ข้อคิดคติเตือนใจ

18 ข้อ ของคนถนัดซ้าย ที่มีข้อดีกว่า คนถนัดขวา

แต่ละคนมันก็มีข้างที่ถนัดต่างกัน และข้างไหนนั้น จะมีข้อดีข้อเสี ยอย่างไร

และเหล่านี้ เป็นความจริง เกี่ยวกับคนถนัดซ้าย อีก 18 ข้อ

ที่ต่างกันกับคนถนัดขวา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่ ง มาดูกัน ว่ามันจะเป็นอย่างไร

1. วันเฉลิมฉลอง สำหรับคนที่ถนัดซ้าย คือวันที่ 13 ส.ค.

2. คนถนัดซ้าย มีพรสวรรค์ในด้านภ าษา

3. ถนัดซ้าย มักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าคนถนัดขวา

4. ประชากร 10 % บนโลกถนัดซ้าย นั่นคือทุกๆ 10 คน จะได้เจอคนถนัดซ้าย 1 คน

5. เพราะคนที่ถนัดซ้าย ใช้ส ม อ งซีกขวาทำงาน ซึ่งเป็นส ม อ ง ที่ควบคุมความ

สามารถด้านความทรงจำ การคำนวน รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

6. คนถนัดซ้าย ส่วนมากแล้วพวกเขาจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่ นได้ช้า

7. คล่องแคล่วและเก่งในเรื่องกีฬา และที่จริงมีงานวิ จั ย ว่าคนที่ถนัดซ้าย

จะใช้ร่ า งกา ยด้านขวาได้ดี ฉะนั้นร่างกายทั้งสองซี กจึงสมดุลกัน

พวกเขาจึงมีพรสวรรค์ในการเล่นกีฬาไงล่ะ

8. เพื่อนร่วมมหาลัย ที่ถนัดซ้าย ส่วนมากพวกเขาประสบความสำเร็จ

และรวยกว่า เมื่อพวกเขาจบการศึกษาไปแล้ว

9. ในหลายๆ ประเท ศ ผู้นำของเขา ถนัดซ้ายซะส่วนใหญ่

10. สิ่งที่หลายคนไม่รู้ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ ไม่ถนัดซ้าย

11. มักมีอ ารมณ์ไม่คงที่ มีแนวโน้มที่จะเหวี่ ย งวีนบ่อย กว่าคนถนัดขวาเชียวนะ

12. ถนัดซ้าย จะแพ้แอ ล ก อ ฮ อ ล์ได้ง่ายกว่า ผู้ที่ถนัดขวา

13. เพราะคนถนัดซ้าย พวกเขาเก่ งวิชาคณิ ตศ าสตร์ สถาปัตยกร ร ม

รวมทั้งมีสัญชาตญาน ที่ดีในการรับรู้เชิ งพื้นที่ดีด้วย

14. หนึ่งในนักบินอวกาศ จะเป็นคนถนัดซ้ายซะส่วนใหญ่

เป็นนักดนตรี เป็นตัวของตัวเอง มีความน่าสนใจเสมอ

15. ผู้หญิงที่ให้กำเนิ ดบุตรหลัง อายุสี่สิบ ส่วนมากจะได้ลูกที่ถนัดซ้าย

16. คนถนัดซ้าย จะเป็นโ ร ค นอนไม่หลับกันซะส่วนใหญ่

17. คนถนัดซ้ายจะแตกต่างเสมอในปัจจุบัน พวกเขาถูกมองว่า เป็นพวกมีไอเดียที่ดี

18. ถ้าถนัดซ้ายจะมองเห็น ใต้น้ำได้ดีกว่า เหล่าคนที่ถนัดขวา

เพราะปกติส ม อ งซี กซ้ายและซี กขวาจะแบ่ งแยกหน้าที่

การทำงาน ออกจากกันอยู่แล้ว ซึ่งหากคนที่ถนัดซ้าย มีแนวโน้ม

ที่จะใช้งานสม อ งได้ดีทั้ง 2 ซี ก นั่นแปลว่าเขาทำอะไรได้ดีกว่าคนถนัดขวา

ขอบคุณที่มา natural health care for you