ความเชื่อ-ดวงธรรมะ

ใส่บาตรตอนเช้า ทำให้ถูก ช่วยเรียกสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

เพราะว่าการทำบุญตักบาตร มันทำให้เรารู้สึกสบายใจ และหากได้เริ่มต้นวันใหม่

ด้วยการใส่บาตรตอนเช้า ทำแล้วก็จะเกิดผลดีกับเราเป็นสิ ริ ม ง ค ลให้เรามีพลังใจใน

การทำงาน ชีวิตประจำวันสดใส ด้วยความสุขใจเพราะผลที่เกิดจากที่เราได้ทำบุญ

และวันนี้ เราจึงเอาเรื่อง ของการใส่บาตรมาฝ ากกัน ก่อนใส่บาตรให้เราตั้งจิตอธิฐานใหมั่น

ขอให้การใส่บาตรในวันนี้ ให้ผลบุญที่ได้ทำ ส่งผลให้ตัวเรามีสติปัญญาที่ดี

มีตาเห็นธรรมสามารถเอ าชนะมา รผจญ ได้เรื่อยไป จากนั้นแล้วจึงจุ ดธูป 3 ด อ ก

เพื่อขอขมาก ร ร ม จากนั้นก็ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าฯ ขอขมา กร ร ม

ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลาย ที่ตามมาทุกภพ ทุกชาติ ขอให้อโหสิกร ร มให้ข าดจากกัน

จากนั้นก็ เตรียมของที่เราจะใส่บาตรยกขึ้นจดศีรษะ กล่ าวต่อไปว่า

ค าถ าพระสีวลีฉันข้าวนะโม 3 จบ

นะโม พุทธายะสิทธัง นะชาลีติประสิทธิลาภา

ปะสันตะ จิตตา ศรัทธาโหนติ ปิยัง มะมะ

สัพ เพชะนา พะหู ชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา

กาละโภชนะ วิกาลโภชนา อาคัจฉายะ อาคั จฉาหิปิยังมะมะ

สีวะลีจะ มหาเถโรสัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหังสังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าขอใส่บาตรถวาย พ ร ะ พุ ทธพ ระ ธรรมพระ ส งฆ์ ขอให้ผู้มีฤทธิ์ใน ดิน น้ำ ลม ไฟ

จงรู้ว่า ข้าฯ เป็นผู้ทำนุ บำรุงศ า ส น า ขอให้ข้าฯ จงสว่างไสว ขอให้ไม่มีความจน

ความทุกข์ จงอย่ าเกิดแก่ ข้าพเจ้าอีกเลย หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จให้เรากล่าวคำนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

กุศลที่ลูกได้ทำ ขอถวายแด่พ ร ะ สั มมาสัมพุ ท ธเจ้า 5 พ ร ะ องค์

ขอให้ทุกพระอ งค์นำส่งบุญ ให้ข้าพเจ้ามีเด ชปัญญา โภคะ

ขอให้สมหวังสมปรารถนา ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวธร ร ม

ตามบุญวาสนาที่ได้ทำ โดยเร็วเทอญ และขออุทิศให้เจ้าก ร ร ม นา ยเ ว ร

ทุกภพทุกชาติศั ต รูห มู่ ม ารทุกภพทุกช าติไป ขอให้อโหสิก ร ร มขอให้ข าดจากกัน

ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถกรวดน้ำได้ ให้ทำการกรวดน้ำต่อ และกล่ าวคำต่อไปนี้

ด้วยบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าได้ทำ โดยสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยผล กุศลผลบุญ

ครั้งนี้ ขออุทิศส่วนบุญทั้งหลาย ไปยังพ่อแม่บรรพ บุรุษที่ล่ ว งลั บไปแล้ว

และมเหสิกขา เทวบุตร เทวดาผู้รัก ษ าบ้านเมืองทุกแห่งทุกที่

อันรักษ าสถานที่นี้เป็นประธาน เทวดาทั้งหลายสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ที่ไว้อยู่ในบ้าน ตลอดจนเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ที่มีมาในอดีตชาติซึ่งเกิดมาช าตินี้

เป็นคนก็ดี เป็นสั ต ว์ก็ดีเป็นเ ป ร ตวิสั ย สั ม ภเ ว สีที่ไหน โ ร คา พ ย า ธิ ที่เกิดขึ้นกับข้าฯก็ดี

ขอให้มารับ ส่วนบุญกุศลของข้าฯ ในครั้งนี้ด้วย ขอให้มีความสุขสบายด้วย กันทุกฝ่าย

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 จดเอาลาย หมายเอาชื่อ

ข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบั ตรเงิน สุวรรณบั ตรคำ อ ย่ าได้ผิ ดพลาดหรือสู ญหาย

ขอให้บุญกุศลของข้าฯ ที่ได้ทำ เป็นดังร่มเงาติดตามข้าพเจ้าไปในทุกภพ

นับแต่นี้ไปด้วยเทอญ ด้วยคำอธิฐานของข้าฯ ในครั้งนี้ ขอพระแม่ธรณี และโลกทั้ง 3 รับรู้ด้วยเทอญ

ขอขอบคุณ krustory