ข้อคิดคติเตือนใจ

การดูแลพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดี และนี่เป็นผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

คงเคยได้ยินกันมามากแล้วว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา เขาคือ พระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน

โดยตามความเชื่อของทุกศ าสนา เขาได้มีการสั่งสอนให้เป็นคนดี สอนให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเรา

เป็นอย่ างดี ส่วนในศ าสน าพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ถือเป็นความกตัญญู คือบุญอันยิ่งใหญ่

และทั้งยังเป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตัวเราเองทำให้ได้อานิสงส์ แห่งชีวิตของตัวเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ในชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆ ในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูก ที่มีความกตัญญูจะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน

มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบแล้วนำไปเป็นแนวทาง การปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไป

และการกตัญญูรู้คุณ ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 .ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วยเหลือกิจการงานท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี

ให้ความสะดวกสบาย เอาใจใส่ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อยๆ

2. ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บไป ให้จัดพิธีให้ท่านหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ให้ท่าน ให้สม่ำเสมอด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่ดี ที่เรานั้นควรทำ

และนี่คือ 12 ประการ อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา

1 ทำให้แค ล้ วคล าดภัย เมื่อต้องตกอยู่ใน ย ามคับขัน

2 ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกๆ เรื่องเสมอ

3 ทำให้พ้นทุ กข์ พ้นภั ยได้ ปล อดภัยทุกหนแห่ง

4 ทำให้ได้ล าภมาโดยง่าย

5 ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

6 ทำให้มีความอดทน ทำสิ่งต่างๆได้ดี และสำเร็จได้โดยง่าย

7 ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์ รักษ าผู้ที่ทำ

8 เมื่อมีลูกก็จะได้ ลูกที่ดี รู้คุณพ่อแม่

9 ทำให้ได้ รับการยกย่อง สรรเสริญ จากผู้คนได้ง่าย

10 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิต การงาน

11 ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ คิดทำการสิ่งใดก็รอบคอบมากขึ้น

12 ทำให้เป็นตัวอย่ างที่ดีแก่ อนุชนรุ่นหลัง พ่อแม่ของเรานี่แหละ

เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่ต้องไปตาม พระอรหันต์ที่ไหน บ้านเรานี่แหละ ดีที่สุดแล้ว

ขอขอบคุณ postsara