ข้อคิดคติเตือนใจ

การดำเนินชีวิต 3 ข้อ มีทั้งความสุขและแก่ไปไม่ลำบาก

นั่นเพราะการสร้างความมั่นคงถือเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา และเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน

แต่หลายคน ก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จ ไปสู่เป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้ เป้าหมายของผู้คนส่วนมาก

คือ อย าก จะร ว ย ความ ร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินอย่างเดียวนะ แต่ยังหมายถึง

ร ว ยในความสุขด้วย แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้ านเหมือนใครเขา แต่ทั้งนี้ความปรารถนา

ของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน เพราะงั้นเรา จึงมี 3 ข้อแก้จ น

เพิ่มความร วย และความสุขมาฝากกัน อาจจะช่วยให้ใครคิดได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

1. ประหยัดกินประหยัดใช้มากขึ้น

ควรต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดนี่แหละก่อนเลย ให้รู้จักคุณค่าของเงิน ทุกบาทที่หามาได้

การประห ยัดไม่ได้แปลว่าการใช้จ่ายอย่ าง คนอด อย ากหรอกนะ แต่หมายถึง การใช้จ่าย

กับสิ่งที่จำเป็น สิ่งไหนไม่จำเป็นก็พักไว้ก่อน ไม่ก็ซื้อในช่วงสินค้ านั้นล ดราคา

หรือซื้ อสินค้ าที่มีราค าถู กกว่า ทดแทน สังเกตุดูสิว่าสินค้าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน

แต่ทำไมร าค ามันต่างกัน ทั้งที่ในความเป็นจริง แหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกันทั้งนั้น

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อ ที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมู ลค่ าให้กับสินค้ าตนเอง จนมีราค าที่สูงขึ้นไง

ส่วนการประหยั ดในด้านอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะ อาทิ ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง ค่านํ้า ค่าไ ฟ

ก็เป็นอีกทาง ที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้เช่นกัน หากทำได้จะประหยัดได้เยอะเลย

2. หาร ายได้เสริมในหลายๆ ช่องทาง

คุณมีงานอดิเรก หรือชื่นชอบทำในสิ่งใดไหม ถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัด มาต่ อ ยอด

ให้เป็นร ายได้เสริม เช่น ถ้าคุณชื่นชอบการทำขนม ควรหาการติดต่อ ร้ านค้า

เพื่อวางข ายเป็นการสร้างร ายได้เล็กๆ ฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองเป็นอันดับแรกว่า

ชื่นชอบอะไร แล้วใช้สิ่งนั้นไปต่ อ ยอดให้เกิดรายได้

3. รู้จักเก็บออม ในเงินที่หามาได้

การออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ด เหลือเก็บไว้นั้น ออกผลมากขึ้น

การออมมีวิธีการยังไง ที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล การออมเป็นการออมจากร ายได้ประจำ

แบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน เช่นหั ก 10 – 20% จากร ายได้ ต่อไปก็นำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อ ยอดให้เกิ ด ด อ ก ออกผล ซื้อกองทุ นรวม หรือการนำเงินออมไปลงทุ นต่อในหุ้ นก็ได้

ซึ่งการลงทุ นในกองทุ นรวมนั้น จะช่วยให้ผู้ลงทุ นได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง กว่าในหุ้ น

เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ า การนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุ นบริห ารเงินได้ง่าย

เพราะธน าค ารจะนำเงินของเรา ไปลงทุ นในกองทุ นหุ้ น ที่มีศั ก ย ภ าพดี

มีความเสี่ย งต่ำ ทั้งนี้ร ายได้จากกองทุ นรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นของเรานั่นแหละ

หลักการเลื อกซื้อ ก็คือช่วงจังหวะที่ราค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลงนั่นแหละ

เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราค าที่ถู กกว่าราคาตล าด

ที่กล่าวมาทั้งหมด อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว และการที่คุณจะแก้จ นได้

ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรงหรอกนะ แต่คุณต้องเริ่มจาก การตั้งใจของตัวคุณก่อนเป็นสิ่งแรก

มีวินัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงิน มีทั้งความสุขที่ได้ทำด้วย

ขอขอบคุณ lamunlamai