ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อต้องการให้ลูกโตมาแล้วได้ดี มีคุณภาพ 5 เรื่องนี้ พ่อแม่ควรสอนลูกให้เข้าใจ

เราต้องการให้ลูกโตขึ้นมา ให้เขาเป็นแบบใด มันอยู่ที่ว่าตอนเล็กๆ ได้รับการปลูกฝัง เลี้ยงดูมายังไง

คำแนะนำ ในการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็ กๆ โตมามีพัฒนาการตามวัย ของพวกเขา

จนทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้ มีความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ และความเป็นผู้ใหญ่

การเลี้ยงดูลูก ในแต่ละครอบครัวมันมีความสำคัญมาก ว่าเราจะปลูกฝังเขามาแบบไหน

และความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของพ่อแม่ บางครอบครัวมีการปู

พื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็ ก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา ในเรื่องประสบการณ์ชีวิต

นอกเหนือจากการเรียน ที่สำคัญต่อลูกแล้วล่ะก็ 5 สิ่งต่อไปนี้ ที่ควรสอนลูกให้เค้า รู้จักหน้าที่

มันก็มีส่วนช่วยพัฒนา ให้ลูกของคุณนั้น เติบโตอย่ างมีคุณภาพได้เช่นกัน

1.สอนลูก ให้รู้จักประหยัด ออมให้เป็น

บางทีการที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ต ามใจลูกเกินไป มันจะทำให้ลูกน้อยที่น่ารัก

กลายเป็นเด็ กที่ไม่รู้จักพอได้นะ เพราะงั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่

ที่จะต้องระวั ง ไม่ให้ความรักความทุ่มเท กลายเป็นการเอาใจจน ทำให้เสี ยแบบไม่รู้ตัว

2.สอนลูก ให้รับผิ ดชอบในสิ่งต่างๆ

เพราะถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจลูกเกินไปจนทำอะไรเองเป็น

เมื่อถึงวัยที่ เหมาะสม ก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบในหน้าที่บ้าง มอบหมายง านบ้ าน

ให้รับผิ ดชอบเพื่อให้ลูก เรียนรู้การช่วย เรียนรู้ความรับผิ ดชอบ

3.ฝึกเขาให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง พึ่งตัวเอง

เพราะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องฝึกให้เขาได้รู้ เพื่อช่วยเหลือ ตัวเองได้

ตอนโตขึ้น และซึ่งทำได้โดยการ ให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพล าด

ที่พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี บางทีอาจจะลงไปช่วยต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือเท่านั้น

4.สอนลูก ให้รู้จักวางตัวให้เป็น

เพราะการสอนให้รู้จักวางตัวไม่ก้าวล่วง ในเรื่องส่วนตัวของใคร มันคือสิ่งที่จำเป็น

ฉะนั้น พ่อแม่จำเป็นต้องขี ดเส้นแบ่ งให้ลูกได้รู้ว่าจุดใด ที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ าม

ในชีวิตคนอื่นเขา เหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆ ต้องให้ความเคารพเช่นกัน

5.ให้ลูกให้รู้จัก การเข้าสังคมด้วย

เพราะในช่วงก่อนเข้าเรียนอาจจะต้อง พาลูกไปรู้จักเรียนรู้ ไปเจอกับเด็ กๆ ในวัยเดียวกัน

เพื่อให้ลูกได้ปรับตัว เข้ากับสังคมของที่นั่นได้ อย่างเรา อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็ กเล่น

พาไปพบปะเพื่อน ๆที่มีลูกวัยเดียวกับเรา จากนั้นแล้ว เมื่อพอโตเข้าโรงเรียน

ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดี และไม่ต้องห่วง เพราะเขาจะมีเพื่อน ๆมากขึ้นเองต ามวัย

ฉะนั้น เราควรสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ความรับผิ ดชอบต่อตนเองและสังคมตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ ก

เพราะมันจะได้ไม่ต้องมาต ามแ ก้กันทีหลัง ถึงตอนนั้นคุณอาจต้องปว ดหัวมากกว่าเดิม

เพราะจะแก้ไขยังไง ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ มันอาจสายไปแล้ว

ขอขอบคุณ kidjarak วิถีเกษตรพอเพียง