ข้อคิดคติเตือนใจ

คุณสมบัติ 10 ข้อ ของผู้หญิงที่ฉลาด เพราะส่วนมากนิสัยแบบนี้

ยุคนี้ดูย ากว่าใครรู้จริงหรือแ ก ล้ ง หรือใครสร้างภาพ แม้กระทั่งว่าใครฉลาดหรือใครโ ง่ สมัยนี้มันดูย ากจริงๆ

1. เธอไม่ต้องเป็นผู้นำก็ได้

แต่เธอสามารถดึงความสามารถ คนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ได้มาก

คนเก่งและฉลาดมักเก่งในการจูงใจผู้คน และความคิดของเขา

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตอะไรเลย แต่มีคนให้เกียรติเขาเสมอ

2. เป็นคนที่พูดเก่ง

แต่จะไม่พูดมาก คนเก่งจะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ

เข้าตัวเสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อ คำพูดนั้นมีประโยชน์

สร้างสรรค์ มีแต่สิ่งดีๆ มากกว่าพูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์สักนิด

3. มีความรู้หลายด้าน มากกว่าอาชี พที่ทำ

มักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

จะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นใจ

และจะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาสเพื่อเดินไปข้างหน้า และเขาจะไม่ถอยหลังเด็ ดข าด

4. รู้ว่าตัวเองเสมอ

รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจ คนฉลาดมักจะเป็นคนมีความมั่นใจ

แต่ไม่ใช่อิโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับความคิดคนรอบข้าง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองตัวเอง

ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน จากนั้นจะเป็นอดีตไป

และสิ่งที่เขาจะทำต่อคือ หาทางพัฒนาตนเอง ให้ดีขึ้นต่อไป และนับถือจากความรู้

ความสามารถวิธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยง ให้เขานั้นเติบโตต่อไป

5. ไม่อวดความสามารถ

ไม่อวดว่า ตนเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอพอถึงเวลาต้องใช้มัน

คนเก่งและฉลาดมักเป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวด แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ ให้คนอื่นได้รู้

เมื่อถึงเวลาที่เกิ ดปัญหา ก็จะแสดงวิสั ยทัศน์ จนเราต้องตะลึ ง ทึ่งในความสามารถของเขาเลยล่ะ

6.จัดสรรเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุลในชีวิตของเขาเสมอ ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

หรือเรื่องอื่นๆ จะเต็มที่กับทุกเรื่อง คนฉลาดมักจะเลือกบริห าร เวลาได้อย่ างสมดุล

ถ้าตรงหน้า เป็นเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า เมื่อหมดเวลางานก็สามารถ

ให้ความสุขกับตัวเอง ผ่อนคลาย หรือสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอ

7. ไม่ใช้ So c i a l M e d i a ตลอดเวลา

แต่จะใช้รับข้อมูลที่สนใจเท่านั้น ส่งต่ อ ความคิดดี ๆ ให้กับคนอื่นๆ

สมัยนี้ มันเป็นยุคของข้ อมู ลข่ าวส าร ที่ง่ายต่อการเข้ าถึง คนเก่งมักจะเลือกเ ส พแต่ข้ อมู ลดี ๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หรือการบริหารชีวิต และจะให้คนอื่นๆได้เ ส พข้ อมู ลดี ๆ ที่เขาคัดส ร รมาดีแล้ว

8. กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย ถาโถมเข้ามา คนเก่งและฉลาด จะสามารถลุกขึ้น

สู้ได้ทุกครั้ง เพราะไม่เคยผิ ด พล าดหรือผิ ดหวัง แต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์นานๆ

แต่จะหาทางลุ กขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้ มลง ท้อได้แต่อย่าถอยนะ

9.ไม่เคยทำให้คนอื่น รู้สึกว่า โ ง่

ไม่่มีใครไม่เคยทำผิด แต่ถ้าเขาทำผิ ด แล้ว ก็จะให้โอกาส คำแนะนำและให้กำลังใจ

คนเก่งและฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอกาสคน เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ด

ก็พร้อมจะแนะนำเขาเหล่านั้น สะท้อนความผิ ดตนเองให้เกิ ดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

10. อาจมีหรือ ไม่มีการศึกษาสูงก็ได้

ไม่จำเป็นเลย ที่ต้องจบจากสถาบันมีชื่อเสี ยง แต่เธอก็มีผลงานการั นติ ความสามารถได้

คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ การเรียนอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี

แต่ประสบการณ์ และผลงานที่ดีต่างหากจะทำให้เราเติบโตได้ไวกว่าเขา

ขอขอบคุณ w a n sukth