ข้อคิดคติเตือนใจ

6 วิธีปรับตัวให้ได้ หากเงินที่เหลืออยู่ น้อยลงไปทุกที

หลายๆ ท่าน คงจะหมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น นี่ มาโปะ จนหนี้ท่วม

ทีนี้พอถึงสิ้นเดือน ก็ใช้แต่หนี้ จนตัวเองไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆ คน

ก็ไม่รู้จะทำยังไง และวันนี้เราจะเสนอ 6 วิธีการใช้ชีวิต

ว่าถ้าสักวันหนึ่ง ชีวิตของใครหลายคน ต้องประสบกับปัญหา หมุนเงินไม่ทัน

มาดูกันว่า เราจะมีวิธีใด การจัดการเรื่องเหล่านี้ ได้ยังไงกันบ้าง

1. เรียนรู้วิธี แก้ปัญหาหนี้

เราก็ควรที่จะจ่ า ยขั้นต่ำเพื่ อรั ก ษ าบัญชี และเค รดิตเอาไว้ วิธีนี้นั้นเหมาะกับผู้ที่

มีหนี้ไม่เยอะ อาจเพียง 2-3 บัญชี ฉะนั้น เราแนะนำให้จ่ายขั้นต่ำ ตามใบเรียกเก็ บ

ที่สำคัญเลยควรจะมีวินัยในการผ่อน เพราะถ้าหมดภาระหนี้แล้ว ไม่ควรก่อหนี้

ใหม่เพิ่ม เพราะจะทำให้มีหนี้ ไม่หมดสิ้น วนไปเรื่อยๆ มีแต่จะเพิ่มขึ้นไปอีก

ทรัพย์สิ นที่ข ายได้ ข ายออกไปเป็นเงินสดนำมาปิดหนี้ ถ้ามีหนี้สินมาก ให้เลือกปิด

ทีละรายการ ที่สามารถปิดได้ เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าหนี้น้อย แต่ว่าถ้าไม่สามารถทำได้

ไม่มีทรั พย์สินที่สามารถข ายได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการ ของศ าล

และในระหว่างนั้น แนะนำให้เก็บเงินให้มากๆ เท่าที่ทำได้

เพราะเราต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลี ยร์ห นี้ทั้งหมด

2. หนี้ไหนที่สำคัญ จ่ายก่อน

และโดยเฉพาะหนี้ บ้าน รถ ส่วนหนี้บั ตรเค รดิต หนี้สิ นเชื่ อส่วนบุคคล

ให้จ่ายเท่าที่จ่ายไหว โดยเลือกจ่ายหนี้ ที่มี ดอ ก เ บี้ ยสูงๆ ก่อน

และติดต่อขอประนอ มหนี้ ขอผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน

ที่สำคัญเลยนะ อย่าคิดหนีหนี้โดนเด็ ดข าด

3. ลดค่าใช้จ่าย อะไรที่ไม่จำเป็น

ควรทำบันทึก รายรับ-รายจ่าย ตนเองเอาไว้ทุกๆ วัน ว่าในแต่ละเดือนนั้น เรามีร ายได้

จากไหนบ้าง พอจ่ายไหม หรือในแต่ละเดือน ควรใช้จ่ายอะไรบ้าง

อย่างค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเดินทาง ค่าโทรศั พท์ ค่าผ่อนชำร ะห นี้สินค้ า

แล้วรวมๆ กันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดมากแค่ไหน ใช้เงินไปกับอะไรที่สุด

จำเป็นไหม หรือไม่จำเป็นต่อชีวิตถ้าไม่จำเป็น ก็ควรต้องเลิก หากใคร

ไม่ทำรายรับ-รายจ่าย จะไม่มีทางรู้ว่าในแต่ละเดือน มีการใช้จ่ายอะไรไปบ้าง

แล้วหมดไปกับอะไรบ้าง เพราะงั้นพอเรารู้ปัญหาแล้ว ว่าเงินหมดไปกับอะไร

และอะไรที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัดอย่างจริงจังแล้วนะ

4. สำร วจภาระหนี้ ที่มีอยู่

ควรแยกประเภทหนี้ที่มี หรือแบ่ งตามอั ตราด อ กเ บี้ ยที่ต้องชำ ร ะ

อัตร าขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้น ก็ให้เราคำนวณยอดหนี้ทั้งหมดนั้น

คำนวณร ายได้ทั้งหมด เรียงจากยอ ดหนี้ที่สำคัญ จากมากไปน้อยนั่นเอง

5.ตั้งสติไว้

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเอง หยุดก่อหนี้หยุดสร้างหนี้เพิ่ม

และไม่ว่าจะต้องลำบากแค่ไหน ที่สำคัญเราควรหยุดหาหนี้ ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า

มันจะทำให้เป็นหนี้ แบบที่มันไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ ด้วยเงินเดือนตัวเองได้แล้ว

6.หาช่องท างสร้างร ายได้ให้มากขึ้น

ตามหลักแล้วเมื่อเงินหมด ก็ควรหาเพิ่มเหมือนน้ำในตุ่ม หมดก็ต้องตักมาเพิ่มใช่ไหมล่ะ

ใครที่เป็นหนี้ ให้สำร วจตัวเองว่ามีของอะไรข ายได้ หรือไม่ก็มีความสามารถอะไรบ้าง

พอทำอาชี พเสริมได้ไหม เช่น ทำกับข้าว ทำขนม หรือหากเราไม่ทักษะการข าย

ก็หาซื้อสินค้ าต่างๆ ไปข ายตามตลาดนัด ถ้ามีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลย อย่าได้รีรอ

ขอบคุณ t h a i sm e s c e n t e r