ข้อคิดคติเตือนใจ

จุดอ่อนของคนไ ท ย เมื่อรู้แล้ว ก็พูดไม่ออกจริงๆ

10 ข้อ ที่เราควรรู้ เพราะที่กล่าว มันแทบปฏิเสธไม่ได้เลย พิจารณาดู อย่างปราศจากอคติ

เพราะนี่แหละ คือกระจกบานใหญ่ ที่สะท้อนตัวตนของเราเอง ว่ามีอะไรบ้าง

1.การศึกษา ยังไม่นำสมัย

คนไท ยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง เพราะแบบนี้เลยไม่มีโอกาส ในการแข่งขันกับต่างช าติในเวทีต่าง ๆ

ไม่กล้าแสดงออก อาย ไม่มั่นใจในตัวเอง ตามหลัง คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก โอกาสที่ดีก็มีมากกว่า

2.คนไท ย รู้จักหน้าที่ของตัวเองน้อยไป

เช่น หน้าที่ต่อสังคม เป็นแบบ มือใครย าวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจ

การเมื อง ธุรกิจร าชก าร ทำให้ประเทศชาติ ไม่พัฒนา ล้าหลังไปเรื่อย

3.การบังคับ ก ฎหม ายไม่เข้มแข็งพอ

ทำงานแบบลูบหน้า ปะจมูก ไม่จริงจัง และการดำเนินการ กับผู้มีอำนาจ

หรือบริวาร จะทำแบบเอาตัวรอ ด ไปก่อน และไม่มีมาตรฐานใดๆ

4. มองอนาคตไม่ออก

คนไท ยมากกว่า 70 % ทำงานแบบไม่รู้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำแบบขอไปที น้อยคนนัก ที่จะทำงานเป็นระบบ มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

5.เอ็น จี โอ ค้านอย่างเดียว

บางกลุ่ม อิงอยู่กับผลประโยชน์ และหลายๆ ครั้ง ที่ต้องเสียโอกาส

ไปอย่างน่าเสี ยดาย เพราะการค้านหัวชนฝา เวลาพูดกันไม่มีหรอกเหตุผล

6.ยังไม่พร้อม ในเวทีโลก

เพราะการสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวที การค้ าระดับโลก ยังไม่มีทักษะ ไม่มีทีมเวิร์คที่ดีพอ

ทำให้สู้ประเท ศเล็ก ๆ อย่างสิง คโ ป ร์ ไม่ได้เลย

7.การกระจาย ความเจริญ ไม่เต็มที่

ประชากร ประมาณ 60  -70 % ที่อยู่ห่างไกล พวกเขาไม่มีโอกาสในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตัวเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครั ฐ ที่ต้องส่งเสริม ในเรื่องนี้

8.การเลี้ยงลูก ไม่เป็น

เด็ กไท ยไม่มีความอดทนพอ ขิ้โร ค ทางจิตใจและไม่เข้มแข็ง เพราะการเลี้ยงลูก แบบไข่ในหินเนี่ย

มันไม่ได้สอนให้ลูกเอาตัวรอ ดได้ ไม่กระตือรือร้น ในการขวนขวายแสวงหา ไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

9.อิจฉา

สังคมเราไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ ย งเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ ไม่สนใจภูมิหลังของเขา

โดยเฉพาะคนที่ ล้ มบนฟู กแล้วไปเก าะผู้มีอำน าจเพื่อเอาตัวร อด คนพวกนี้นั้น ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ าย

เอาแต่พูดๆ แต่ไม่ทำอะไร ทำให้คนดีๆ ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลั วเปลื อ งตัว

10.ไม่จริงจัง ในความรับผิดชอบของตัวเอง

ทำแบบผักชีโรยหน้า ต่างกับคนญี่ปุ่ น หรือยุโร ป ที่จะให้ความสำคัญกับสัญญา อย่างเคร่งครัด

เพราะนั่นมันหมายถึงความเชื่อถือ ในระยะย าว เพราะฉะนั้นคนไท ยจึงถูกลด เครดิ ต ความน่าเชื่อถือเรื่อยๆไง

ที่กล่าวมา มันคือเรื่องจริง ที่เห็นทีไท ย เราจะต้องปรับตัวอย่างหนักแล้ว เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว

สังคม ไปจนหน่วยงานภ าคธุรกิจ และภาครั ฐ ต้องร่วมกัน หาทางแก้ไข ตระหนักถึงอย่างจริงจัง

ขอขอบคุณ คุณวิกรม กรมดิษฐ์