ข้อคิดคติเตือนใจ

8 คำเหล่านี้ อย่าใช้กับตัวเอง ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น

เพราะการพูด มันก็เหมือนส าดน้ำ พูดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้

การพูดมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง พูดดีเป็นศรีแก่ตัว

แต่ถ้าพูดไม่ดีก็เป็นภั ย ฉะนั้น ปรัชญาจี นกล่าวว่า 8 คำนี้ที่ไม่ควรพูด

1. เรื่องลั บ เฉพาะของบุคคล

มันคือสิ่งที่ไม่ควรพูด คนทุกคนมีเรื่องที่เป็นความลั บเฉพาะตน

และก็ไม่มีใคร อย ากให้ใครรู้หรอก ถ้ามีเพื่อนคุยให้ฟัง

ก็อย่าเอาไปพูดต่อละกัน แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับ แต่ก็เผ ยให้เห็นนิสัยตื้นเขิน

ไ ร้จรรย าของตัวเอง เราต้องเป็นคนต้องเคารพซึ่งกันและกัน

ฉะนั้น การเปิดโป งความลั บ ของคนอื่นคือ มันเป็นสิ่งที่ไ ร้จรรย าวาทะศิลป์

แต่ถ้าพูดในสิ่งที่ควรพูด นั่นคือศิลปะ แห่งการพูด คนพูดก็งาม

2. คำพูดไม่จริงอย่ าพูด

เพราะฉะนั้น อย่ าปั้นความเท็ จ นิทานเรื่องเด็ กเลี้ยงแกะ

ยังสอนใจได้เสมอ แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม

3. ความลั บในบ้านเมือง ในครอบครัว ในที่ทำงาน

สิ่งสำคัญเลย คือ ไม่ควรโพนทะนา ในที่สาธารณะ

แค่เพื่อแสดงว่าตนรู้ดี บ่อยครั้งเกิดผลร้ า ยทีหลัง

และจากนั้นตัวเองก็ ถูกลง ทั ณ ฑ์ เพราะสิ่งที่ตัวเองทำ

4. คำพูด ที่ทำให้ท้อ ไม่มีกำลังใจ

เพราะไม่ว่าใคร พวกเขาก็ต้องการกำลังใจกันทั้งนั้น ฉะนั้น ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจกัน

5. คำพูด เมื่อตอนเราโกรธ

เพราะคำพูดที่หลุ ดปากย ามโกรธ ส่วนมากแล้วจะทำ ร้ า ย คนและทำ ร้ า ย ตัวเองด้วย

เมื่อเราโกรธ ให้รู้ว่าโกรธ และต้องสงบนิ่ง คำพูดย ามนี้มัน ห ย าบ คาย ไม่มีอะไรดี

6. คำพูดอวดตน

เมื่อเวลาสนทนากัน อย่าไปอวดตนคุยโว เพราะคนฟังไม่มีใครชมชอบหรอก

มันเหมือนพูดทำ ร้ า ย ตนเท่านั้น คนจะยิ่งใหญ่ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่

และความยิ่งใหญ่นั้น ควรให้คนอื่นชมไม่ใช่ชมเอง ถ่อมตนคนยิ่งจะรัก

7. คำพูด ตำหนิกล่าวโท ษ

เราส่วนมาก ก็มักพูดจาตำ ห นิ โท ษใครต่อใครอยู่เสมอ

เมื่อคำพูดหลุ ดปาก แล้วต่อไปคนอื่น เขาก็เอาไปขย ายความต่อ

มันไม่ได้ให้อะไรดีๆ กับคนพูดเลย และมักบิ ดเบื อนให้ ร้ า ย

และสุดท้าย คนพูดนั่นเองเดือด ร้ อ นเพราะสิ่งที่ตัวเองทำ

8. คำพูด ส่อ เ สี ย ด เย้ ยหยัน

คำเหล่านี้ไม่ควรพูด ไม่ควรหลุ ดปากในเวลาสนทนา เพราะไม่มีความเคารพต่อคนอื่น

ท้ายที่สุดมันจะทำ ร้ า ยคนอื่น แต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์

เพราะคำพูดทำ ร้ า ย คนนั้น เป็นไปเพียงชั่ วคราว แต่ว่าบุคลิกเรานี่เอง

มันถู ก ดูแคลนและบ า ด แ ผ ล นั้น มันจะคงอยู่กับเราย าวนานมาก

ขอขอบคุณ วิภาดา กิตติโกวิท