ข้อคิดคติเตือนใจ

3 วิธีดำเนินชีวิตยุคใหม่ ไม่มีจนและมีความสุขมาก

ไม่ว่าใครก็ต้องการการมีชีวิตที่ดี ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต หลายคนนั้นปรารถนาสิ่งเหล่านี้เอาไว้

เพราะฉะนั้น ในเมื่อใครก็ต่อก็ต้องการ วันนี้เราจึงมี 3 ข้อแ ก้จน

เพื่อให้ทุกคนมีความสุข มีความร วยกัน มาฝ าก ไปดูเลยว่าจะมีอะไรบ้าง

1. รู้จักประหยัด ในการใช้จ่าย

เราจงให้เริ่ม จากการที่คุณประหยัด และรู้จักคุณค่าของเงิน เพราะการประหยัดมันไม่ได้

หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอดอย าก แต่คือการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น

หรือไม่เราก็เลือกซื้ อสินค้ า ที่มันมีราค าถูกกว่าทดแทน และสังเกตุดูว่าสินค้ า

ที่เหมือนกันคุณภาพเหมือนๆ กัน แต่เพราะอะไรราค าจึงไม่เท่ากัน แหล่งวั ต ถุดิ บเดียวกันด้วย

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อ นอกจากในเรื่องของสินค้ าอุปโภค บริโภคแล้วนั้น

การประหยัดในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศั พท์ ค่านํ้า ก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่คุณประหยัดได้

2. รู้จักเก็บออม เพื่อวันข้างหน้า

เพราะการที่คุณประหยัด รายจ่าย สิ่งตามมาคือการออมนี่แหละ ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ด

เหลือเก็บมากขึ้น เช่น หั ก 10- 20 % จากร ายได้ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อยอดให้เกิดผล เช่น ซื้ อกองทุ นรวม หรือลงทุ นต่อในหุ้ นต่างๆ

และการลงทุ นเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ลงทุ นนั้น ได้รับผลตอบแทน ที่มั่นคงกว่าการลงทุ น

ในหุ้ นและการนำเงินไปลงทุ น ในกองทุ นรวม มันจะช่วยให้ผู้ลงทุ น สามารถบริหาร

การเงินได้ง่ายเพราะธนาค ารนั้น จะนำเงินของเราไปลงทุ น ในที่ที่มีศักยภาพดี ความเสี่ ยงต่ำ

ทั้งนี้ร ายได้จากกองทุ น จะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลง ทุนลงไป

3. หาร ายได้เสริ ม

ถ้าชื่นชอบอะไรสักอย่างมากๆ ก็จงนำสิ่งที่คุณถนัดนั้น มาทำมาสร้างงาน

เพื่อให้มันเป็นร ายได้ อย่างเช่น คุณชื่นชอบการทำขนมก้อาจจะหาวิธีติ ดต่ อร้ านค้า

เพื่อเอาขนมของคุณนั้น มาวางข ายเป็นการสร้างร ายได้ให้กับคุณดีกว่าอยู่เฉยๆ

เพราะฉะนั้น คุณควรถามตัวเองได้แล้ว ว่าชื่นชอบอะไร ชอบสิ่งไหน

แล้วสิ่งนั้นมันจะสามารถ ที่จะนำไป ต่ อ ยอดให้เกิด ร ายได้ในอนาคตได้ไม่ย ากเกินความสามารถแน่นอน

และจาก 3 ข้อที่กล่าวมานั้น คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของคุณเอง

จงเริ่มต้นจากการมีวินัย และการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะทำ

และมันจะนำคุณ ไปสู่ความมั่งคั่ง และมีความสุขได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักด้วยนะ