ข้อคิดคติเตือนใจ

7 คุณสมบัติ คนเก่งฉลาดพูดน้อยไม่พูดมาก ดูได้ไม่ยากเลย

ในทุกวันนี้ใครรู้จริง ใครแ กล้ งทำ มันดูย ากแม้กระทั่งว่าใครฉลาด

หรือใครโ ง่ แต่คนเก่งจริง และฉลาดจริง ๆ มักมีคุณสมบัติ 7 ข้อ ดังนี้

1. แบ่ งเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิต เช่น เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

จะเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริห ารเวลาได้ดี

2. ใช้ S o c i a l M e d i a ให้เป็น

ใช้รับข้ อมูลที่สนใจและส่งต่ อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ

ยุคนี้เป็นยุค ของข้อมู ลข่ าว ส าร 24 ชั่ วโมง คนเก่งมักจะเลือกเ ส พ

แต่ข้ อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตของเขาเอง

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน การทำงาน ไม่ก็การบริหารชีวิตของตน

3. พูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่า จะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งจะฟังเยอะ

และจะพูดก็ต่อเมื่อ คำพูดนั้นมีประโยชน์ สร้างสรรค์ต่อสิ่งต่างๆ มากกว่าพูดในเชิง ล บ

4. มีความรู้หลายด้าน และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

ใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า มั่นคงที่สุด

และจะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสที่ดีไป

5. รู้ว่า ตัวเองมีความสามารถมาก

แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจ เพราะคนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ

แต่ไม่ใช่อิโ ก้นะ เพราะเขาจะเปิดรับฟัง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองตัวเอง

6. ไม่ต้องเป็นผู้นำเลย แต่สามารถดึ ง ความสามารถของคน ในทีม

ออกมาได้สูงสุด ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ คนฉลาดเก่งในการจูงใจ

ผู้คนให้คล้อยตาม ในแนวทางและความคิดของเขา และเขาไม่จำเป็น

ต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกี ยรติและนับถือจากความรู้

และวิธีคิดที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยงให้เขานั้นก้าวข้างหน้า

7. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้มีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตาม

คนเก่งและฉลาด จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง เมื่อเจอปัญหาถาโถมแค่ไหนก็ตาม

ไม่มีใครไม่เคยผิ ด พล าดหรือผิ ดหวัง แต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์นาน

แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ที่เจอปัญหา

ขอขอบคุณfo r l i f e t h