ข้อคิดคติเตือนใจ

4 เรื่อง ทำให้เราได้ตาสว่าง เมื่อเกิดวิก ฤ ตขึ้น

ทุกวันนี้เศรษฐกิจในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก ใครๆก็รู้ ยิ่งตอนนี้มีสถาณการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

การงานต่างๆ เลยทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรา หล า ยคนอาจจะนึกไม่ออ ก

ว่ามีอะไร วันนี้เรามี 4 เรื่อง ที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ ในช่วงแบบนี้

1. เห็นท่าทีที่แท้จริง และคนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอบกั กตุ นสินค้ าโดยมองว่าเป็นโอกาสทำเงิน จากความทุก ข์ ร้อนของใครเขา

ขณะที่บางคนบริจ าคเงินเป็นล้าน จัดซื้ ออุปกรณ์ทางการแพ ทย์ให้กับโร งพย าบาล

หรือแม่แต่ข้าวส ารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น แจ กจ่ ายให้กับคนที่ได้รับความเดือ ดร้อน

2. พิสูจน์ให้เห็นว่าการมีเงินออมอ ย่ างน้อย 3 ถึง 6 เดือน เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

หลายคนเดือ ดร้อนเพราะที่ผ่านมาไม่เคยคิดที่จะออม ก็พอเข้าใจอยู่บ้างแหละ สำหรับคนร ายได้น้อยจริงๆ

เดือนช นเดือนก็ไม่พองี้ แต่ก็ไม่เป็นไร บางคนร ายได้พอประมาณ แต่ติดหรู สร้างห นี้ให้ตัวเองตลอด

หวังแต่พึ่งแค่เงินเดือน จากงานประจำ เมื่อเกิดโ ค วิ ด ตกง าน ทุกอ ย่ างก็จบ บางคนเดือ ดร้อน

แต่ไม่หนั กเกินไป เพราะใช้ชีวิตพอเพียง เก็บเงินเคยชิบกันการ กิน อยู่ อ ย่ างประหยั ด เลยปรับตัวได้ง่าย

เมื่อถึงคราวฉุ กเฉิ นก็มีเงินสำรองไว้ใช้ ดูคนที่ดีที่สุดคือ ดูตอนเกิดวิก ฤ ต นี่แหละ เหมาะสมที่สุด

อย ากรู้ว่าใครทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี ก็ให้ดูได้ในตอนนี้ พนั กงานที่ขยัน จะมีวินัยในการทำงานหรือไม่

ถ้าต้อง W o r k f r o m H o m e บริษัทที่เราทำงานอยู่ ทีมผู้บริหารมีศักยภาพมากขนาดไหน

ในการบริหารจัดการกับวิก ฤ ตต่างๆ มีเงินสำรองแค่ไหน ฐานะทางการเงิน เข้มแข็งมั้ย

เ ศ ร ษ ฐีจะเห็นแก่ตัว หรือไม่ก็ดูได้จากน้ำใจ ที่เขาหยิบยื่นให้ในช่วงนี้เลย

3. เห็นท่าที ขององค์กร และ บริษัทที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่ง มักจะอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด แบกรับภ าระไม่ไหว อาจถือโอกาส

เลิกจ้าง ปล ด เพราะอย ากจะปล ดออกอยู่แล้ว ในขณะที่ทุกคนต้องพึ่งพารายได้

จากงานประจำ มากในช่วงนี้ แล้วการหางานใหม่ ก็ไม่ง่ายเลย องค์กรบางแห่ง มักมองว่า

พนั กงานเป็นทรัพย ากรณ์ที่มีคุณค่า พย าย ามดูแลพนักงานให้ดีเท่าที่ทำได้ แน่นอนว่าทุกคน

ได้รับผลกระทบจากเรื่องพวกนี้ แต่หล า ยๆ บริษัทก็ไม่ล ดเงินเดื อน ยังจ้างอยู่ในระดับที่ บริษัทรับภาระไหว

ไม่ปล ดใครออ กประคับประคองให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ พอสถานการณ์ ช่วงปกตินั้น

พนักงานที่มีประสบการณ์ ก็กลับมาทำงานต่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิสูจน์ให้เห็น ว่าอาชีพที่มั่นคงไม่มีอยู่จริง

เช่น นักบิ น แอร์โฮ สเตส แม้แต่ไกด์นำเที่ยว ในประเท ศที่การท่องเที่ยวบูมมาก

ตกงานกันหมด นี้ไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ งานบ ริการ พนักง านขับรถสาธารณะ

อื่นๆ มากมาย ที่ได้รับผลกระทบกัน ขณะที่บางอาชีพยัง สามารถทำงาน

W o r k f r o m H o m e ในช่วงนี้ได้ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลง

แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ ถ้าเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ยกว่านี้

ขอขอบคุณ 108resources