ข้อคิดคติเตือนใจ

4 การออมเงิน ในช่วงเศรษฐกิจขาลง ให้มีกินมีใช้

1. ออมโดยการ หาร ายได้พิเศษ

เพราะหลายคนบอกว่า เงินเดือนตึงมากๆ เรียกว่าเดือนช นเดือน หากเป็นเช่นนั้นจริง

คุณต้องลุกขึ้นมาหาร ายได้พิเศษได้แล้วนะ และร ายได้พิเศษเนี่ย ไม่ได้มีแค่ทำขนมบราวนี่ข ายอย่ างเดียว

เพราะคุณสามารถใช้ความรู้ ที่มีอยู่ในการรับทำงานพิเศษได้ ไม่ว่าจะอาชีพใด ก็หาง านพิเศษให้กับตนเองได้

ขึ้นอยู่กับความขวนขวาย ไม่ต้องรอให้ใครให้โอกาส เพราะเราต้องเป็นฝ่ายให้โอกาสตัวเอง

ทีนี้พอคุณมีเงิน เพิ่มจากร ายได้ประจำแล้ว เงินส่วนนี้ จะเป็นเงินออมที่เป็นเบาะไว้

รองรับคุณ ช่วยคุณในวันที่เกิดวิ ก ฤ ต ที่คุณคาดไม่ถึง มันจะได้ไม่เดื อดร้อนมาก

2. แบ่ งเงินไว้ออม 500 ถึง 1,000 ทันที เมื่อได้ค่าจ้ างมา

เพราะหลายๆ คนบอกว่าค่าใช้จ่ายมากมาย จะเอาเงินไหนล่ะ มาออมได้

งั้นเอางี้ มาลองออมทีละน้อย ด้วยเงิน 500 ถึง 1,000 บาท เพราะปัจจุบันมีหลาย

ธนาค ารที่เปิดบั ญชีเงินฝากประจำ ในลักษณะ 24 หรือ 36 เดือน ให้ฝากในจำนวน ที่เท่าๆ กัน

และหากเราฝากเงิ นจำนวนเพียง 500 – 1,000 บาท เมื่อฝากครบกำหนด

หากเป็น 24 เดือน ฝากเดือนละ 500 ทีนี้ก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ ประมาณ 12,000 บาทเชียว

ถ้าเป็น 1,000 บาท ก็จะเพิ่มอีกเท่าเป็น 24,000 บาท การฝากแบบนี้นั้น จะทำให้คุณมีวินัยในการออม

มากขึ้น ไม่ภาระตัวเองเกินไป พอเก็บได้ครบตามกำหนด จะมีเงินเอาไว้

ใช้ในย ามฉุ ก เฉิ น ไม่ต้องลำบากคนอื่นเขาไง

3. การปลดห นี้บัต ร เคร ดิ ต เพื่อให้ตัวเองมีเงินเก็บ

หลายๆ ท่านบอกช่วงนี้ ชั กหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือน ก็ถูกลดไหนจะให้ปล ดหนี้บั ต ร เคร ดิ ตอีก

จะทำได้ยังไงล่ะ งั้นเอาแบบนี้ คุณต้องเป็นลูกหนี้ชั้นดีของธน าคารและไม่เคย มีประวัติผิ ดนัดชำ ระ

พอคุณไปขอใช้สิทธิ การพักชำ ระหนี้ค่าบ้ าน คุณก็จะหยุด รายจ่ายมากมายในแต่ละเดือนได้

และเงินจำนวนนั้นที่ไม่ต้องส่ง ทำให้คุณมีเงินเหลือใช้อย่ างน้อยอีก 6 ถึง 12 เดือนเลยล่ะ

และเงินจำนวนนี้ คือการนำมาชำร ะบัต ร เคร ดิ ตแทนซะ ให้เรียบร้อยด้วยการทำบั ญชีหนี้

และทย อยชำร ะจากบั ตรที่มีห นี้น้อยสุด ถึงมากที่สุด และงดการใช้บั ต ร เคร ดิ ตไปเลย

สำหรับช่วงนี้ ใช้เงินสดเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้จะทำให้ให้คุณปลดหนี้ บัต ร เคร ดิ ตได้

เกือบหมดส่วนบ้ านนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาพักชำ ร ะ แล้วคุณก็ยังคงมีแร งส่งได้

และยังมีเงินเหลือเก็บด้วยนะซิ เพราะหนี้บัต รของคุณได้ถูกชำ ร ะไปหมดแล้วไงล่ะ

4. อะไรที่ไม่จำเป็น ก็ลดค่าใช้จ่ายลง นำเงินส่วนนั้นไปเป็นเงินออมแทน

ช่วงเวลานี้การทำบัญชี ค่าใช้จ่ายสำคัญยิ่ง และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นคืออะไรบ้ าง

อย่างแรกเลยคือ เริ่มจากสมาชิ กฟิตเนส ค่าใช้จ่ายร ายเดือน ในการดูภาพย นตร์

แพคเก จโทรศั พท์ที่ควรปรับ ให้เหมาะกับตัวเอง หากสำรวจแล้ว มีว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้

เมื่อลดลงจะไม่ได้ มีผลกระทบใดๆ กับคุณ และเชื่อหรือไม่ว่า คุณจะมีเงินเหลือ

อย่ างน้อยๆ เลยเดือนละ 3,000 ซึ่งเงินจำนวนนี้นั้น คุณจงนำไปฝากประจำ

แบบเท่าๆ กันทุกเดือน หรือฝากอ อมทรั พย์ธรรมดาก็ได้เช่นกัน เมื่อได้เป็นก้อนใหญ่

จะเอาเงินไปล งทุ นในกองทุ นที่มีความเสี่ ย งต่ำ ให้เงิ นเพิ่มก็ย่อมทำได้

ขอบคุณ s a n o o k