ข้อคิดคติเตือนใจ

อนาคตข้างหน้าไม่กี่ปี 6 อาชีพ เหล่านี้อาจไม่มีอยู่แล้ว

ในทุกวันนี้ นับวันเทคโนโลยีก็เข้ามามากขึ้น ทำให้เรามีความสะดวกสบายกว่าเดิม

จนทำให้บางอาชีพจะต้องหายไป และแน่นอนว่า คงมี หลายคนที่เดื อดร้อน เพราะอาชีพ

คือการทำมาหากิน หาเลี้ยงครอบครัว และทำให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ และในการดำรงชีวิต

ในปัจจุบันโลกของเรานั้น มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่หยุดพัฒนา

จึงทำให้สะดวกสบายทุกอย่าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นนั้น

หลายคนอาจต้องต กงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพ อาจต้องหายไป ในอนาคตอันอีกไม่นานนี้

1.พนักงาน ข า ย

เพราะผู้บริโภค จะสามารถซื้ อสินค้ า ชำร ะเงิ นผ่านระบบอ อนไ ลน์ได้ด้วยตัวเขาเอง

สะดวกกว่าเดิมเยอะ ฉะนั้นการที่จะซื้ ออะไรสักอย่าง ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป

2.พนักงาน ธนาคาร

ก็เพราะการทำธุร ก ร ร ม ก า รเงินแบบอ อ นไลน์มันมาแทนที่ไง

สะดวก สบายมาก จะถูกใช้งาน ทดแทนสาข าธนาคาร อย่างเต็มรูปแบบ

ต่อจากนี้ไป ลูกค้ าไม่จำเป็น ต้องไปธนาคารก็ยังได้

3. พนักงาน สื่อสิ่งพิ มพ์

ที่เป็นแบบนี้ ก็เพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาแทนที่ จะมีบทบาทมากขึ้น

ธุรกิจ สิ่งพิ มพ์จะหายไป อย่างพวก หนังสือพิมพ์ นิตยส าร เพราะอาจจะ มาในรูปแบบดิจิทัลแทน

4.คนงาน สายการผลิต

เพราะว่าเทคโนโลยีหุ่นย นต์ A I เข้ามาทำแทน แร งงานมนุษย์แทบจะทั้งหมดก็ว่าได้

ทำให้คนในสายงานนี้ อาจต้องตกงาน ในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้

5.ผู้ประก าศข่ าว

เพราะผู้ประก าศข่ าวปัญญาประดิษฐ์ จะทำงานได้ทั้งวัน บนเว็บ

หรือช่องทางบนสื่ อออนไ ลน์ต่างๆ ก็ยังได้ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย

ด้านการผลิตได้เยอะ เพราะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ต้องปรับตัวให้ได้

6.นายหน้ าทัวร์

ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเขาจะสามารถ ทำการเช็ คข้อมู ลเองได้

วางแผนการเดินทางผ่านเว็บไซต์ ได้ด้วยตัวเองแล้ว สะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะ

ที่มา p o f e s s i o n –j 5 5