ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

เมื่อผิดศีล ข้อ 3 ก็ต้องเจอกับ 11 เรื่องเหล่านี้

ท่าน ว.วชิรเมธี ได้กล่าวไว้ว่า การกระทำผิ ดศีล คนส่วนมากมักจะนึกถึงการ

ประพฤ ติผิ ดในก าม อันเป็นการกระทำล าม ก ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายนั้น พึงติเตียน

คือการทำผิ ดลูกเมียเขา ซึ่งเป็นความประพฤติ ที่สังคมทั่วไปไม่ยอมรับ

ฉะนั้น ผู้ที่กระทำนั้น จึงต้องมีการที่ปิดบัง และซ่ อนเร้น เช่นนี้ ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิด คือ

1. มีคนคิดป องร้ าย

เพราะได้เคยสร้างศั ต รูเอาไว้ เช่น นักเรียนบางคน เรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องราว

อะไรกับใคร แต่อยู่ดีๆ ถูกนักเรียนโรงเรียนอื่นรุ มทำร้ าย อันนี้ผล

ที่เขาถูกทำร้ าย ก็อาจเพราะอดีตชาติ ทำป าบข้อกาเมเอาไว้ และที่ต้อง

บ าดเจ็ บก็เพราะได้เคยทำปาณาติบาตมา แม้กระทั้งสามีภรรย ามีเรื่องระหองแหง

การใช้สายตา และคำพูดทำร้ า ยจิตใจกัน ก็นับเป็น เป็นผลของการกระทำในข้อนี้ด้วย

2. ขัดสนทรัพย์

ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ก็มีแต่ความฝื ดเคือง เงินไม่พอใช้

ดังที่เราได้เห็น บางคนต้องเข้าโรงรั บจำนำประจำ เพราะความไม่รู้จักพอของตัวเอง

3. มีผู้เกลี ย ดชั งมาก

เพราะมันย่อมสร้างความโกรธแค้ น ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้รับคือ

มีศั ต รูและมีคนเกลี ย ดในข้อนี้ ทุกคนก็ต้องเคยประสบมา

แต่อาจเป็นเพียงเศษก ร รม เช่น เวลาที่มีเรื่องขั ดใจกับผู้ใด และมีการโต้เถียง

ทำให้มองหน้ากันไม่ติด หรือบางคน อาจมีหน้าที่การงานสูง มียศ แต่ลูกน้อง ไม่ชอบ

4. ร่างกาย ไม่ส มประกอบ

เช่น มีความผิ ดปกติของอวั ยว ะ บางส่วน ซึ่งอาจทำให้ต้องได้รับ

ความอับอ ายตามมา นี่ก็เพราะอดีตชาติ ได้เคยล่วงเกิน ร่างกายคนอื่นเขาไง

5. มากด้วยความวิตก

ทำให้เกิดมาต้องเป็นคน ที่มีแต่ความวิตก บางคนเมื่อมีหน้าที่

ที่จะต้องทำงานชิ้ นหนึ่ง ก็มีแต่ความวิตกจนงานนั้นสำเร็จ

นักเรียนบางคน พอใกล้สอบ ก็เกิดอาก ารท้องเสี ยบ้าง แต่เมื่อสอบเสร็จ อาการป วดท้ องนั้น

ก็หายไปซะงั้น สิ่งเหล่านี้ ก็เป็นผลของความเค รี ยดความวิตกกังวลเหล่านั้น

6. เกิดเป็นหญิง

เพราะการกระทำ ในข้อนี้จะเป็นไปแบบปิดบัง ไม่กล้าเปิดเผ ยการกระทำ

ที่ต้องหลบเลี่ ยงอย่างนี้ จัดเป็นอำนาจ อ่อนแบบ ที่เรียกว่าสสังขาริก

อันจะนำไปเกิดเป็นผู้หญิง ซึ่งมีความลำบากมากว่าผู้ชาย มีความอับอ าย

ในบางสิ่งมากกว่า มีเรื่องที่ต้องปกปิดมากกว่าไงล่ะ

7. เกิดเป็นกร ะเท ย

ซึ่งเป็นเพ ศที่สังคมส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่เปิดกว้าง เพราะเหตุ

ที่ได้เคยกระทำกาเม ที่สังคมไม่ยอมรับ ก็เลยต้องเป็นเช่นนี้

8. เกิดเป็นชายก็จะเกิด ในตระกูลต่ำ

เพราะในขณะที่ต ๅ ย จิตจับอารมณ์ ที่ดีและเป็นอำนาจของ

อสังขาริก คืออำนาจที่เด็ ดเดี่ยว ทำให้เกิดเป็นชาย แต่เหตุที่เคยประพฤติผิ ด

ที่ยังให้ผลอยู่ จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำ ทำให้ขัดสน ย ากจน

9. ได้รับความอับอ าย

คือเป็นคนเปิ่น ไม่ว่าจะทำอะไร ก็จะเป็นที่ขบขัน

พฤติกร ร มที่แสดงออกไป จึงทำให้ตนเองต้องอับอ าย

เพราะเหตุที่เคยสร้างความอับอ ายไว้ให้ผู้อื่น มันเลยย้อนกลับมาหาตัวเอง

10. พลัดพร ากจากคนที่ตัวเองรัก

เพราะได้เคย ทำพฤติกร ร มที่เหมือนกับการไปพร ากคนรักเขา หรือผู้ที่มีเจ้าของ

จึงทำให้สู ญเสี ยหรือต้องพร ากจากผู้ที่รัก เช่นสามีภรรย าที่เคยรักกัน

แต่ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกัน และแม้กระทั้งเด็ กที่ต้องกำพร้ าข าดพ่อ ขาดแม่เพราะจากตัวเองทำทั้งนั้น

11. ย ากจน อดอย าก

เพราะการประพฤติ ผิ ดในก ามนั้น เป็นการกระทำที่ตนเอง เป็นผู้ไม่รู้จักพอ

มีสามี ภรรย า แล้วยังไปเบี ยดเบียนผู้อื่น จึงเป็นการ

สร้างทางให้ตนเองต้อง มาอดอย าก ย ากจนในภายหน้า

ขอขอบคุณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี