ข้อคิดคติเตือนใจ

อธิษฐานเพียง 5 นาที ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ชีวิตจะไม่มีตกต่ำ

เมื่อรู้สึกว่าชีวิต ไม่เป็นดังใจ รู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นสัก 5 นาที

เพื่อความเป็นศิริมงคล เพื่อความสบายใจของตัวเอง

จะอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป ไม่ก็ส ว ดก่อนนอนก็ย่อมได้

นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะ ราธัง ขะมะ ถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมา มิ ภันเต

ถ้าข้าพเจ้าจงใจ ประม าทพลาดพลั้ง ต่อบิดาและม า ร ด าครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์

ทุกพระองค์ และตลอดจนสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้น รวมถึงผู้มีพระคุณ จะด้วย ก า ยว า จ า ใ จ ก็ดี

ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้าด้วย ถ้าข้าพเจ้ามีเจ้าของ ในตัวติ ดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่

และมีครอบครัว ได้เหมือนใครทั่วไป ขอ และขอถ อ นคำอธิษฐาน คำส าบ านที่จะติ ดต ามคู่มาในอดีตนั้น

ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน และตัวข้าพเจ้าเองนั้น จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ชอบ และขอ

บุญบารมีในอดีตกาล ที่ ผ่ า น มานั้นจนถึงปัจจุบัน ดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน บริวาร

ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้านั้น จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สติปัญญา ปฏิภาณธน ส า ร

สมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ จงมล าย สิ้นไปขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ตราบเข้าสู่ พระนิพพานด้วยเทอญ และถ้ามีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า จะช า ติ ใ ด ภ พ ใด ก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ าท ความอ า ฆ าตนั้น และคำส า ป แ ช่งในทุกภพไป

ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากคำสา ป แ ช่ ง ของปวงชนของ ขอให้พ้นน ร กภูมิพบ แสงสว่างทั้งทางโ ล ก และทางธรรม

แนะนำส ว ดก่อนนอนเป็นประจำ ควรตั้งใจให้อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่ าง และแก่ทุกคน ทำให้เหมือนกับว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก

และความตั้งใจอย่ างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ เป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น สดใส ขอจงท่ อ งจำไว้

ว่าเมื่อไหร่ ใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใด จะพบแต่ปัญหา จะพบแต่ศั ต รู

แต่เมื่อไหร่ใจของเรามีเมตตา มองไปทางไหนก็เจอแต่มิตร