ข้อคิดคติเตือนใจ

3 ข้อ เพื่อเอาชนะคนที่ไม่ชอบเรา โดยที่เราไม่ต้องเปลืองแรง

ในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวัน เชื่อว่าในเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ว่า

ชอบอิจ ฉ าคนอื่น คอยจ้องจะเอาชนะไปทุกเรื่อง แต่ว่าการที่คุณลดตัว ไปโต้ตอบคนเช่นนี้

มันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรต่อคุณเลยเพราะ ไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลอ ะไรอธิบายให้เขาฟัง

มันก็ทำให้คนประเภทนี้เปิดใจรับฟังได้ย ากเพราะเขาไม่ต้องการรับฟังสิ่งที่คุณพูดเลย

เขาเพียงแค่ ต้องการที่จะเอาชนะคุณให้ได้แค่นั้น เพราะเขาไม่ได้ต้องการ ข้อมู ลที่ถูกต้องเลยสักนิด

แต่เค้าแค่ต้องการเอาชนะ คุณไม่ได้ต้องการจะหาข้อเท็ จจริงอะไร เขาเพียงแค่อย ากเห็นคุณแ ย่ลง

หรือแค่ต้องการ กดคุณให้ต่ำลงไปกว่าเดิมเท่านั้น ผมมีหลักคิดที่เป็น “ก ฎธรรมชาติ” ที่เข้าใจง่ายๆ เลยนะ

ที่จะช่วยให้คุณ เอาชนะคนขิ้อิ จ ฉ า เหล่านี้ได้ มาดูกันว่าจะเป็นอะไรบ้าง

1. อย่าลืมว่าคนที่อิจ ฉ าคิดร้ ายเกลี ย ดชังคนอื่น สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือน

“การตกน ร กทั้งเป็น” เพราะใจที่ร้อนรุ่มเครี ย ด กังวลนั่นแหละคือ น ร ก มันก็เหมือนดั่งคำที่ว่า

“สวรรค์อยู่ในอกน ร กอยู่ในใจ” เพราะการอิ จ ฉ าเกลี ย ดชังคนอื่น มันเป็น “การทำโท ษ”

คนๆ นั้นอยู่แล้วไง ฉะนั้น อย่ าไปคิดแ ก้แค้ น จงปล่อยให้“ก ฎแห่งก รรม”

จัดการ เพราะหากคุณตอบโต้เขากลับ จะเป็น “ก ร รม” ของคุณด้วยนั่นเอง

2. อย่ าปล่อยให้คนแบบนี้ล ากไปลง “น ร กในใจ” กับเขา เราต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก”

ของคุณโดยไม่ยอมลงไป “ทุ กข์” กับเขาเพราะ หากคุณลดความสุขและสงบ ใจของคุณ

มีความทุกข์เพิ่มขึ้น แปลว่าเขาชนะ นั่นหมายความว่าเรามีหน้าที่แค่ดูแล “จิตใจ” ของเราให้ดี

ให้มีความสุข ไม่รุ่มร้อน อย่ าลดความสุขตัวเอง ด้วยการคิดแค้ นคนอื่น ใครพูดอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนใจ

เหมือนมี “เกราะกำบัง” ใครที่เกลี ย ด ชังคุณจะ“ยิ่งหัวเสี ย” เพราะเรื่อง ที่เขาทนไม่ได้

คือเห็นคุณมีความสุขไม่ได้ มีคำกล่าวที่ว่า“การแ ก้ แค้ นที่ดีที่สุด

คือคุณประสบความสำเร็จ มากยิ่งขึ้น” เพราะการที่คุณรุ่งเรือง ก้าวหน้าขึ้น มีความสุขขึ้น

คนขิ้อิ จ ฉ าเขาจะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์ มากขึ้นยิ่งร้อนรุ่ม ในใจมากขึ้น

เหมือนตกน ร กทั้งเป็น แต่ถ้าเมือ่ไหร่เขาได้เห็นคุณมีความทุ กข์ร้อนใจเหมือนพวกเขา

สิ่งเหล่านี้แหละมันจะยิ่งทำให้เขา “สะใจ” และมีความสุข

3. ลงมือทำบางสิ่ง เพื่อปกป้องตนเอง

เพราะการไม่ยอมให้น้ำล ายคนอื่น เป็นย าพิษในใจคุณ มันไม่ได้หมายความว่า

คุณยอมเป็น “พร มเช็ ดเท้า”ให้เขา ให้ไตร่ตรองอย่ างดีในการที่คุณจะได้ทั้งสอง

1. มีเกร าะป้องกันจิตไม่ให้เราคิดลบและทุกข์ไปกับคนเหล่านั้น

2. มีมาต รการป้องกัน ตัวของเราเองเพราะเราต้องเป็นคน“ฉลาด มีไหวพริบ”

และต้องมีความสุข คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100 % เพราะความสุขอยู่ในใจคุณเอง

ฉะนั้น อย่ าลดตัวไปตอบโต้คนแบบนี้ ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน ไม่งั้นคุณจะไม่ต่างอะไรกับเขาเลย

ขอขอบคุณ คุณบั ณ ฑิ ต อึ้ ง รั ง ษี