ข้อคิดคติเตือนใจ

3 ทานบุญ หมั่นทำเป็นประจำ จะค่อยๆ รู้สึกดีกับชีวิต

หมี่นทำบุญทำทาน เป็นประจำ ชีวิตจะค่อย ๆ ดีขึ้น

อย่างแรก คือ อภัยทาน

จะว่ามันทำง่ายก็ง่าย หรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เช่นกัน นั่นเพราะหากเราโกร ธปักใจ

หรืออ า ฆ า ต แค้ นใครมากๆ มักจะให้อภัยคนย าก แล้วครูบาอาจารย์ ท่านสอนวิธีให้เรา

ให้อภัยคนได้ แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วย แต่อย่างใด คือ

เริ่มจากการเมตตา มากรุณา มามุติทา และเมื่อไม่ไหว ก็อุเบกขา คือ ปล่อยวาง

และคิดว่าใครทำอะไรไว้ คนนั้นต้องรับก ร ร มในสิ่งที่เขานั้นทำเอง ให้เริ่มจาก

คนที่ใกล้ตัวก่อนเพื่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง และขย ายออกไป เพราะจะสำเร็จโดยง่าย

อย่างที่สอง คือ ธรรมทาน

นั่นหมายความถึง การให้ความรู้ ที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

แม้เป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ หรือการทำงานประจำวันของเราเอง ที่เราทำแบบ

ทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานเพราะความเต็มใจเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิ มพ์หนั งสือ บทสวดมนต์ หรือที่เกี่ยวกับความรู้ เหล่านี้ถือว่า

เป็นธรรมทานทั้งนั้นนะ ไม่ก็สวดมนต์ทุกวัน เพราะการสวดมนต์ทุกครั้งนั้น

สร้างมงคลให้ตนเอง และทุกครั้งที่สวด จะมีพรหมเทพเทวา ด วงจิตวิญญ าณ

อยู่บริเวณนั้นๆ มาร่วมฟังธรรมด้วย ฟังคำสรรเสริญ ที่บูช าพระพุทธเจ้า

อย่างสุดื้าย คือ วัตถุทาน

ทานนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่เรามี เอาที่ไม่เดือ ดร้อน

แม้จะรินน้ำสักแก้ว ให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ของเรา หรือจะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน

ไม่ก็ ห ยอดตู้ บริจ าคหนึ่งสลึง จะทำสังฆทาน จะใส่บาตร เหล่านี้นับว่าเป็นบุญจากวัตถุทานด้วยกันทั้งสิ้น

จากที่กล่าวมา วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน ทุกสิ่งนั้นสามารถทำได้ ทุกวันง่ายๆ

และหมั่นทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ขอให้ทุกท่าน

พบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งในแต่ละวัน ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา

ขอขอบคุณ p o s t s o d