ข้อคิดคติเตือนใจ

การนอกใจ เมื่อมี 1 ครั้งแล้ว ย่อมมีครั้งต่อๆ ไปเสมอ

มีครั้งแรก ต่อไปมันก็ต้องมีครั้งต่อไป คนเคยนอกใจ ทำอย่างไรก็ไม่มีทางซื่อสั ตย์

ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความรักนั้น มันเป็นสิ่งที่ใครก็คงไม่อย ากให้เกิดขึ้น

กับตัวเอง ก็คือในเรื่องของ “การนอกใจ” เพราะมันเป็นเครื่อง ที่สื่อว่า

การที่คนเรารักกัน จากนั้นแสดงอาก ารนอกใจ มันเป็นการทำ ร้ า ย จิตใจ อีกฝ่ายมาก

และในเส้นทาง การวิจั ย ได้เปิดเผ ย ให้ข้อมู ลทราบมาว่า ถ้าคนเรา

เคยนอกใจหนึ่งครั้งแล้ว แน่นอนว่า ย่อมมีครั้งต่อๆ ไปเป็นแน่แท้ แล้วสิ่งที่จะได้

กลับคืนมา คือ ความซื่อสัตย์ อีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องระแว งไปตลอด คอยจ้อง

จับผิ ดกันไปตลอด เราไปดูร ายละเอียด ของเรื่องนี้เลย เราได้รวบรวม

มาให้คุณผู้อ่ านได้ทำความเข้าใจ เรียบร้อยแล้ว โดยเว็ บไ ซต์ Nature

ได้ร ายงานผ ลจากงานวิจั ยของ N e i l G a r r e t จากสถาบันวิจั ย

ด้านจิตวิทย าแห่งกรุงลอ นดอน และจากนี้พวกเขามีขั้นตอนการวิจั ย เช่นนี้

นำอาสาสมั ครที่เป็นคู่รัก มาแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งแรกมองเห็นภาพไม่ชัด จึงต้องคอยเดาว่า

มีเหรียญในขวดโหล อยู่กี่เหรียญ และอีกฝั่ง ฝั่งที่สอง ที่มองเห็นภาพชัดเจน จะต้องคอยช่วยเหลือ

คนรัก ที่เป็นคนเดาจำนวน เหรียญ และทั้งนี้ นักวิจั ยได้ตั้งข้อแม้เอาไว้ว่า..

หากอาสาสมั ครฝั่งที่ต้อง เดาจำนวนเหรียญ ทายผิด แล้วอีกฝั่งหนึ่งนั้น

จะได้รางวั ลเยอะกว่า และแน่นอนอาสาสมั ครส่วนใหญ่นั้น เลือกที่จะพูดโกหก

คนรักตัวเอง จากการทดล องกับอาสาสมั ครดังกล่าว และการเฝ้าสังเกต ผลการทำงาน

ของสม อ งส่วน A m y g d a l a ทำให้ทีมวิจั ยได้คำอธิบาย ของพฤติ ก ร ร ม ของผู้

ที่มีนิสัยขิ้โกหกคู่รัก ว่าเมื่อคนเรา รู้จักที่จะโกหกครั้งแรก ครั้งมราสองก็จะตามมา ครั้งต่อไป

เมื่อพวกเขาโกหก จะรู้สึกผิดน้อยลง ซึ่งจากการทำงานในสม อ งของส่วนที่เรียกว่า A m y g d a l a ไงล่ะ

ซึ่งเป็นส่วน ที่คอยตอบสนอง ต่อปฏิกริย าและพฤติ ก ร ร ม เชิงลบ ของคนเราทุกครั้งที่เราพูดโกหก

ขอขอบคุณ g a n g b e a u t y