ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ความสุข ที่ใช้เงินซื้อได้ ที่คนมีเงินไม่เคยบอก

ซึ่ง 10 อย่าง ที่จะเสนอต่อไปนี้ มันจะสามารถบ่งบอก ได้ถึงการที่เรา สามารถมีความสุขได้จากตัวเงินของเราที่มี มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1 ใช้เงินเตรียมความพร้อม ให้ก้าวต่อไปได้ไว

พิมีการแต กหั กเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนั้น คุณเองก็สามารถเก็บกระเป๋า ออกเดินทางได้

แทนที่จะจมอยู่กับการสูญเสี ยนั้นๆ คุณก็อาจจะพบใครบางคนคนใหม่

หรือได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพราะงั้น หากเรามีเงิน มันจะยิ่งรับมือได้ง่าย

2 ใช้เงินซื้ อการศึกษา อย่างที่ต้องการ

เพราะคุณต้องการ ที่จะให้ตัวเองได้รับการศึกษาดีๆ และแน่นอนว่ามหาลัยชั้นนำ ก็มักจะมีค่าธร ร มเนียม

ที่สูง และทุกคนไม่สามารถจ่ายไหว แต่ถ้าคุณสามารถเข้าเรียนที่มหาลัยเหล่านี้ได้

แน่นอนว่า มันก็จะมีส่วนที่ทำให้คุณจ ะได้งานทำง่ายกว่าเดิม ทั้งมีความสามารถที่ดีขึ้น

เพื่อสร้างร ายได้ที่มากขึ้น นี่แหละ มันคืออีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขได้นะ

3 ไม่มีความเครี ย ดทางการเงิน

ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยื ม หรือการที่คุณมีรายจ่ายมากมาย แต่หากคุณจะสามารถ จัดการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้

คุณก็อาจไม่ต้องเครี ย ด กับมันมาก นั่นทำให้จิตใจ ของคุณก็จะปราศจากความเ ครี ยด

ทั้งคุณยังสามารถ ที่จะใช้จ่ายเงินของคุณเพื่อสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้มากมาย

4 ไปเที่ยวได้บ่อยขึ้น

ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาห า รก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่บ้ า น คุณสามารถออกไปรับประทานอาห า ร

อร่อย ๆ ได้หลายที่ หลายครั้งเท่าที่คุณต้องการ สำหรับบางคน มันคือความสุขรับประทานอ า ห า ร

นอกบ้ า นในสถานที่ที่อร่อย และสามารถซื้ อ ตั๋วชั้ นธุรกิจในตอนที่เดินทางได้ คุณสามารถ

พบปะผู้คนใหม่ ๆ ได้เพื่อนใหม่ๆ รวมถึงการมีชีวิตทางสังคมที่ดีมากขึ้นด้วย

5 ใช้จ่ายเงินเพื่อผู้อื่น หรือคนที่คุณรักได้

เพราะการใช้จ่ายเงิน เพื่อคนที่คุณรัก มันทำให้รู้สึกดีเสมอ

เพราะเป็นการแสดงความห่วงใย คงไม่มีอะไร ให้คุณมีความสุขได้มาก ไปมากกว่าการ

ทำให้คนอื่นมีความสุข และแน่นอนว่า มันคือโลกแห่งวัตถุนิยม และผู้คนก็จะมีความสุขหากคุณ

ซื้ อของขวัญให้พวกเขา และทั้งนี้การศึกษ ายังชี้ให้เห็นว่า คนทั่วไป รู้สึกมีความสุขมากขึ้น

หากใช้จ่ายเงินให้กับคนอื่น มากกว่าจ่ายเพื่อตนเอง เช่น การที่นักวิ จั ย ให้เงินแก่นักศึกษ าปริญญาตรี

โดยสั่งให้นักเรียนครึ่งนึง ใช้จ่ายเพื่อตัวเอง เช่นซื้ อสิ่งของ ที่พวกเขาต้องการ

ไม่ก็ออกไปรับประทานอาหา ร กลางวัน และอีกครึ่งหนึ่ง นำไปใช้จ่ายกับผู้อื่น

เช่นให้ เงินเพื่อการกุศล หรือซื้ อ ของขวัญให้กับเพื่อนๆ ผลที่ได้คือคนที่ใช้เงิน กับคนอื่น

เขามีความสุขมากกว่าคนที่ใช้จ่ายเพื่อตนเองไง

6 คุณสามารถ ใช้เงินซื้ อเวลา

เมื่อเราใช้จ่ายเงินเพื่อประหยัดเวลา ความสุขของเราจะได้รับการส่งเสริมมากขึ้น เช่น การที่มีนักวิ จั ย ให้เงินจำนวน

40 ดอล แก่ผู้คน ใช้จ่ายในวันหยุดสองวันที่ต่างกัน เมื่อผู้คนได้รับคำสั่ง ให้ใช้จ่ายเงินด้วยวิธี ที่ช่วยประหยัดเวลา

พวกเขามีความสุขมากกว่า พอถูกสั่งให้ใช้เงินไปกับการซื้ อสิ่งของเช่น ไวน์ เสื้อผ้า เป็นต้น

ฉะนั้น ถ้าเป้าหมายของคุณคือ ความสุข จงพิจารณาใช้จ่ายเงินเพื่อประหยัดเวลา

จ้างคนมาตั ดหญ้า ดีกว่าการทำเอง สั่งพิซซ่าแล้วให้มาส่งที่บ้ า น ซื้ อ ของที่ร้านค้ าใกล้บ้ า น

แทนการขับรถครึ่งชั่ ว โมงไปซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือใช้บริก ารรถแท็ กซี่แทนการใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ที่แม้มันจะมีราค าถู กกว่าแต่ต้องใช้ เพื่อเวลาของเราที่เพิ่มมากขึ้น

7 ใช้เงิน แทนความเหงา

เพราะความย ากจนนั้น นำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมที่ลดลงมาก มันเนื่องจากว่า มันจะทำให้คุณมักจะออก

ไปข้างนอกน้อยลง และอยู่ที่เดิมมากขึ้น และสิ่งนี้แหละ จะไม่ช่วยให้คุณ ได้การพบปะกับผู้คนใหม่ๆ

และมีโอกาสที่คุณ จะเป็นคนที่มีเพื่อนได้ย าก เพราะคุณย ากจน

8 ใช้เงิน ลดความเ สี่ ย งโ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า

เพราะคนที่มีร ายได้น้อยนั้นมีความเ สี่ ย งที่จะเป็นโ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า มาก นั่นเพราะคนที่มีความย า กจนนั้น

มักจะมีปัญห าสุข ภ า พและรวมไปถึงภาวะซึ ม เ ศ ร้ าที่เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างน้อยๆ หากผู้คนมีเงินออมเพียงพอ

ที่จะรั ก ษ าปัญหาตนเองได้ พวกเขาก็จะไม่เ ค รียดกับเรื่องนี้เท่าไร และมันจึงทำให้ผู้ที่ไม่ได้มีปัญหา

เกี่ยวกับเรื่องเงิน มีจะความเ สี่ ยงที่จะเป็นโ ร ค ซึ มเ ศ ร้ า น้อยลงกว่าคนไม่มีเงินไงล่ะ

9 ซื้ อสิ่งที่คุณต้องการได้ เพื่อทำให้ตัวเองมีความสุข

หากเราย ากจน ก็มักจะไม่ซื้ อของที่เราชื่นชอบ นั่นเป็นเพราะอาจจะมองว่า ราค ามันแพง

คิดว่า เดือนนี้ซื้ อ สิ่งนั้นไปแล้ว ต้องรอเดือนหน้างี้ แน่นอนว่ามันฟังดู เป็นเรื่องที่น่าเศร้า

แต่พอเรามีเงิน เราก็จะสามารถซื้ ออะไรก็ได้ที่เราต้องการ แต่มันก็ มักจะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุ

ที่ให้ความสุขชั่ วครู่เท่านั้น เมื่อคุณได้ในสิ่งที่ต้องการคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกขอบคุณ

กับสิ่งนั้นในระยะย าว นั่นเพราะว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ้นมาแค่นั้น

10 ใช้เงินซื้ อประสบการณ์ที่ดี

แม้ว่าเราอาจได้รับความสุข ที่คล้ายกัน เพิ่มขึ้นทันทีเมื่อซื้ อประสบการณ์หรือสิ่งของ

แต่ประสบการณ์ จะเพิ่มความสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะย าว สาเหตุส่วนหนึ่ง คือเราคุ้นเคย

กับความสุขที่ได้มา ในขณะที่เราสามารถบอกถึง ความรู้สึกที่ดีของประสบการณ์นั้น ผ่านภาพถ่าย ผ่านความทรงจำได้

สิ่งที่น่าสนใจคือ ก่อนที่การซื้ อจะสำเร็จ ประสบการณ์นั้น สามารถทำให้เรามีอารมณ์เชิงบวกได้มาก

กว่าการซื้ อ สิ่งของที่เป็นวัตถุ เช่น พอเราคาดว่าอย ากจะมีรถใหม่ เราอาจรู้สึกว่าไม่สามารถทนรอได้

แต่เมื่อเราคาดหวัง ว่าจะมีกิจกร ร ม อย่างการเดินทาง เราก็มักจะมีความรู้สึกตื่นเต้น ไปกับสิ่งนั้นมากๆ

คิดดูสิว่าจะดีกว่ามั้ยหากเราสามารถซื้ อ รถสปอ ร์ ตไว้ขับ หรือมีคนขับรถส่วนตัว ดีกว่าจะต้องมาขี่จักรย า นไปไหนมาไหน

หรือต้องทนใช้บริก ารขนส่ งสาธารณะ ที่ไม่ค่อยจะสะดวกสบาย แต่หากคุณรักการเดินทางรอบโลก

แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องมีเงิน การได้ออกเดินทาง ก็จะทำให้คุณมีความสุข

และอย่างไรก็ตาม เงินที่มากขึ้นนั้น สามารถนำไปสู่ความสุขได้มากขึ้นได้

แต่ควรพึงระลึกว่า ไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายเงินยังไง คุณควรเลี่ ยงการเป็นหนี้ เพราะความสุขของเราจะบั่ น ท อ น ลงไปได้

ขอขอบคุณ f ait h a n d b a