ข้อคิดคติเตือนใจ

3 แนวคิดอยู่อย่างประหยัด อดออม พอเพียงและพอดี

คนมีมากก็ใช้มาก มีน้อยก็ใช้น้อย และพวกเราเคยสงสัยกันไหมว่า

ทำไมกันนะ คนที่มีเงินเดือนเท่ากันหรือคนที่มีมากกว่า เขามีการเงินอย่างไรบ้าง

เขาจึงใช้แบบไม่ขั ดสน เขาทำยังไง จัดการกับเงินของเขาได้ดีแค่ไหน

แล้วเราล่ะ จะทำยังไงดีให้การใช้จ่ายของเราดีขึ้นเหมือนเขา เพราะเราต้องมองอนาคตด้วย

1. ถ้ารักตัวเอง จงทำบั ญชีรายรับ รายจ่าย

มันเป็นเรื่องพื้นฐาน ในการออมเลยล่ะ เพราะหลายๆ คนคงรู้จักอยู่แล้ว

เพราะเมื่ออย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ได้นั้น คือการเริ่มทำบัญชี รายรับ รายจ่า ย

จากนั้นก็ไม่ย ากให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการ ที่ได้ใช้ในบัญชีราย รับร ายจ่าย ของเรา

ทีนี้แหละเราก็จะได้รู้ว่าอันไหน ที่เราจ่า ยไปเท่าไหร่บ้าง และเหลือมากน้อยแค่ไหน

จากนั้นให้เรา คำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน มันควรจะไปในทิศทางใด

มันจะให้เรารู้จักประมาณตนไม่ใช้จ่ายเกินตัว เพราะการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น

จะเป็นหลักประกัน ความสมบูรณ์ของผู้ประหยัดเอง และอีกครอบครัว ช่วยป้องกันความ

ข าดแคลนในวันข้างหน้ได้เป็นอย่างดีด้วย

2. ซื้ อของเน้นที่คุณภาพ

คนเราติดนิสัยชอบซื้ อของดูที่ร า คาเป็นหลัก เพราะคิดว่ามันแพง มันก็คงดี แต่นี้ต่อไป

ควรเปลี่ยนพฤติกร ร มของตัวเองได้แล้วนะเธอ..ควรพิจารณาไตร่ตรอง

ให้ดีก่อนที่จะซื้ อนะ เพราะนอกจากจะ ดูที่ร าคาเราควรดูที่คุณภาพด้วย

เพราะการที่จะซื้ อของแล้วได้ของที่มีคุ ณภาพ มันย่อมดีกว่าอยู่แล้ว ใช่มั้ยล่ะ

เพราะมันจะส่งผลระยะย าว และเราเองก็จะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่าทนและนาน

ก่อนคิดจะซื้ อ ไตร่ตรองดูก่อน บางครั้งของที่มีคุณภาพ แต่ร าคาเพิ่มขึ้นอีกนิด

มันก็ย่อมคุ้ม เราไม่ควรมองที่ราค าอย่างเดีย ว อีกทั้งเรายังต้องรู้จักจำกั ด การใช้เงินตัวเอง

ในแต่ละวันด้วย เช่น การที่เรากำหนดว่าวันนี้จะใช้เงินสัก 300 บาท และต้องซื้ อไม่เกินนี้

เมื่อกำหนดไว้แล้ว ก็ต้องมีวินัยหมดแล้วก็ควรหยุด ก็เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

ที่มันบานปลาย และยังมีเงินเหลือ ทั้งยังทำให้ไม่ข าดวินัย การใช้เงินด้วย

3. งดค่าใช้จ่ายที่มันเกินตัวไปมาก

เพราะเงินส่วนใหญ่ ที่เราบอกว่า เก็บไม่ได้ใช้จนหมด อีกปัจจัยเลยนะที่ทำให้ไม่มีเงินเก็บ

คือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกิน ที่มี อย่างเช่น มี 3,000 ใช้ 5,000 เงินมันก็ติดลบสิ

ไม่ว่าจะเป็นขนมกระเป๋า เสื้ อผ้า ที่ซื้อมาแค่เพราะ ชอบเท่านั้น ทีนี้ก็ไม่ได้ใช้

แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ จัดการได้ แค่ต้องมีวินัยในตัวเอง เวลาจะซื้ออะไร

เราต้องไตร่ตรองให้ดี เพราะแรกๆ อาจจะทำได้ย ากพอทำจนเป็นนิสั ย

จะทำให้เราชิน ต่อไปก็จะไม่ย าก แล้วต่อไปก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้

แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติและทำมันเท่านั้น สิ่งดีๆ จะเข้าหาคุณ

ขอบคุณ smiler o y y i m