ข้อคิดคติเตือนใจ

9 สิ่ง ที่ผู้หญิงฉลาดอยู่เป็น เมื่อทำได้อยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

1.ยอมรับและรู้ว่า ตัวเองไม่รู้ในสิ่งไหนบ้าง

ไม่เคยกลั วที่จะบอกว่า ฉันไม่รู้ ทั้งนี้ยังพร้อมจะเรียนรู้รับฟังในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ด้วย

เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเองสูงเกินจริง

เพราะจากผ ลการทดล องระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแน นต่ำจากการให้ลอง

ทำข้อส อบประเมินคำตอบ ที่ตัวเองจะตอบถูก เพียง 5 0 เปอร์เซ็นต์

และขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแน นสูงสุดประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่า

2.ผัดวันประกั นพรุ่ง

เพราะคนฉลาด เขาจะผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่ทำซ้ำๆ ในเวลาที่

เขาพบเป้าหมาย หรือสิ่งที่สำคัญกว่า นี่แหละคือหัวใจของการสร้างสรรค์ นวัตก ร ร ม เลย

3.สนใจ เรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอด

อัลเบิ ร์ต ไอน์สไ ตน์ เขาได้เคยพูดถึงตัวเอง ว่าไม่ได้มีความสามารถพิเศษเลย

เป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็น งานวิ จั ย ตีพิ มพ์ปี 2016 ระบุว่า การได้เปิดโลก

วัยเด็ กนั้นสัมพันธ์กั บความสนใจ ใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

4.สนใจใส่ใจคนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการ หรือความรู้สึกผู้อื่น และทำในสิ่งที่

คนเหล่านั้นต้องการ นั่นคือคนที่ฉลาดทางอ ารมณ์และขณะเดียวกัน

ความฉลาดทางอ ารมณ์นั้นยังหมายถึงความสนใจ ที่จะพูดคุยกับคนใหม่ ๆ ด้วย

5.มักจะอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาด เขาจะมีความเป็นปัจเจก บุคคล และคาดเดาได้ว่า

พวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้น คุ่นคิดคำถามหรือบางเรื่อง ที่ตัวเองกำลัง

สนใจสัมพันธ์กับในชีวิตจริง ที่หลายๆ ครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดีย ในเวลาที่อยู่คนเดียวนั่นเอง

6.เชื่อมโยงความคิด กับเรื่องต่าง ๆ ได้

เพราะคนฉลาด เขาจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น

เพราะว่าพวกเขา นั้นเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยว ให้ไปด้วยกันได้

7.ปรับตัว ยืดหยุ่น

คนที่ฉลาด เขาจะมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีในที่ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหวกับ

ความไม่ชัดเจนหรือข้อจำกั ดอะไร มีผลงาน วิ จั ย ด้านจิ ต วิ ท ย า

ออกมาสนับสนุนว่าสติปัญญา ของเราสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติ ก ร ร ม เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนไปได้เสมอ

8.มีอาร มณ์ขัน ตลก

เพราะคนที่มีอารมณ์ขันส่วนมากนั้น มักจะเป็นคนที่ฉลาด

เพราะมีงานศึกษ าชิ้ นนึง ระบุว่าคนที่ทำคะแน นการเขียนคำบรรย าย

การ์ตูนตล กได้สูง มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ฉลาด ในด้านการใช้ภาษ าด้วยนะ

9.การเปิดกว้างในสิ่งต่างๆ

เพราะคนที่ฉลาด เขาจะไม่ปิดกั้นตัวเอง พอมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ ๆ

เขามักจะมองหาทางเลือก จากนั้นก็ชั่งน้ำ ห นั ก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่เหมาะ

คนเหล่านี้จะเ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่าย ๆ เขาจะหาคำตอบ จนมีหลั กฐานที่ยืนยันได้จริง ๆ

ขอขอบคุณ s i a m e d t a r o