ข้อคิดคติเตือนใจ

เหตุผลคนจี น เขารวยนาน ยาวนานมาถึงลูกๆ หลานๆ

เพราะเหล่าคนจี นได้ขึ้นชื่อว่า เป็นชนชาติที่ค้าข ายเก่ง และเราเชื่อว่า คนไท ยแท้ๆ ทั้งหลาย

คงคิดคล้ายกันว่า ทำไมพวกเขาถึงได้เก่ง ทำธุรกิจร่ำรวย และที่สำคัญรวยแบบต่อเนื่อง

ไปสู้รุ่นลูกรุ่นหลานเลย ในขณะที่ไท ยแท้ๆ อยู่บนแผ่นดินนี้มานาน

ก็ยังไม่สามารถทำได้เหมือนเขา แต่ถ้าได้รู้เหตุผลที่แท้จริง คนไท ยก็จะมี 2 จำพวก

คือเห็นแล้วเกิดแร งบันดาลใจ อย ากทำตาม กับอีกอย่าง ที่รู้แล้วแต่ไม่สนใจ

1.รู้จักกระจ ายความเสี่ ย ง

จะเห็นว่าคนจี นที่เป็นนักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุ กไว้ที่เดียวเลย แต่มีการกระจ าย

ไปสู่การลงทุ นในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เพราะหากเกิดปัญหา กับธุรกิจหลักของเขา ก็ยังมีร ายได้จากที่อื่นอยู่

2.ขยันประหยัด อดทน

พวกเขามีพื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยที่ขยัน พร้อมจะทำงาน และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ จึงทำให้มีเงินก้อนเร็ว ในการเริ่มทำธุรกิจ กลายเป็นนิสัยติดตัวไปตลอด

แม้ว่าพวกเขาจะร่ำรวย มหาศ าลแล้วก็ตามที

3.รั กษ าสัจจะ

ไม่ว่าจะทำกิจการงานใด จะมีนิสัยหนึ่งที่ ถือเป็นเครื่องหมายการค้ าเลย นั่นคือสัจจะในการทำงาน

หรือการดำรงชีพ ซึ่งการรักษ าคำพูด ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

ทั้งยังทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิต ที่ทำให้พวกเขาร่ำร วย จนถึงทุกวันนี้

4.ทำใน สิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน

เพราะเขามักเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลายๆ อุตสาหก รรม มีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก

อย่ าไปแข่งเขา ที่ทำอยู่แล้ว” และความขยันในการคิด และค้นหาสิ นค้ ามาข าย

ก่อนใครนี่แหละคือกลยุทธ์การค้ าที่สร้างให้พวกเขามั่งคั่ง และเป็นเจ้าตล าดมากมายจนถึงทุกวันนี้

5.หากไม่จำเป็นอย่ ามีหนี้ สู ญ

และเราจะเห็นตามร้านค้ าปลี กที่มักมีภาพล้อเลียน ระหว่างพ่อค้ าเงินสด

กับพ่อค้ าเงินเชื่ อ เหมือนคำแบบไทยๆ ที่คุ้นเคยกันว่าจ่ายสด งดเชื่ อ เบื่ อทวง

นั้นคือลักษณะของการค้ าแบบจี นที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สู ญ ส่วนมากมักใช้ระบบเงินสด

ไม่ใช่เงินเชื่ อหรือเงินผ่ อน คนจี นเชื่อว่าการเป็นหนี้ทำให้เสียเวลา

ในการทำธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย

6.ยึดมั่นในเรื่องการข าย

พวกเขามีรากฐาน อาชีพค้ าข าย ทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่การเป็นลูกจ้างประจำ หรือรับราชการ

จะเห็นได้ว่าเมื่อคนจี นอพยพ เข้ามาในประเท ศใด มักจะเอาความรู้เดิม

ที่ติดตัวมาเป็นจุดเริ่มต้น ของการค้ าข าย เพราะเชื่อว่าการค้ าข ายคือการลงทุ นที่ดี

7.รู้จักต่ อ ยอด เปลี่ยนแปลงได้

เป็นธรรมดาของการค้ าที่จะต้องเจอคู่แข่ง แต่เขาไม่ได้มองอย่างนั้น

เพราะในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาส อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกัน

8.สอนลูกหลาน ให้รู้จักเก็บเงิน เป็นทุนทำธุรกิจในอนาคต

เพราะเขาจะสอนลูกหลานว่า เมื่อมีเงินอย่ าไปใช้ฟุ่มเฟื่อย ต้องเก็บออมไว้

ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ ทั้งยังต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขย าย ธุรกิจด้วยเพราะการขย าย

ธุรกิจแบบจี นใช่จะโตแบบพรวดพราดเลยทีเดียว แต่เขาจะค่อยๆ ขย าย

จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาม บางครั้งถ้าไม่แน่ใจก็ยังไม่ลงทุ นขย าย

9.ขย ายกิจการ ให้เติบโตทีละน้อยๆ ค่อยเป็นค่อยไป

พวกเขามักขย ายกิจการตัวเอง ไปทีละนิดไม่เน้นเร่งรัด

เพราะเพื่อป้องกันความผิดพลาด เพราะการขย ายที่รวดเร็ว

เท่ากับเป็นการทำให้เงิน ทุ นไปจมอยู่กับที่ คล้ายๆ กับเป็นการทำลา ยตัวเอง

10.เทคนิค ซื้ อเมื่ออิ่ม ข ายเมื่อหิว

พวกเขามีหัวธุรกิจ ที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้ า คือรู้จักมองการณ์ไกลไขว่คว้าโอกาสที่เหมาะสม

เราจะเห็นว่าคนจี นมักคิดโน่นทำนี่มาข ายมากมาย ซึ่งในช่วงแรกๆ อาจข ายไม่ได้เลย

แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหา เพราะเขาคิดว่าอะไรที่เริ่มต้น มักย ากเสมอ

คนจี นจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อม ว่าธุรกิจใด ควรทำหรือไม่ควร ในพื้นที่นั้น

แลัคนไท ยหลายๆ คนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดีเหมือนกันนะ แต่ส่วนมากมักไม่ลงมือทำ

เพราะเนื่องด้วยความกลัวต่างๆ เช่นกลัวข าดทุ น กลัวไม่มีคนซื้ อ กลัวเป็นหนี้

และความกลัวนี้ ที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกจากโลกแคบๆ คนที่ร วยได้ คือคนที่กล้าทำ

ยิ่งรู้จักบริหารจัดการเป็นเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ร วยเร็วรวยทน มากขึ้นเท่านั้น

ขอขอบคุณ t h a i s m e s c e n t e r