ข้อคิดคติเตือนใจ

คนที่ไปหาความสุขจากข้างนอก นอกใจแฟน ต้องรับกร ร มไป 7 ข้อ

คนที่ทิ้งครอบครัวไปหาความสุขนอกบ้าน นิสัยที่ทำนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย เพราะไม่งั้นจะต้องเจอกับ 7 ข้อนี้

1.ไรเกียร ,ชื่อเสียง ,และการยอมรับจากใครๆ เพราะคนที่นอกใจคนอื่น แม้ชีวิตทั่วไป

จะดูดีภายนอกดูสวยงามเพียงใด แต่ข้างในนั้นจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง

มีแต่คนนินทา แม้ทำดีแค่ไหนก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ ายเสี ยๆ หายๆเสมอ

ไม่สามารถทำงานที่มีเกียรติได้ เพราะไม่เจริญ ทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้า

ทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสี ยหาย คนรอบข้างไม่อย ากเป็นมิตร

2. ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำอะไรก็ไม่ค่อยเจริญเหมือคนอื่นเขา ทำคุณคนไม่ขึ้น

พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง ไม่ว่าจะไปไหน ก็ไม่มีใครจริงใจ

3.หากคิดจะเป็นคนลั กกินขโ ม ยกิน นอกใจกัน พอนานวันไปจิตใจก็เปลี่ยนไป

เพราะจากที่เคยกล้าหาญ แน่วแน่ เข้มแข็ง ก็เสื่ อมลง กลายเป็นคนระแวงง่าย

หัวเสียง่าย กังวลไปทุกอย่าง กลัวคนจะทำร้ ายกลัวคนจะรังเกี ยจ มีเงินทองมากมาย

ใส่เครื่ องประดับดีๆแต่หัวใจกับโท ร มไม่เหมือนคนมีความสุข

4. บุตรบริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง พูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟัง และถ้ามีลูก

เขาก็จะได้ลูกเ วร ลูกก ร รม ที่นำแต่ความเดื อดร้อน หรือความทุกใจมาให้

5.เมื่อยังมีชีวิตอยู่นั้น กร รมที่ได้กระทำมาส่งผลให้ต้องแยกจาก คนที่รัก

เพราะถ้ามีคนรักก็มักถูกคนอื่นชิงไป และถ้าไปรักใครเข้าไม่นาน

ก็มันอันต้องแยกจาก ต้องช้ำใจอยู่ตลอดร่ำไป

6.จากการที่ไปหาความสุข ข้างนอกนั้น ก็จะกลายเป็นคนที่ โ ร คเยอะป่ว ย ง่าย

คนที่เล่ นชู้มาก ๆ อีกหนึ่งผลกร ร มที่ไม่น่าเชื่อ ก็คือเรื่องโร คภั ยนี่แหละ โดยเฉพา ะโร ค ลับๆ

ที่เกี่ยวกับอ วั ย ว ะเพ ศ เพราะแถบทุกคน จากผลกร รมนี้ ต่างกันแค่มากหรือน้อยนั่นแหละ

7.ถ้าชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่มาขั ดขวางก่อนจากโลกนี้ ในช่วงระยะหนึ่ง จะนึกถึงแต่กร รมชั่ ว ที่

เคยนอกใจไว้ จากความเป็นคน ก็มีแต่นร ก และความเป็นเ ป ร ตอันแสนทร มาน

เป็นไปอย่ างย าวนาน ตามที่ได้กระทำไว้ และหากคนที่เรากระทำผิ ดบ าปครั้งนี้

เป็นคนที่ดีมากมีศิลธรรม ผลของบ าปก รรมก็จะยิ่งหนา และย าวนานมากขึ้นไปด้วย

แม้ร้อยปีพันปี ก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีก เพราะหากกลับมาเกิดเป็นคน

ก็อาจจะต้องเป็นคนตระกูล ตํ่ า โ ร ค เยอะ

ขอขอบคุณ jingjingna