ข้อคิดคติเตือนใจ

3 สิ่งนี้ มีไว้จะไม่จน มีความสุขและมีเงินใช้ไม่ลำบาก

ทุกคนมีเป้าหมาย ในชีวิต และเป้าหมายของผู้คนส่วนมากมันคืออย ากจะร วย และความรวยไม่ใช่เพียงแต่

เรื่องของเงินเท่านั้น แต่หมายถึง ร วยอย่างมีความสุข แม้จะไม่ได้มีเงิน

เป็นร้อยล้าน มากมายอะไรขนาดนั้น แต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกๆ คน

ก็ อ ย ากจะมั่นคงทางการเงินไง แต่ทีนี้จะทำอย่ างไรล่ะ จึงจะรวยทั้งเงินและความสุข

ฉะนั้น ในวันนี้เรา มี 3ข้อมีไว้ คุณจะมีทั้งความสุขและเงินใช้ไม่ลำบาก

1. หาร ายได้เสริม เพราะไม่ควรมีร ายได้ทางเดียว

เพราะคุณมีงานอดิเรก หรืออะไรที่ชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ล่ะ ถ้าคุณมีล่ะก็

นำสิ่งที่คุณถนัด นำมาต่ อ ยอดให้เป็นร ายได้เสริม เช่นถ้าคุณชื่นชอบ การทำขนม

ลองทำขนมในวันที่ว่างๆ ดูสิ และไปข ายในที่ทำงานหรือตามร้ านค้า เพื่อสร้างร ายได้เล็กๆ

บางคนใช้ความสามารถ ในการทำขนมข ายจนวันหนึ่ง ต้องออกจากงานก็ได้

เพราะมีออเดอร์มากมาย ดังนั้น คุณต้องถามตัวเองแล้วว่าชื่นชอบอะไร

และสิ่งนั้นๆ สามารถที่จะนำไปต่ อ ยอดอะไรได้ไหม มันทำให้เกิดร ายได้ไหม

2. การประหยั ดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

คือต้องเริ่มจากการ ที่คุณประหยัด และรู้จักคุณค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก่อนนะ

เพราะการประหยัดนั้น ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายเหมือนคน อ ด อ ย า ก

แต่ว่ามันหมายถึง การใช้จ่าย กับสิ่งที่จำเป็น หรือสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

และเราควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้ านั้นล ดราค า

หรือเลือกซื้ อสินค้ าที่มีราค าถูกทดแทน สิ่งเหล่านี้นี่แหละก็จะทำให้คุณ

สามารถมีเงินเหลือเก็บได้ในแต่ละเดือน สังเกตดูสิว่า สินค้ าที่เหมือนๆ กัน

คุณภาพเหมือนกัน แต่เพราะอะไรกันราค าจึงต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริง

แหล่ งวั ตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันเท่านั้น มันต่างกันแค่ยี่ห้ อสินค้ าที่เจ้าของสินค้ า

เขาทำการเพิ่มมู ลค่าให้กับสินค้ า จนมีราค าที่สูงขึ้น ผู้บริโภคหรือ พวกเรา

จะต้องสังเกตดู ว่าสินค้ าบางตัว หากเลือกซื้อจากยี่ห้ออื่น ที่ใกล้เคียงกันเหมือนๆ กัน

มันจะทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เราต้องเริ่มประหยัดให้ได้แล้ว

3. การออมเงิน ที่มากกกว่าการใช้จ่าย

นอกจากการ ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันได้แล้ว สิ่งต่อมาคือ การออมนี่แหละ

ที่จะช่วยให้เงินประหยัดมากขึ้น และเหลือเก็บด้วย และเงินออมนั้นนั่นแหละมันจะออกผล

การออมเป็น การออมจากร ายได้ประจำแบบเท่าๆ กันทุกเดือน

เช่นหั ก 10 ถึง20 % จากร ายได้ต่อเดือน ทีนี้ก็นำเงินออมบางส่วนไปต่ อ ยอดให้เกิดด อ ก

โดยการนำเงินออม ไปซื้ อกองทุ นรวม หรือไปลงทุ นต่อในหุ้ น

ซึ่งการลงทุ นนั้นในการกองทุ นรวม มันจะช่วยให้ผู้ลงทุ น ได้รับผลตอบแทน

ที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น เพราะเสี่ ยงที่ตํ่ากว่าการนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวม

ทั้งนี้มันจะช่วยให้ผู้ลงทุ นบริหารการเงินได้ง่ายมากขึ้น เพราะธนาคารจะนำเงินของเรา

ไปลงทุ นในกองทุ นหุ้ น ที่มีศักยภาพที่ดี และมีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ร ายได้จากกองทุ นรวม

จะมากน้อย ก็แปรผันตามเงินทุ นที่ลงทุ นด้วย และก็ขึ้นอยู่กับทิศทาง ของตลาดหุ้ นเวลานั้นๆ ด้วย

ผู้ลงทุ นจึงควรเลือก ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้ อกองทุ นรวม โดยหลักการ

เลือกซื้ อก็คือ ช่วงจังหวะที่ราค าหุ้ นขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อได้ในร าคาที่ถูก

3 ข้อเหล่านี้ ที่กล่าวมาก็จะพูดถึงเรื่อง ของการออมเป็นหลักเสมอ แต่การที่

คุณจะแก้จนได้ ไม่ได้เกิดจาก 3 ข้อ ที่กล่าวมาตรงๆหรอกนะ แต่คุณต้องเริ่ม

จากความตั้งใจที่จริงจังของคุณ 3 ข้อนี้ทำให้ได้ เริ่มต้นจากการมีวินัย

และเป้าหมายที่ชัดเจนจึ เงินและความสุขที่ได้ มันจะทำให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

ขอขอบคุณ f w line