคือมอบให้ เป็นผู้จั ดการภาระทางบ้าน

และไม่ควรเข้าไปก้าวก่าย เรื่องการครัว เรื่องการปกค ร องภายใน

เว้นแต่ว่า เรื่องใหญ่ๆ ซึ่งภรรย านั้น มิอาจแก้ปัญหาได้คนเดียว

4. ให้เครื่องแต่งตัว เพราะผู้หญิงนั้นเขาก็ล้วนชอบแต่งตัวกันทั้งนั้น

สนใจเรื่องสวยๆ งามๆ เมื่อได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวสวยๆ ก็จะชื่นใจ

แม้จะโกร ธแค่ไหน ได้เครื่องแต่งตัวถู กใจไม่นานหรอกก็หาย คนเป็นสามีตามใจเขาบ้างเถิด

5. การไม่นอกใจกัน คือ ไม่ไปยุ่งเกี่ยว กับหญิงอื่น ในฐานะเป็นภรรย า

เพราะเป็นการดูห มิ่ นความเป็นหญิงของภรรย านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ

ฉะนั้น จงให้เอาใจเขา มาใส่ใจเราและภรรย าทุกคน จะปลื้มใจที่สุด

หากสามีรัก สามีซื่อตรงต่อตัวเองแค่คนเดียว

หน้าที่ของภรรย าที่ดี ต่อสามี อันเป็นที่รัก

1. จงรักภักดี ไม่นอกใจ ซื่อสั ตย์ต่อสามี

2. เป็นคนขยันทำงาน ทำงานบ้าน ไม่มัวแต่กิน นอน เที่ยว ไปวันๆ

3. ภรรย าที่ดี ควรรักษาทรั พย์ให้ดี ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ตระหนี่ รู้จักใช้ให้เป็น

4. สงเคร า ะห์ญาติฝั่งสามี ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

พูดจาไพเราะ ให้ความช่ วยเหลือ ดูแลกัน ตามฐานะที่ทำได้

5. จัดการงานให้ดี จัดบ้านให้น่าอยู่ จัดอาหาร ให้ถูกปาก จัดเสื้อผ้าเครื่องใช้

ให้สะอาดเสมอ ดูแลลูกให้ความรักความอบอุ่น ให้โตมาเป็นคนดีของสังคม