ข้อคิดคติเตือนใจ

5 อาชีพ หากเรียนจบแล้ว มีงานทำในอนาคต

หลายคนก็กังวล เพราะในยุคนี้ อะไรก็ไม่แน่นอน และสำหรับใครที่ใครเรียนในด้านนี้ ไม่ต้องกังวลแล้วว่า

จะตกงาน บางอาชีพถึงขั้นบอ กว่า แค่กำลังจะจบก็เตรียมทำงานได้เลย หล า ยๆคนเจอปัญหาที่ว่าเรียนจบแล้ว

หางานทำก็ย าก ถ้าอย่างนั้นเรามาลองดู อาชีพที่นำมาฝากวันนี้ เผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียน

จะมีอาชีพอะไรบ้าง ที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน และนี่ คือ 5 อาชีพ จากหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทย าลัยธร ร ม ศาสตร์

ที่ต้องบอ กเลยว่า เรียนจบเมื่อไหร่ ทุกองค์กรต้องแย่งตัว จะมีอาชีพอะไรบ้างไปดูกัน

นักเทคโนโลยี ชี วภาพ

นั่นเพราะตอบโจทย์พลังงาน ลดโลกร้อน หลักสูตร เทคโนโลยีพลังงานชี วภาพ และการแปรรูปเ ค มี ชี วภาพ

จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประเทศไท ยคือประเท ศแห่งเกษตรก ร ร ม

แต่นอ กจากการผลผลิตด้านการเกษตร ที่นำมาบริโภ คได้แล้วนั้น ยังมีสิ่งนึง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

อุตสาหก ร ร มการเกษตร ก็คือก ากเหลือทางการเกษตร แต่ที่จริงแล้ว ของพวกนี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงาน

ชีวภ าพได้ แล้วมันสามารถใช้ทดแทนพลังงาน ฉะนั้น อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ

จึงมีความสำคัญ ทั้งต่อภาคอุตสาหก ร ร มและสภาพแวดล้อมโลก

นัก บิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้ อมูลมหาศ าลเป็นทรัพย ากรที่ล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มข้ อมูล

จากคณะวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี การตัดสินใจลงทุ นแต่ละทีก็ต้องทำอ ย่ าง รอบคอบเพราะถ้าเราตัดสินใจพลาด

ธุรกิจอาจเจ๊ง สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจคือ ข้ อมูลทางสถิติ อาทิ ชุดข้ อมูลขนาดใหญ่

ฉะนั้นถ้าใครก็ต ามที่มีความสามารถด้านการจัดการข้ อมูล เตรียมตัวมีงานทำได้เลย

ตำร วจไซเบอร์

ตำร วจยุคใหม่ไม่ต้อง พ ก ปื นพร้อมร ายได้มากมาย หลักสูตรนวัตก ร ร มและการ แปรรูปทางดิจิทัล

จากวิทย าลัย นวัตก ร ร ม จากสถานการณ์ ของโลกปัจจุบัน บ่อยครั้งที่เรามักเจอ หล า ยองค์กร

ถูกเจ าะเข้าระบบจากแฮ กเก อร์ เพื่อนำข้ อมูลขององค์กร ไปเผ ยแพ ร่ จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รั ก ษ า

ความปลอ ดภั ยระบบดิจิทัล เพื่ออุ ดช่องโหว่ลดโอกาสการโด นแฮ กจากบุคคลภายนอ ก

โดยปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มาก จึงทำให้อาชีพผู้รั ก ษ าความปลอ ดภั ยระบบดิจิทัลจึงมีร ายได้สูง

นักวิจั ยอาหาร

ก้าวสู่โลกแห่งนวัตก ร รมอาหาร หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มทางอาหาร

จากคณะวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี นักวิจั ยอาหารที่มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตก ร ร มเหล่านี้

ย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหก ร ร มอาหาร ที่มีการเติบโตอ ย่ างต่อเนื่อง ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

รุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนา ธุรกิจอาหารตัวเองให้มีความโดดเด่นกว่าใคร สำนักงานคณะก ร ร มการอาห ารและย า

จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ของการพัฒนานักวิจั ยด้านนวัตก ร ร มทางอาหาร ของไท ยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

วิศวกรสุดล้ำ

การพัฒนาย านยนต์แห่งอนาคต วิศวก ร ร มเทคโนโลยีย านยนต์ จากคณะวิศวก ร ร มศาสตร์

เพราะในอนาคตอันใกล้ย านพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมัน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้น

อ ย่ างต่อเนื่องของจำนวนรถไฟฟ้า เพราะงั้นอาชีพวิศวกรย านยนต์เดิมๆ เนี่ย จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์

อุตสาหก ร ร มการผลิตย านพาหนะในยุคใหม่ได้ อาชีพวิศวกรย านยนต์สมัยใหม่นั้น จึงเป็นที่ต้องการ

จากฐาน การผลิตอุตสาหก ร ร มย านยนต์ของประเทศไท ยไงล่ะ

ขอขอบคุณ pantip-37779222