ข้อคิดคติเตือนใจ

12 สิ่ง เตือนเราให้เข้าใจ เมื่อโ ค วิ ด รอบนี้ยังอยู่อีกนาน

1.คิดแค่ว่าตื่นขึ้นมา คือวันแรกของช่วงสุดท้าย ที่จะมีชีวิตอยู่

แล้วต่อจากนี้ เราควรใช้ชีวิตให้มีความสุข เพราะจะดั บตอนไหนใครจะไปรู้

2.เมื่อเราพอมีเงินอยู่ ก็จงเก็บไว้ให้มาก ถ้าเราคิดจะลงทุ น

ให้ดูผลตอบแทนระยะสั้นให้ดีนะ ไม่ต้องคิดหวังระยะย าว เพราะความเสี่ ยงมีมากเหลือเกิน

3.รั ฐวิส าหกิจยังมีความสุขได้ แต่ทว่า หลายรั ฐวิส าหกิ จก็กำลังจะจากไปแล้ว

เพียงแค่ยังไม่ฝั งพวกคุณ โดน d i s r u p t แบบที่คุณเองไม่รู้ตัว

4.อย่าโลภพวกทองหุ้ น เพราะสิ่งเหล่านั้น มันคือกับดั กที่จะทำให้ชีวิตจม

ถ้าเรามีเงินอยู่บ้างนะ จงคิดให้ได้สองอย่าง ลงทุ นที่เกิดด อกผล

มากกว่า 7 % ไม่ก็เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์จะดีที่สุด

5.เอกชนส่วนนึงอยู่ย ากแน่ๆ แต่จะมีส่วนร อดถ้าพากันปรับตัวได้

ทีนี้แหละใครทำงานเอกชน ต้องปรับตัวเอง ถ้าไม่ปรับตัว คงแย่! บอกเลย

6.ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ให้มาก ไม่ว่าจะถนัดหรือไม่

เพราะการรู้ไว้ ดีกว่าการไม่รู้ ดีกว่าปล่อยเวลาทิ้งไปวันๆ โดยไม่ทำอะไร

7.ถ้าเราไม่มีทุ น ก็จงใช้ชีวิตให้ประหยัด งดจ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ ที่ไม่จำเป็น

จากนั้นก็หาอะไรทำที่เกิดร ายได้เพิ่ม ทดแทนสิ่งที่เสียไปในช่วงนี้

8.ข้าร าชการยังพอมีความมั่นคง แต่ถ้าเมื่อไหร่รั ฐล้มเหลว

พวกคุณคือคนที่จะดับก่อน เพราะหากคุณไม่เพิ่ม

ทักษะเรื่องการทำมาหากิน คงอยู่ย ากแล้ว

9.ข ายของที่ไม่จำ เป็นการชีวิตไปหน่อยก็ดีนะ

อะไรที่พอมีกำไ รข ายตอน ที่คนเขายังมีกำลัง เราก็จะได้มีเงินใช้ไปด้วย

10.เมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการ จงเน้นที่ต้นทุ นอะไรเสี่ ยงก็ไม่ต้องทำ

ต้นทุ นสำคัญที่สุด มันคือความอยู่ร อดของกิจการของเราเอง

11.ต่อไปนี้การศึกษา ความสำคัญของมันจะน้อยลงเรื่อยๆ

คนเรียนน้อยลง เพราะเรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตไม่เก่งมีให้เห็นมากมาย

แล้วตอนนี้ความรู้ นอกห้องเรียนสำคัญกว่าในห้องเรียนแล้ว

12.การชะล่าใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ แค่มันยังไม่ถึงคิ วของคุณ

แต่ถ้าเมื่อไหร่ มาถึงคุณ แล้วคุณไม่เตรียมรับมือ

แม้พระเจ้า ก็ช่วยคุณไม่ได้ เพราะทุกคนต้องร่วมมือกัน เป็นหนึ่งเดียวช่วยๆ

กันคือรักษ าตัวเองให้ปลอดภั ย ขอให้ทุกคนผ่านเรื่องร้ ายๆ ได้กันทุกคน

เพราะเราเชื่อว่า ฟ้าหลังฝน มันย่อมสวยงามเสมอ