ข้อคิดคติเตือนใจ

17 แนวคิด เก็บไว้สอนลูกมีความมั่นใจ ให้ผ่านสิ่งที่ยากลำบากได้

ต่างคนก็ต่างอย ากให้บุตรหลานของตนเอง โตมาเป็นเด็ กที่เก่ง มีอนาคตที่ดีกันทุกคนนั่นแหละ

แล้วจะทำยังไงล่ะ จึงจะเลี้ยงลูกให้เก่ง กว่าคนอื่นได้ เด็ กที่ไม่มีความเชื่อมั่น

มักไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ๆ ที่ท้าทาย เขากลัวความล้ มเห ลวหรือ

กลัวทำให้คนอื่นผิ ดหวัง และสิ่งเหล่านี้นี่เอง มันจะเป็นตัวถ่วง ที่จะทำให้เขาไม่

ประสบความสำเร็จในอนาคต และศั ตรูของความเชื่อมั่นนั้น มันคือความท้อใจ

ฉะนั้น มันจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะคอยช่วยเสริมแร ง ทำให้กำลังใจลูกๆ

ก้าวผ่านสิ่งที่ย ากๆ ในอนาคตได้ และวันนี้ เรามีวิธีแนะนำไว้ 17 ข้อดังนี้

1. ไม่วิจารณ์ การแสดงออก

ไม่มีสิ่งใด ที่ทำให้ลูกท้อเท่ากับการวิจารณ์ลูกๆ ในความพย าย ามของเขา

และการให้คำแนะนำนั้น มันสามารถทำได้บ้ าง แต่อย่ าบอกว่า ลูกทำกิจก รร มนี้

ได้แ ย่มาก หากลูกกลัวที่จะล้ มเ ห ล วเพราะ กังวลว่าจะทำให้เราโก ร ธ

ลูกจะไม่กล้าทำ การที่พ่อแม่วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกรู้สึก

ไม่มีคุณค่าในตัวเอง และจะหมดแร งจูงใจ ไม่มีกำลังใจในการทำอะไร

2. ฝึกให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสามารถให้กับลูกๆ

พ่อแม่ควรให้กำลังใจ เสริมแร งให้ลูกๆ ทำในสิ่งที่ลูกสนใจ

เพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกกดดันมากไป ลูกจะทำได้ดี ก็เพราะได้รับกำลังใจ

จากครอบครัว และการฝึกความพย าย ามนั้น

มันจะสร้างความเชื่อมั่น ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองต ามมาไงล่ะ

3. ชื่นชมกับความ พย าย ามของลูกๆ ตัวเอง

เพราะไม่ว่าลูกจะ แพ้หรือชนะ พอเราโตมากขึ้น เราอาจจะพบว่า ระหว่างการเดินทางนั้น

มีค่ามากกว่าจุดหมาย พอลูกตั้งเป้าหมาย เพื่อที่จะชนะในการทำอะไรสักอย่าง

แต่ต้องสะดุดล้มไปถึงเส้นชัย เมื่อเป็นเช่นนั้น ให้เราให้กำลังใกับลูกนั้น อย่ าทำให้

ลูกรู้สึกอาย เมื่อเขากำลังพย าย าม แล้วลูกจะเรียนรู้ว่าความพย าย าม

ช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อย่ างมากเลยล่ะ

4. ให้ลูกฝึกแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง

หากพ่อแม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลูกเสมอลูกจะไม่มีทักษะในการพัฒนา

ด้านความเชื่อมั่นตัวเอง เมื่อพ่อแม่ช่วยเหลือตลอด ลูกจะข า ดวิ ธี

รู้จักคิดแก้ปัญหา ความเชื่อมั่นในตนเองจะหมดไป

5. เปิดประตู สู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รู้

และในฐานะผู้ปกครอง เราควรช่วยเปิดโอกาสให้ลูก มีประสบการณ์

ในโลกกว้างมากขึ้น ก็เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับการเรียนรู้ของเขา

มันจะสอนให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ ที่น่ากลั วที่เราไม่

เคยเผชิญมาก่อน เราก็จะสามารถผ่านไป และเอาชนะมันได้เสมอ

6. ให้ลูกแสดงพฤติ กร ร มต ามวัยของตัวเอง

เพราะเราไม่ควรมีความ คาดหวังให้ลูก แสดงพฤติกร รมเหมือนผู้ใหญ่หรอกนะ

เพราะถ้าลูกรู้สึกว่า ต้องแสดงพฤติก ร รมอะไรก็ตามที่เหมาะสม

จะทำให้เห็นถึงมาตรฐาน ที่เป็นไปไม่ได้ และจะไปลดความพย าย าม

ที่ลูกทำอยู่และการตั้งมาตรฐาน ที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้ สิ่งเหล่านี้มันจะลดความเชื่อมั่นลูกลง

7. หลี กเลี่ ย งการซิกแซก

ก็เช่นว่ามีข้อยกเว้น ให้ลูกเสมอๆ แบบนี้มันจะทำให้ลูกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

8. ให้ลูกลอง สิ่งอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทาย

เพราะมันจะแสดงให้ลูกเห็นเป้าหมาย ที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ ของตัวเอง

ทั้งนี้ก็เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ของเป้าหมายใหญ่ๆ อย่างการ ขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็ก

มันจะสร้างความมั่นใจในตัวลูกเพิ่มขึ้น ได้จากความรับผิ ดชอบตามวัยของเขา

9. ชมเชย ในความกล้า เมื่อลูกทำสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็น การเข้าทีมบ าสหรือการลองเล่น โรลเลอร์สเก็ต

พ่อแม่ก็ต้องชมและให้กำลังใจเขา ในการทำสิ่งใหม่ๆ ก็คือโดยพูดคำชมง่ายๆ

อย่างเก่งมาก ที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ความกล้าหาญของเขา

มันมาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิมไงล่ะ

10.กระตุ้ นความอย ากรู้อย ากเห็น

เพราะการตั้งคำถาม ที่ไม่จบไม่สิ้นนั้น มันอาจทำให้ลูกเหนื่อย และเบื่ อหน่ าย

แต่ความจริงนั้น ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะพ่อแม่ควรตั้งคำถาม เพื่อช่วยส่งเสริม

พัฒนาการของเด็ ก เพื่อที่ลูกจะได้เรียนรู้ว่า มีหลายสิ่งหลายอย่าง

ที่เรามองไม่เห็นอีกมากมาย ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ และเหล่านี้แหละ มันจะกร ะตุ้ น

ให้ลูกๆ มีความอย ากรู้อย ากเห็น จะเรียนรู้ได้เร็ว และดีกว่าเด็ กที่พ่อแม่หาคำตอบให้ตลอด

11. ฉลองความตื่นเต้น สำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ

เด็ กๆ มองดู และเรียนรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกยังไงต่อสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเขา

หากเราตื่นเต้น กับวิธีการว่ายน้ำ การพูดภาษาใหม่ๆ เด็ กๆ ก็จะรู้สึก

ตื่นเต้นด้วย เพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ย าก และถ้าทำให้ประสบความสำเร็จได้

มันจะช่วยสร้างความมั่นใจ เพิ่มมากขึ้นได้

12. พ่อแม่ควร ช่วยเหลือและสนุบสนุน

แต่ว่าต้องไม่มากไป เพราะการให้ความช่วยเหลือ ที่มากไป

มันจะลดความสามารถ ในการพึ่งพาตัวเองของลูก และควรให้ลูกช่วย

เหลือตัวเองก่อน จะได้สร้างความมั่นใจแก่ลูกมากขึ้นไง

13. ทำความล้ มเ ห ล วให้เป็น ฐานการเรียนรู้

เรียนรู้จากข้อผิ ดพลาด เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้

เมื่อพ่อแม่ทำข้อผิ ดพลาดเป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไป

ฉะนั้นแล้ว อย่ าปกป้องลูกมากไป จงยอมให้ลูกล้ มบ้ าง เพราะบางครั้ง

มันทำให้ ช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจได้ และมีการวางแผนที่ดีขึ้น

ในครั้งต่อไปได้ และคุณพ่อคุณแม่นั้น ควรเปิดโอกาสให้ลูก

เรียนรู้จากข้ อผิ ดพลาดของตัวเองด้วย

14. อย่ าบอกลูก เมื่อเรามีความกังวลใจ กับลูก

เพราะพ่อแม่ที่กังวลใจเกินไป ก็มักแปลความหมายได้ว่า

ไม่เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆ เพราะการแสดงความมั่นใจออกไป

มันจะส่งผลต่อความมั่นใจของเด็ กด้วยนะ

15. ให้กำลังใจลูก หากลูกเผชิญความทุ ก ข์

เพราะในชีวิตนั้น มันไม่มีความยุติธรรม และไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไปนะ

ซึ่งลูกต้องเรียนรู้ เมื่อเราเผชิญกับความย ากลำบาก พ่อแม่ควรทำให้เห็นว่า

หากเราทนต่อความย ากลำย ากได้ สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยสร้างให้เราปรับตัว

รู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ให้เขารู้ว่ากว่าจะได้อะไรมา มันลำบากแค่ไหน

16. สอนลูกว่า ถ้าจะทำให้สำเร็จ ต้องรู้อะไร

พ่อแม่เป็นฮีโร่ในใจของเด็ กๆ จนกระทั่ง ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ฉะนั้น จงใช้โอกาสนั้น

สอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด วิธีการแสดงและการพูดที่ดีให้เขาเห็น

17. เป็นผู้ปกครอง แบบที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ก็ไม่ควร บังคับ ไม่ควรเข้ มงวดจนเกินไป ถ้าเราเข็มงวด

กับเขามาก มันจะทำให้ลูกไม่มีความมั่นใจ ทั้งมันจะไปลดความเชื่อมั่นลง

แต่การสร้างลูกให้มีความเขื่อมั่น มันจะทำให้ลูกเป็นคนสร้างสรรค์

เขาจะกล้าพูดคำว่า “ไม่ได้” ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่างเช่นกล้าปฏิเสธ

ต่อผู้ที่มาหยิบยื่น สิ่ง ไม่ดีให้ ฉะนั้น พ่อแม่ต้องยอมให้ลูกๆ รู้จักลอง

ผิ ดลองถูก เพราะมันจะสร้างลูก ให้เป็นคนดี คนเก่งในอนาคต

ขอขอบพระคุณ mg r o nl i n e