ข้อคิดคติเตือนใจ

17 วิธีเก็บเงินให้อยู่ อุดรูรายจ่ายที่มากเกินไป

ไม่ว่าใครก็อย ากมีเงินเหลือ มีเก็บมีกินทั้งนั้น แต่เมื่อถึงขั้นลง มือทำในชีวิตประจำวันนั้น

บางที รู้ตัวอีกที ก็เหมือนใช้เงินจน เหลือเงินเก็บนิดเดียวแล้ว จากนี้ไปเพื่อสร้างความมั่นคง

ให้กับชีวิตเรา เราจึงมีเท คนิ คอะไร ที่ทำได้ในชีวิตประจำวันกันด้วย 17 วิธีเก็บเงินดีๆ

1 ลงทะเบี ย นรับสิท ธิพิเศ ษ

ร้านค้ าหลายร้าน เขาก็มีสิ่งพวกนี้ ก็ขออย่ าละเลย เพราะบางที

คุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ บัต รกำนัลดีๆ ที่ทำให้ประหยัดได้

2 งบประมาณ ควรแบ่งประเภท ลำดับความสำคัญแต่ละอย่าง

เพราะมันจะช่วยให้เรา เห็นงบ รายจ่ายทั้งหมด หลัง หั ก เงินออม ทั้งนี้เมื่อลงมือจริงๆ

หลายครั้งก็จ่าย ไม่ได้จริง ตามที่ตั้งใจหรอก เพราะมักจะจ่ายให้กับ

‘สิ่งที่ไม่สำคัญที่เกิดขึ้นก่อน’ เช่น จ่ายให้กับ ค่าอาหารที่อย ากทานก่อน จนลืมคิดไปว่า

มีส่วนที่สำคัญ ที่จะตามมาในช่วงปลายเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ อะไรพวกนี้

3 ตั้งต้น ด้วยเงินออมไว้

หลายๆ คนคิดว่าเงินเก็บ คือเงินที่เหลือจากการใช้ รายได้ – รายจ่าย = เงินออม

ซึ่งถูกต้อง แต่มันก็ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้น สำหรับคนที่อย ากเก็บเงิน เราไม่ควรมองเงิน

ออมเป็นเงินเหลือไง ควรมองเป็นเงินที่ถูก “จัดหม วดห มู่” เอาไว้ เราควร หั ก เงินออม

เก็บเอาไว้ก่อนเสมอ จากนั้นค่อยใช้จ่าย ตามงบที่มีนั้นเองไง

4 จดบันทึก ให้เป็นกิจวัตร

บางครั้งเราก็ไม่รู็ตัว ว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้าง ปัญหานี้แก้ไขได้

ด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ให้เป็นนิสั ย ปัจจุบันมีแ อ ปพลิเ คชันมากมาย

ที่เกี่ยวกับการบันทึก รายรับ รายจ่าย ทั้งใน i O S และ A n d r o i d ให้คุณได้ใช้

5 ค่าอาหาร รายจ่าย ประจำ ที่ลดได้

ค่าอาหารเนี่ย เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย ก้อนใหญ่ที่สุด ในชีวิตประจำวันเลย

วิธีหนึ่ง ที่จะลดรายจ่ายก็คือ การ ป ร ะ ห ยั ด ค่าใช้จ่ายก้อนนี้ ให้มาก

และสำหรับการลด รายจ่าย ค่าอาหารก็ทำได้ เช่น ทำอาหารทานเอง

เพราะมันจะประหยัดค่าใช้จ่าย มากกว่าการซื้อ โดยเฉพาะหากเป็นครอบครัว

ที่มีคนหลายๆ คน ก็จะประหยัดได้เยอะเลยล่ะ

6 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่คุณภาพดี

เป็นสิ่งของชิ้ นใหญ่ ที่ควรลงทุ นเพื่อความสะดวกสบาย

แล้วควรตระหนักถึง การประหยัดพลังงานด้วยนะ ไม่ใช้จะซื้ ออย่างเดียว

เพราะการประหยัดค่าไฟ มันก็ช่วยคืนเงิน ในกระเป๋าได้เช่นกัน

7 ลดรายจ่าย เรื่องเสื้ อผ้า หน้าผม

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว เป็นเงิน รวมไปถึงเสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่

บางคนมีเสื้อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่หมด แนะนำว่าให้ตัดใจ แล้วข า ยต่อ

8 ยกเลิ กการ เป็นสมาชิ ก ที่ไม่ได้ใช้

เช่น ฟิตเนสที่สมั ครไว้เพราะ อย ากหุ่ น ดี แต่อย่ าลืมว่า คุณสามารถต่อ

อายุการเป็นสม าชิ กในภายหลังได้อยู่นะ หากไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไป

9 เลือกบัญ ชีธน าคาร ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้าง ผ ล ต อ บ แ ท น และแบบการเลือก หั ก บัญชี แบบอัตโนมัติ

ก็สามารถ สร้างวินัยการออมได้เช่นกัน จะได้ไม่ต้องกังวลว่า เดือนนี้ได้ออมเงินยัง

ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมาย ของการออมที่เราวางไว้ด้วย

10 อย่ ามีเฉพาะ ออมทรัพย์

ฝากประจำ หรือลงทุ นบ้าง ไม่ก็หั ก อัตโนมัติ เพื่อสร้าง วิ นั ย การออม

จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่าย ต่อการไปถึงเป้าหมายด้วย

11 หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต

เพราะความสะดวก ของบั ตร ก็ทำให้ใช้เกินงบที่ตั้งไว้ จนทำให้

เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้า เท คนิคง่ายๆ ในการยับยั้งชั่ งใจนะ

ลองเขี ยนข้อความเตื อนตัวเองบนกระด าษ แปะบนบั ตรเ ค รดิ ต

เอาไว้เลย เป็นข้อความเตือนใจ ให้คิดก่อนซื้อ ในทุกๆ ครั้ง

12 อ ย่ าซื้อเสื้ อ ผ้าราค าถูก

อีกเรื่องที่สำคัญ คือ ในการซื้อเสื้ อผ้า ก็คือการเลือกเสื้อผ้า

ที่ใช้วัสดุ คุณภาพดี เพราะถ้าคุณซื้อเสื้ อผ้าราค าถูก ที่เนื้ อผ้าไม่ดี

จะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้น เ สื่ อ ม ส ภ า พ เร็ว แล้วคุณก็ต้องซื้อใหม่

13 ใช้ระบ บขนส่ง สาธารณะบ้าง

การโดยส าร ด้วยรถสาธารณะ ช่วยให้คุณประหยัด และยังช่วยประหยัดพลั งงาน

แทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วย ล องดูสิ ก็จะพบว่า มันประหยัดได้เยอะเลย

14 อ ย่ าแค่ประหยัด

การออมเป็นสิ่งทีดีกับใครหลายคน โดยควรตั้งเป้าหมาย ในการออมระยะสั้น

เช่น ออมให้ได้ 300 หรือมากกว่า ต่อสัปดาห์ จะทำให้เรา ไม่ รู้สึกหนักเกินไป

และมีกำลังใจในการทำ แล้วควรวางแผนการ เ ก ษี ย ณ ให้เร็วที่สุด

อ ย่ า คิดแค่ทำงานไปวันๆ ทางที่ดี ให้ลงทุ นในกองทุ นเอาไว้บ้าง

15 อย่ า บ้ าสะสมอะไร

ของสะสมเป็น ของที่มีคุณค่าทางจิตใจก็จริงนะ แต่อย่ างไรก็ตาม

ใครที่เป็นนักสะสม ก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายมากมาย

หากคุณไม่หยุดตัวเอง เมื่อมองย้อนกลับมาอีกที อาจพบว่า

มีของสะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แล้วเงินในบัญชี กลับว่าง ไม่เหลืออะไร

16 ใช้ก ฎ 24 ชั่ วโมง และการเปรียบเทียบ

เวลาที่คุณอย ากซื้อ อะไรที่ราคาสูงๆ ให้กลับบ้านไป ไตร่ตรองอีกสัก 24 ชั่ วโมงก่อน

ค่อยกลับมาซื้ออีกครั้ง นั่นเพราะถึงเวลานั้น เวลามันผ่านไป เราอาจจะไม่อย ากได้แล้ว

หรือ ลองคำนวณร าค าสิ่งของ ที่จะซื้อ เทียบกับจำนวน ค่าตอบ แทนรายวัน

จากการทำงานดูสิ สิ่งที่สำคัญเลย คือการ “ไม่เครี ยด” เพราะหากเราเครี ยด

จะยิ่งทำให้คุณใช้เงินเยอะขึ้น โดยที่คุณเอง ก็ไม่รู็ตัว ค่อยๆ ทำ ค่อยเป็นค่อยไป

แล้วคุณจะพบว่า ตัวเองมีเงินเหลือเยอะขึ้น มีเก็บแน่นอน

17 สนุกกับความบันเทิง

เช่น การไปเที่ยวตาม ห้างสรรพสิ นค้า เที่ยวข้างนอก จะทำให้พบกับสิ่ง

ล่ อ ตา ล่ อ ใจมากมาย จนต้องจ่ายเงินไป ในจำนวนมากกว่าที่ตั้งใจไว้

ลองมีสักวัน ที่คุณสร้างความสุข และความบันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน เช่น ฟังเพลง ดูโทรทั ศน์

อ่ านหนังสือ เพียงแค่นี้ ก็ลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง ไปได้มากเลย

ขอขอบคุณ m e o k a y n a