ข้อคิดคติเตือนใจ

8 วิธีใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา แต่สุขมาก

การใช้ชีวิตเช่นนี้ ที่จะทำให้คุณมีความสุขมากมาย การเป็นคนธรรมดาที่มี “ความสุข”

มันคือ ที่สุดของคนเราแล้ว บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอก ก็แค่..

1. ท่ามกลางการแข่งขันเล่าเรียนในยุคปัจจุบันนี้ คนที่เอาตัวรอ ดกับเศรษฐกิจขาลงได้ดี

คือ คนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเยี่ยม เข้าใจในโลกธรรม ยอมรับทุกอย่างทุกการเปลี่ยนแปลง และรู้เท่าทันโลก เท่าทันคน

2.ท่ามกลางการกลุ้ มใจ

ในการใช้ชีวิต ในการหาเงิน เพื่อใช้หนี้ และคนใดที่ปลดห นี้ได้ก่อน คนๆ นั้น คือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นไงล่ะ

3. ท่ามกลางการวิพ ากษ์วิจ ารณ์มากมาย นานับประการ

ถึงข้อดีข้อเสี ยในตัวเอง คนที่ยืนยิ้มเชิ ดหน้าได้ในสิ่งที่ถูกต้อง

แห่งตัวตนคือ คนที่ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ กับเสี ยงวิจ ารณ์นั้นๆ

4. ท่ามกลางการ โ ต้ เ ถี ย ง อันร้ อ น แ ร ง แห่งโลกโ ซเชี่ ยลในทุกวันนี้

คนที่สบายใจที่สุดนั้น คือคนที่อ่ านแล้วไม่แสดงความเห็นแ ย้ งอะไร ปล่อยให้มันเป็นตามที่ควรจะเป็น

5. ท่ามกลางข้อคิดมากมายที่มาแช ร์กันไปมา

บนโลกโ ซเชี่ ยลนั้นจงนำมาไม่กี่ข้อ มาปรับใช้กับตัวเองดูบ้าง ไม่ใช่คอยแต่แสวงหาข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

6. เสื้ อสวยที่ ติด ย ศ สูงสุด ย่อมมีภาระหน้าที่รับผิ ดชอบหนักหนา จนไม่มีอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิตเลย

คนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุข หลายๆ คนแค่ใส่เสื้ อเก่าๆ

ที่ไม่มีตำแหน่งใด บางคนถอ ด เสื้ออยู่บ้านเฉยๆ ก็ยังมีความสุขได้เลย

7. ท่ามกลางกระแส พัฒนาโครงข่ ายสื่ อส าร

ให้ดี ให้เร็วระดับ 2 G, 3 G, 4 G,5 G คนที่ได้ประโยชน์มากสุด จะเป็นคนที่ค่อยๆ เลือกรับข่ าวส ารที่เป็น ประโยชน์ต่อตนเอง

8. คนใดที่ปฏิบัติธรรม คือคนที่เข้าใจว่า รู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง

ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้ งซ่ าน เพราะถ้าเรารู้ทัน ความรู้เท่าทันนั้นจะหยุดสภ าวะทุ กข์ โ ล ภ โ ก ร ธ หลงได้

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์