ธรรมะ

หมั่นทำบ่อยๆ ดีต่อชีวิต การขออโหสิกร ร ม เจ้ากร ร ม นายเว ร

และเรื่องนี้เป็นแค่ข้อคิดส่วนบุคคล ใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็พิจารณาเอาเองแล้วกัน และคุณเคยรู้สึกไหม

เหตุใดทำบุญไม่ขึ้น ติดขัด เมื่อได้อ่ า นบทความนี้ชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไป การขอขมาเจ้าก ร ร มนายเ ว ร อาจเป็นสิ่งที่คุณ

ไม่เคยล่วงรู้ ไม่เคยทำมาก่อน บางครั้งชีวิตมาถึงทางตัน ทำอะไรไม่ขึ้น หยิบจับอะไรเป็นต้องพล าด จนทุกวันนี้

ยังไม่สามารถหาทางออกให้กับตนเองและครอบครัวได้เลย จึงขอแนะนำ สว ดบทขอขมาอโหสิก ร ร ม เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

บทอธิษฐาน ขออโหสิก ร ร ม

กายะ กัมมัง วะจีกัมมัง มะโน กัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะ กัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิ กัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร รมใดไม่ว่าจะเป็น กายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี

ขอให้เจ้าก ร ร ม นายเ ว รทั้งหลาย โปรดยกโท ษ ให้เป็นอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่ าได้ จองเ ว รจองก ร ร มเลย

แม้แต่กรร มใด ที่ใครทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร ม ให้ และขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต

คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าด้วยเถิด เพื่อจะได้ไม่มีเ ว รก ร ร มต่อกันอีก จากอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้า

วงศาคณาญาติผู้มีอุปการคุณ พ้นจากความทุกข์ย ากด้วยเถิด ความทุกข์อย่ าได้ใกล้ความเจ็ บไ ข้อย่ าได้มี

เสนี ย ดจั ญไร และอุปัทวันตร า ยทั้งหลายจงเสื่ อมไป ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม

ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จพลันเทอญ นิพพา นัง ปัจจะโย โหตุ

คำอธิษฐาน อโหสิกร ร ม

ข้าพเจ้า (บอกชื่อ) ขออโหสิก ร ร ม ก ร ร มใดที่ทำแก่ผู้ใด ขอให้เจ้าก ร ร มและนายเ ว ร จงอโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด

อย่ าได้จองเ ว รจองก ร ร มกันเลย แม้แต่ก ร ร มที่ใครๆได้ทำกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ และขอยกถวายพระพุทธเจ้า

เป็นอภัยทาน จะได้ไม่มีเว รกร ร มกันต่อไป เนื่องด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัว บุตรหลาน วงศาคณาญาติ

ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้านั้น จงมีความสุข ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

คำขอขมา (กร ร มชั่ ว)

ก ร ร มชั่วที่ข้าพเจ้า (บอกชื่อ) ได้ทำไว้ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ คุณบิดา มารดา ด้วยความไม่รู้

เพราะความงมงาย เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ให้พ้นจากความทุกข์ย าก และอั น ต ร า ยทั้งปวง

ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา และทั้งนี้ยังมีคำขออโหสิก ร ร มที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

ถ้าคุณทุกข์ทนอยู่ในความหม่นหมอง ให้กล่าวบทคำขอนี้แล้วภายในใจของคุณ จะโปร่งใส สดใสขึ้น

ปราศจากความคิดสีเทาๆ ไม่มากก็น้อย เพียงคุณ แผ่กุศลแห่งจิต ให้เกิดขึ้นที่กายที่จิต ต่อผู้ผูกเ ว รผูกก ร ร มทั้งปวง

เพื่อให้เค้าเลิกจองเ ว รจองก ร ร ม ให้กล่าวว่า..

ข้าพเจ้า บัดนี้นั้นเกิดจิตสำนึกผิด ถึงผลก ร ร มที่ส่งผล แม้ในภพนี้จะจำไม่ได้ก็ดี ข้าพเจ้าก็ขอขมา ต่อโท ษของภพใหม่

ที่ปิดบังต่อความทุจ ริ ต ต่อพวกท่านทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิด รู้ชอบชั่ วดี จึงขอขมาลาโท ษต่อพวกท่าน

อย่ าได้ผูกเ ว รแก่กันและกันเลย อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

ขอให้บุญใดๆที่เกิดมาจากกาย วาจา ใจ สุจริตทั้งหมดของข้าพเจ้าจงเกิดเป็นบุญที่กาย ที่จิตของท่านด้วย

ขอความเป็นผู้หมดสิ้นไปในเว รในก ร ร ม จงมีแก่ท่านแลข้าพเจ้า บัดนี้ด้วยเทอญ

คำขอขมา และอธิษฐานจิต (สวดก่อนนอน หรือ อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระ หะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

สัพพัง อะปะ ราธัง ขะมะถะ เมภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพ พัง อะปะรา ธัง ขะมะถะ เมภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต

ถ้าข้าพเจ้าจงใจหรือพลาดพลั้ง ล่ วงเกิน บิดามารดาครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง รวมถึงผู้มีพระคุณ ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าเถิด ถ้าข้าพเจ้ามีเจ้าของ ในตัวติดตามมา

ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวเหมือนคนทั่วไป ขอถอ นคำอธิษฐาน ที่จะติดตามคู่ในอดีตให้ต่างคนต่างอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาล จงส่งผลให้ข้าพเจ้ากับครอบครัว

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ อุปสรรคใด ๆโ ร คภัยใด ๆ ขอให้มล ายสิ้นไปด้วยเถิด

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ไปจน นิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอ นคำสัญญา คำอธิษฐานใดๆ

ที่ผูกมัดตัวเองและใครเอาไว้ ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว รสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า จะชาติใดภพใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ถอนความอ าฆ าต ความพย าบาท คำ ส า ป แ ช่ ง ต่างๆ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ ส า ป แ ช่ ง

ทั้งหลาย ขอให้พ้นจากน ร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม อย่ าลืมแบ่ งปั นกุศลนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะ ชีวิตอาจจะดีขึ้นได้

ขอขอบคุณ newtv