ธรรมะ

ปิดทองพระ 9 ตำแหน่ง ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง ชีวิตดีขึ้นไม่ยาก

เป็นเรื่องมงคล สำหรับการปิดทองพระ ว่าตำแหน่งใด ถึงจะดีช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง ทั้งช าตินี้ช าติหน้า

ว่าคุณรู้มั้ยว่า การปิ ดทองพระ ตำแหน่งใดมันจะดี แล้วมันบ่ งบอกถึงอะไรได้บ้าง

และการปิดทอง ที่องค์พระ ยังเป็นคติธรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ให้กับพุทธศาสนิกชนนั้น

รวมไปถึง ผู้ที่ศรัทธา หรือสนใจในพระพุทธศ าสนาอีกด้วย มาดูกันว่า ปิดทองตำแหน่งใด ชีวิตจะดี และดีในด้านใดบ้าง

1. (มือ) ปิดทอง ที่พระหัตถ์ ก็เพราะว่า มีความเชื่อว่าเป็นคนมีอำน าจ มีบารมี เป็นที่น่ายกย่อง

2. (ศีรษะ) ปิดทอง ที่พระเศียร

เพราะมีความเชื่อว่า จะทำให้สติปัญญา มีความจำเป็นเลิศ

การเรียนดี อุปสรรคในชีวิตจะผ่านไปได้โดยง่าย สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้เสมอ

3. (สะดือ) ปิดทอง ที่พระนาที

เพราะมีความเชื่อว่า ผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอย ากอีกต่อไป

จะไม่รู้จักคำว่าอด และสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพย์ มีเงินมีทองใช้ทั้งชีวิต

4. (ใบหน้า) ปิดทอง ที่พระพักตร์

เพราะมีความเชื่อว่า จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในชีวิตหน้าที่การงาน

อีกทั้งยังมีชีวิตที่รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

5. (ท้อง) ปิดทอง ที่พระอุทร

เพราะมีความเชื่อว่า จะส่งผลให้ร่ำร วย มีกินมีใช้ พร้อมไปด้วยทรัพย์ เงินทอง

6. ปิดทอง ที่บริเวณหลังองค์ พระพุทธรูป

เพราะเชื่อว่า หากจะให้การปิดทอง ทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิ ดที่ด้านหลังด้วย

หากปิดทองอ งค์พระได้ทั่วทั้ง องค์ในช าตินี้ ไม่ว่าช าติใด ก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าร่ำไป

7. (หน้าอ ก) ปิดทอง ที่พระอุระ เพราะมีความเชื่อว่า ทำให้มีสง่าร าศี เป็นที่ถูกใจของใครต่อใคร

เป็นที่รักใคร่ของผู้คน ต้องตา ต้องใจและโดดเด่น

8. (เท้า) ปิดทอง ที่พระบาท เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง

9. ปิดทองบริ เวณฐ านรองพระองค์

เพราะเชื่อกันว่า จะช่วยเสริมเรื่องเกี่ยวกับ การมีอาชี พหรือ หน้าที่การงานให้ดี ให้มั่นคงได้

แล้วส่วน การปิดทองหลังพระนั้น เป็นภาษิ ตที่มีความเชื่อว่า หากจะให้พระองค์

นึงมีความสวยงาม หรือสมบูรณ์นั้น ก็ให้ปิดทองทั้งหมด ปิดที่ด้านหลังด้วย

และควรอธิฐาน เวลาปิดทององค์พระ อย่างนี้ “ด้วยอานิสงส์ แห่งการปิดทองครั้งนี้

ขอให้ข้าพเจ้า ได้แต่สิ่งดีๆ ” หากพบว่า พระพุทธรูป มีการปิดทอง จนแน่นแล้ว

ก็ปิดทองทับทองของคนอื่นลงไปก็ได้ จากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า การใดใดที่เป็นสิ่งดีงาม

ที่สมบูรณ์มากแล้ว ขอให้ข้าพเจ้า ได้ทำให้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกด้วย