ข้อคิดคติเตือนใจ

7 นิสัยคนเก่งๆ ที่อยู่ในที่ทำงาน ที่มีคุณค่าที่ใครก็อยากทำงานด้วย

1. เป็นคนมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแ ง่ดีนั่นแหละ มองเห็นทุกโอกาสที่เข้ามา มอบโอกาสให้ตัวเอง

เข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี ส่วนใหญ่แล้ว เวลาทำงานคนเหล่านี้ เขา

จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติด้านลบเสมอ เพราะมีใจเปิดกว้าง

ไม่ตั้งแ ง่ ก่อนทำ ไม่มีปัญหาขั ดแย้ งกับใคร ในองค์กร

2. มีความคิดเป็นเลิ ศ

ก็คือ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการแก้ไขปัญหา

ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถ ที่จะพาองค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ

คุณเองก็ จะไม่ใช่คนพิเศ ษที่องค์กรต้องการ อีกต่อไป

3. มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ

และไม่ย่อท้อ ไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอะไรก็ตาม

จะแสดงออก ให้เห็นถึงความพย าย าม ความเพียร ที่จะทำให้

งานประสบความสำเร็จ แม้ว่างานจะมีปัญหา ก็

พย าย ามแก้ไขปัญหาให้ได้ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

4. เป็นคนที่ทำมากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้นั้น เขาจะมีความรอบคอบในการทำงาน หรือนำเสนอ

ผลงานได้มากกว่า ที่ได้รับมอบหมายเสมอ และไม่จำเป็นต้องสั่งหลายรอบ

5. เป๋นคนมีความรับผิ ดชอบ

ถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรก็ตาม ก็ควรรับผิ ดชอบตัวเอง

ให้ตัวเองทำงานได้ แบบที่ไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยบอก คอยสั่งให้ทำ

6. เป็นคนปรับตัวได้ดี

สามารถทำงาน กับคนอื่นได้และรู้วิธี การปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

ทั้งยังสามารถรับมือ กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทางไหนก็ตาม

7. เข้ากับคนอื่นได้ดี ทำงานเป็นทีมได้

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง เป็นคนมีความสามารถ แต่ว่าหากไม่มีทักษะ

ในการทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ แทนที่จะสร้างความก้าวหน้า

มันอาจกลับกลายเป็น สร้างความถดถอยให้ องค์กรได้นะ

ฉะนั้นแล้ว ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมด ไม่ว่าจะไปสมั ค รงานที่ไหน

คุณเองจะกลายเป็นฝ่าย ที่จะเลือกองค์กรได้อย่ างแน่นอน เชื่อสิ!

ขอขอบคุณ j o b bk k