ข้อคิดคติเตือนใจ

ถ้าข้ามผ่าน 4 เรื่องนี้ได้ คุณคือผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุด

4 สิ่งนี้ หากข้ามผ่ านมาได้ คุณคือผู้หญิงที่เข้มแข็ง การอยู่ด้วยตัวคนเดียว มันสำคัญมาก เพราะสุดท้ายแล้ว

สักวันเราก็ต้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวให้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำคือ การฝึกที่จะต้องอยู่คนเดียวให้ได้

ทำตัวเองให้เข้มแข็งที่สุด อย่ าอ่อนแอต่ออุปสรรค หรือสิ่งใดๆทั้งหลาย จงเติบโตและเข้มแข็ง โดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่น

แต่เมื่อคุณผ่าน มันไปได้ คุณคือคนเก่งพอที่จะลุกขึ้น ทุกครั้งที่คุณล้ม หากผ่านมันไปได้ เมื่อนานไปมันก็เป็นแค่

เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในชีวิตของคุณเท่านั้น และใครที่กำลังเจอปัญหา จงอดทนเอาไว้น่ะ

คุณทำได้ คุณเป็นคนเข้มแข็ง เพราะไม่ว่าตอนนี้มันจะลำบากแค่ไหน สักวันหนึ่ง เรื่องราวทั้งหมดก็จะเป็นเพียงความทรงจำ

1 เรื่อง การถูกหั กหลัง

โดยเฉพาะการถูกหั กหลังจากคนที่ไว้ใจมากที่สุด ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ลงคอ

จนมันอาจส่ งผลให้เราไม่กล้า ที่จะไว้ใจใครง่ายๆ ได้อีก และเผลอๆ อาจทำให้คนใจดี เปลี่ยนไปจนกล า ยเป็นคนใจร้ า ยได้

เพราะเรื่องเจอที่เจอ หรือความจำเป็นในการที่จะป้องตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ดนั้น ๆ เพื่อให้ให้มันเกิด ขึ้นมาซ้ำอีก

2 เรื่อง ความสู ญเสีย

เชื่อว่าทุกคนต้องเคยสู ญเสี ย สิ่งที่รักกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่

ทั้งนี้มันก็ส่ งผลกระท บอย่ างรุ น แ ร ง ต่อจิตใจได้ และสิ่งที่ดี จากการปล่อยให้ชีวิต ได้เผชิญกับความสูญเสี ยนั้น

มันทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่เคยมีอะไรแน่นอน

แม้แต่คนรอบกาย หรือเราเอง ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้น

3 เรื่อง ความผิ ดหวัง

อดยอมรับไม่ได้ว่า เราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้ตัวเอง ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความคาดหวัง

ในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เลย ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่า ความหวังที่ได้ตั้งเอาไว้ มันอยู่ในระดับใด

หวังมากหรือหวังน้อย เมื่อสร้างความคาดหวังเอาไว้มาก บ า ด แ ผ ล ย่อมลึ กลงไปในใจมากขึ้นเช่นกัน

4 เรื่อง อาการอ กหั ก

แม้ไม่ได้ส่ งผลกระทบอะไรต่อร่างกายนักหนา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า บ าดแผ ล ในใจนั้นกลับขย ายวงกว้าง

ไม่มีทางจะค วบคุมได้ และความรู้สึกเหล่านั้นหากมองอีกมองหนึ่ง

อาการอกหั กถือเป็นครูสอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดี เพราะสุดท้ายมันจะทำให้ตัวเรา

เข้าใจได้เองว่าคนที่ซื่อสัตย์ต่อเราและรักตัวเราได้มากที่สุด ก็คงเป็นตัวเราอยู่วันยังค่ำ