ข้อคิดคติเตือนใจ

การอโหสิกร ร ม 3 อย่างนี้ ชีวิตเราก้าวหน้า มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา

ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ มันย่อมมีการกระทำเกิดขึ้น และเกิดเป็นผลก ร ร ม ที่จะเป็น

อุปสรรคของชีวิต สิ่งเหล่านี้แหละทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ า ยๆ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่าง

และการอโหสิก ร ร ม นั้นมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง เพราะก ร ร มนั้นยิ่งใหญ่

ไม่มีใครเก่ง หรือใหญ่กว่ากร ร มแล้ว และจะออกผลแห่งก ร ร ม ตามเวลาที่เหมาะสม

ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบ่วงก ร รมที่มาจาก เจ้ากร ร มนายเว ร ถ้ามีการชดใช้

จึงจะหมดก ร ร ม ทั้งนี้ อีกวิธีนึงในการปลดกร รม จะเป็นการขออโหสิก ร ร ม

ครูบาอาจารย์ และท่านเมตตา แนะนำมา ว่ามี 3 อย่าง ที่จะช่วย ให้การขออโหสิก ร ร ม

เจ้ากรร มนายเ ว รได้ ให้ผลหยุดจองเ ว ร และสำหรับคนที่กำลังตกต่ำทำอะไรก็ไม่เจริญ 3 สิ่ง

จะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ เพียงแค่คุณลงมือทำ

1. ควรจะยอมรับว่า เคยทำผิด แล้วก็สำนึกผิดแล้ว ในสิ่งที่ทำ

เพราะไม่มีเจ้าห นี้คนใด ให้อภัยลูกหนี้ที่ไม่ยอม รับผิด และยิ่งหากเจอ

ลูกหนี้ปากแข็ งหัวหม อ เจ้าห นี้นั้น เขามีแต่จะโกร ธมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

2. และในข้อนี้ ต้องชดใช้ ในสิ่งที่เขาต้องการ จนกว่าเขาจะพอใจ

เนื่องด้วยเจ้ากรร มนายเ ว รที่เป็นดวงจิ ตนั้นเขาต้องการบุญกุศลมากมาย

ที่ทำให้เขาเป็นสุขขึ้น ไปสู่ภ พภู มิที่ดีขึ้นและการทำบุญแผ่เมตตา อุทิศบุญ

ให้ ขออโหสิก ร รมนี้ จะทำให้เรา พ้นจากช่วงเวลาแย่ ๆ ได้ไว

3. ขอพึ่งบุญ ผู้มีอำน าจมีบุญมากกว่า เรื่องด วงจิ ตใน 3 โลกนี้ไม่มีใครเกิน

พระพุทธองค์ ทำบุญก็แล้วอุทิศบุญก็แล้วขอขมา ขออโหสิกร ร มก็แล้ว

เจ้ากร ร มนายเ วรยังไม่ปล่อย เพราะเขายังไม่รับบุญ ที่อุทิศให้ ฉะนั้นก็ขอให้อุทิศบุญ

แก่พระพุทธองค์ก่อน เพื่อเปิดทาง บุญขอให้บุญบารมี ขององค์ท่านช่วยให้

เจ้ากร รมนายเว รอโหสิก ร ร มให้เรา แล้วจึงอุทิศให้แก่เจ้ากรร มนายเ ว ร

เพื่อบรรลุทุกผลกร รมที่ส่งผลอยู่ แล้วกำลังจะมาถึง เราจึงพูดได้ว่าถ้าอโหสิก ร ร ม

ถูกวิธี ชีวิตที่แย่ ย่อมทำให้ดีขึ้นได้เป็นลำดับ ขอบุญรั ก ษ า ขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญ